งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 7 Mix problem ผู้สอน อ. ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ www.ict.up.ac.th/yeunyo ng.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 7 Mix problem ผู้สอน อ. ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ www.ict.up.ac.th/yeunyo ng."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 7 Mix problem ผู้สอน อ. ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ www.ict.up.ac.th/yeunyo ng

2 Overvie w Mix problem 2

3 Objectiv e เพื่อให้นิสิตรู้จักการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้ 3

4 Ex. 7_1 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลลัพธ์ของ อนุกรมดังต่อไปนี้ 1 3 + 2 3 + 3 3 +... + 10 3 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 +... 1/10 1 - 2 + 3 - 4 + 5 -... -10 1 + 2 - 3 + 4 - 5 +... + 10 4

5 Ex. 7_2 กำหนดให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ในการ พิมพ์ข้อความ พิมพ์เครื่องหมาย * ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้นิสิตเขียนโฟล์ชาร์ตเพื่อพิมพ์ เครื่องหมาย * ออกทางหน้าจอเป็นรูปทรง ดังต่อไปนี้ 5 write “*” write $NewLine

6 * ** *** **** **** * **** ** * ** *** **** **** * **** ** 6 * ** *** **** *** ** * ** *** **** *** ** * ***...*... ***...* ( พิมพ์ * เป็น จำนวนแถวและ สดมภ์ตามผู้ใช้ กำหนด ) ***...*... ***...* ( พิมพ์ * เป็น จำนวนแถวและ สดมภ์ตามผู้ใช้ กำหนด )

7 Ex. 7_3 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจำนวนเต็ม จำนวน 1 ตัว จากผู้ใช้ จากนั้นโปรแกรมหาว่าตั้งแต่ 1 ถึง 50 มี ตัวเลขอะไรบ้างที่หารด้วยเลขจำนวน เต็มที่รับเข้ามาลงตัวและมีจำนวน ทั้งหมดกี่ตัว พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์ออก ทางหน้าจอ 7

8 Ex. อักษรที่เป็นตัวเอียงขีดเส้นใต้คือข้อมูลที่ ผู้ใช้ป้อน Input number : 7 Numbers can be divided by 7 are 7 14 21 28 35 42 49 total = 7 Ex. ตัวอักษรที่เป็นตัวเอียงขีดเส้นใต้คือข้อมูล ที่ผู้ใช้ป้อน Input number : 13 Numbers can be divided by 13 are 13 26 39 total = 3 8

9 Ex. 7_4 จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณดอกเบี้ย เงินฝากรายเดือนแบบทบต้นทบดอก โปรแกรมต้องรับข้อมูลจากผู้ใช้ 3 ค่า คือ เงินฝาก, ระยะเวลาการฝาก และ อัตราดอกเบี้ย จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ว่า ใน แต่ละเดือนผู้ฝากจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ และครบกำหนด รวมแล้วเขาได้ดอกเบี้ย เท่าไร 9

10 Ex. ตัวอักษรที่เป็นตัวเอียงขีดเส้นใต้คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน Input interest : 1000 Input number of month : 3 Input interest rate : 2 **************** #1 dep. = 1000, in. = 20, outcome = 1020 #2 dep. = 1020, in. = 20.4, outcome = 1040.4 #3 dep. = 1040.4, in. = 20.808, outcome = 1061.208 **************** All of interest = 61.208 10


ดาวน์โหลด ppt Chapter 7 Mix problem ผู้สอน อ. ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ www.ict.up.ac.th/yeunyo ng.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google