งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ของ นักศึกษาระดับ ปวช.1/9 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ” ผู้วิจัย นางสาวทัศนา จันทะเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ของ นักศึกษาระดับ ปวช.1/9 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ” ผู้วิจัย นางสาวทัศนา จันทะเรือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ของ นักศึกษาระดับ ปวช.1/9 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ” ผู้วิจัย นางสาวทัศนา จันทะเรือง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ ราชดำเนิน

2 ปัญหาการวิจัย  ในการเรียนวิชาการประมวลผลคำของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 เกี่ยวกับการสร้างตารางและคอลัมน์ จากการเรียนพบว่านักศึกษาไมสามารถทำงาน ตามที่มอบหมายได้ เนื่องจากขาดความรู้และ เข้าใจในเนื้อหา โดยที่นักศึกษาทำแบบทดสอบ ได้คะแนนเพียงร้อยละ 27 เมื่อพิจารณาจากปัญหา พบว่า นักศึกษาขาด ทักษะในการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ช้าและไม่สามารถ ทำงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 1/9 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ ให้ได้ผลตามเกณฑ์ที่ กำหนด 60 %

4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

5 ตารางเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและ แบบทดสอบหลังเรียน ลำดับที่คะแนนสอบ ก่อนเรียน คะแนนสอบ หลังเรียน ส่วนต่างของ คะแนนสอบ 1396 22108 3385 43 7 5297 63 7 74 6 8286 9396 2 8 คะแนนเฉลี่ย (X) 27.0093.006.60

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ตามการวิจัยการใช้โปรแกรม ประมวลผลคำของนักศึกษาระดับ ปวช.1/9 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โดยวิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือ จำนวน 10 คน คิดเป็น ค่าเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียนร้อย ละ 27.00 และแบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 93.00 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามค่าเฉลี่ย 6.60

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ของ นักศึกษาระดับ ปวช.1/9 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ” ผู้วิจัย นางสาวทัศนา จันทะเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google