งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน โดยการลงมือปฏิบัติ นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน โดยการลงมือปฏิบัติ นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน โดยการลงมือปฏิบัติ นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนวิชาการวิจัยการตลาด ( รหัส 3202-2002) สาขาวิชาการตลาด ระดับชั้น ปวส.2 พบปัญหา การเรียนการสอน ส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมใน รูปแบบภาคทฤษฏีในห้องเรียน ผู้เรียนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน เพราะการ ปฏิบัติจริงในห้องเรียน หรือตามสถานที่จริงยังมี อยู่น้อย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือ ปฏิบัติ (Practice) ของนักศึกษาในรายวิชา การวิจัยการตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด ประชากร นักศึกษาในรายวิชาการวิจัยการตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 19 คน

4 ตัวแปร ตัวแปรอิสระเทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือ ปฏิบัติ ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติกิจกรรม รายวิชาการวิจัยการตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการสอน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใบงาน

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาในรายวิชา การวิจัยการตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด รายการประเมินค่าเฉลี่ ย ระดับ พฤติกรร ม 1. การเตรียมความ พร้อม 3.10 ปานกลาง 2. การนำเสนอโครง ร่างวิจัย 3.78 มาก 3. การแจก แบบสอบถาม 4.73 มากที่สุด 4. การแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า 3.31 ปานกลาง 5. การรายงาน ผลการวิจัย 4.47 มาก

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยการทำใบงานของ นักศึกษาในรายวิชาการวิจัย การตลาด ระดับชั้น ปวส.2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด รายการประชากรคะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ใบงาน 19192017.63

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย คือ นักศึกษา มีพฤติกรรมการ ปฏิบัติงาน ระดับดีมากที่สุด เรื่องการแจก แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย 4.73 ระดับมาก เรื่อง การรายงานผลการวิจัย ค่าเฉลี่ย 4.47 และ การนำเสนอโครงร่างวิจัย ค่าเฉลี่ย 3.78 ระดับปานกลาง เรื่อง การแก้ไข ปัญหา เฉพาะหน้า ค่าเฉลี่ย 3.31 และการเตรียม ความพร้อม ค่าเฉลี่ย 3.10 และมีคะแนนจาก การทำใบงาน เฉลี่ย 17.63

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ผู้เรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการลง มือปฏิบัติจริง วิทยาลัยได้แนววิธีการเรียนการสอนแบบใหม่มา พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ รายวิชา

9


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน โดยการลงมือปฏิบัติ นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google