งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวีระชัย ทะจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวีระชัย ทะจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวีระชัย ทะจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
การใช้ใบงานสำหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบัญชีกิจการร่วมค้าของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี นายวีระชัย ทะจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ในบางครั้งพบว่านักศึกษาไม่สนใจทำโจทย์ในบทเรียน จากการสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจนักศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 50 ทำโจทย์ยาก ไม่เข้าใจในโจทย์ จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่เกณฑ์ที่ต่ำ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากที่ ผู้เรียนได้ใช้ใบงาน เรื่องการบัญชีกิจการร่วมค้า 2. เพื่อหาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้ ใบงาน เรื่องการบัญชีกิจการร่วมค้า

4 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 22 คน

5 ตัวแปรที่ทำการศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ใบงาน เรื่อง “การบัญชีกิจการร่วมค้า” ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความพึงพอใจของผู้ที่ได้ใช้ ใบงาน

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1. แผนจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 จำนวน 20 คาบ 2. แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน 3. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากการใช้ใบงานวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 2. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ใบงานและ แบบฝึกหัด พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ใน ระดับมากที่สุด คะแนน N X S.D df t ก่อนเรียน 22 40.55 10.77 28 21.01 หลังเรียน 46.45 16.88 มีนัยสำคัญที่ระดับ

8 สรุปผลการศึกษา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนของนักศึกษาสาขางานการบัญชี มีคะแนนเฉลี่ย และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

9 สรุปผลการศึกษา ( ต่อ ) 2. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ใบงาน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยภาพรวมนักศึกษาพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องแบบทดสอบมีความชัดเจน และสวยงาม รวมทั้งกิจกรรมในการเรียนการสอนสนุกสนาน รองลงมาคือ แบบทดสอบเรียงลำดับตามเนื้อหาที่เรียน นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาดีขึ้น และระยะเวลาในการเรียนรู้และทำแบบทดสอบเหมาะสม

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. สามารถทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากที่ผู้เรียนได้ใช้ ใบงาน เรื่อง การบัญชีกิจการร่วมค้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 2. ทราบความพึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้ใบงาน เรื่องการบัญชีกิจการร่วมค้า วิชาการบัญชีชั้นสูง 1


ดาวน์โหลด ppt นายวีระชัย ทะจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google