งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ใบงานสำหรับการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ บัญชีกิจการร่วมค้าของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี นายวีระชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ใบงานสำหรับการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ บัญชีกิจการร่วมค้าของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี นายวีระชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ใบงานสำหรับการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ บัญชีกิจการร่วมค้าของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี นายวีระชัย ทะจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การบัญชีชั้นสูง 1 ในบางครั้ง พบว่านักศึกษาไม่สนใจทำโจทย์ใน บทเรียน จากการสำรวจข้อมูลโดย ใช้แบบสำรวจนักศึกษาปีการศึกษา ที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 50 ทำ โจทย์ยาก ไม่เข้าใจในโจทย์ จึงทำ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ เกณฑ์ที่ต่ำ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังจากที่ ผู้เรียนได้ใช้ใบ งาน เรื่องการบัญชีกิจการร่วมค้า 2. เพื่อหาระดับความพึงพอใจของ ผู้เรียนจากการใช้ ใบงาน เรื่อง การบัญชีกิจการร่วมค้า

4 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 22 คน

5 ตัวแปรที่ทำการศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ใบงาน เรื่อง “ การบัญชี กิจการร่วมค้า ” ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและ ความพึงพอใจ ของผู้ที่ได้ใช้ ใบงาน

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 1. แผนจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชี ชั้นสูง 1 จำนวน 20 คาบ 2. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลัง เรียน 3. การประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปีที่ 2

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ หลังจากการใช้ใบงานวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 2. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ การใช้ใบงานและ แบบฝึกหัด พบว่านักศึกษามีความพึง พอใจในทุกด้านอยู่ใน ระดับมากที่สุด คะแนน NXS.Ddft ก่อนเรียน240.5510.772821.01 หลังเรียน246.4516.88 มีนัยสำคัญที่ระดับ.01

8 สรุปผลการศึกษา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน ของนักศึกษาสาขางานการบัญชี มี คะแนนเฉลี่ย 40.55 และหลังเรียนมี คะแนนเฉลี่ย 46.45 เมื่อทดสอบความ แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ.01 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

9 สรุปผลการศึกษา ( ต่อ ) 2. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ ใช้ใบงาน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดย ภาพรวมนักศึกษาพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่สุด โดยพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง แบบทดสอบมีความชัดเจน และสวยงาม รวมทั้งกิจกรรมในการเรียนการสอน สนุกสนาน รองลงมาคือ แบบทดสอบ เรียงลำดับตามเนื้อหาที่เรียน นักเรียนเข้าใจ ในเนื้อหาดีขึ้น และระยะเวลาในการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบเหมาะสม

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. สามารถทราบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังจากที่ผู้เรียนได้ใช้ ใบงาน เรื่อง การบัญชีกิจการร่วมค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 2. ทราบความพึงพอใจของผู้เรียนจาก การใช้ใบงาน เรื่องการบัญชีกิจการ ร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1


ดาวน์โหลด ppt การใช้ใบงานสำหรับการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ บัญชีกิจการร่วมค้าของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี นายวีระชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google