งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 รหัสควบคุมและการคำนวณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 รหัสควบคุมและการคำนวณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 รหัสควบคุมและการคำนวณ
C-Programming 2004 บทที่ 2 รหัสควบคุมและการคำนวณ C Programming

2 มีอะไรบ้างในบทนี้ 2004 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C
C-Programming 2004 มีอะไรบ้างในบทนี้ C Programming 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C 2.2 ใส่คำอธิบาย(Comment) ลงในโปรแกรม 2.3 การคำนวณในภาษา C 2.4 นิพจน์การคำนวณ 2.5 การคำนวณทศนิยม 2.6 สรุป

3 โครงสร้างเบื้องต้นของภาษา C
#include <stdio.h> //ส่วนนี้เรียกว่า Preprocesser //เป็นส่วนที่คอมไพเลอร์จะจัดการก่อนที่จะเข้ากระบวนการคอมไพล์โปรแกรม //มักจะขึ้นต้นด้วย.. (#) #include ,#define ฯลฯ //ส่วนของการประกาศตัวแปร แบบ Global ซึ่งอาจจะไม่มีการประกาศตัวแปรหากยังไม่มีการใช้งาน main() { // เป็นฟังก์ชั่นเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมภาษา ซี ที่ซึ่งจะเริ่มต้นทำงาน และ ปีกกา เปิด ปิด หมายถึง // การเริ่มต้น และ จบ ฟังก์ชั่น { เริ่มฟังก์ชั่น } จบฟังก์ชั่น }

4 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C 2004 C-Programming \a ส่งเสียง Beep
\t แท็บในแนวนอน \b ย้อนกลับไป 1 ตัวอักษร \v แท็บในแนวตั้ง \f ขึ้นหน้าใหม่ \r รหัส Return \’ แทนตัวอักษร Single Quote(’) \’’ แทนตัวอักษร Double Quote(’’) \\ แทนตัวอักษร Backslash(\) \000 แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ 000 ในระบบเลขฐานแปด \xhh แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ hh ในระบบเลขฐานสิบหก

5 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C 2004 C-Programming #include<stdio.h>
Void main() { printf(“== Welcome == \n\n”); printf(“Alert\a\n”); print(“1 2 \b3 4\n”); printf(“backslash \\ \n”); printf(“show \” \n”); printf(“show \ ‘hello\’ \n”); printf(“ascii \123 \n”); printf(“ascii \x2e \n”); }

6 2.2 ใส่คำอธิบาย(comment)ลงในโปรแกรม
C-Programming 2004 2.2 ใส่คำอธิบาย(comment)ลงในโปรแกรม C Programming // ใช้ในการใส่คำอธิบายแบบบรรทัดเดียว โดยจะมีผลให้ข้อความใดๆ หลังจากเครื่องหมาย // ไปจนสุดบรรทัดนั้นๆ เป็นคำอธิบายทั้งหมด /*..*/ ใช้ในการใส่คำอธิบายแบบหลายบรรทัด โดยจะมีผลให้ข้อความใดๆ ที่อยู่ระหว่าง /* และ */ กลายเป็นคำอธิบาย(อาจจะเป็น 1 บรรทัดหรือมากกว่าก็ได้) เช่น /* Program by Sasalak Thongkhao */ //include stdio.h for printf command #include<stdio.h>

7 C-Programming 2004 2.3 การคำนวณในภาษาซี C Programming เครื่องหมายหรือโอเปอเรเตอร์(Operator) มีดังนี้ + เครื่องหมายบวก(Addition) - เครื่องหมายลบ(Subtraction) * เครื่องหมายคูณ(Multiplication) / เครื่องหมายหาร(Division) % เครื่องหมายหารแบบเอาเศษเป็นคำตอบ(Mod)

8 2.3 การคำนวณในภาษาซี 2004 C-Programming ตัวอย่าง math1.c
#include<stdio.h> void main() { Printf(“%d\n”,250+43); } %d เป็นการกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มฐานสิบ และแทนที่ลงตรงตำแหน่ง %d 293

9 2.3 การคำนวณในภาษาซี 2004 C-Programming ตัวอย่าง math1update.c
#include<stdio.h> void main() { printf(“Answer is %d.\n”,250+43); printf(“%d %d\n”,5-3,10-2); printf(“%d \n”,5*5); printf(“%d \n”,7/3); printf(“%d \n”,7%3); } Answer is 293 2 -22 25 2 1

10 2.4 นิพจน์การคำนวณ 2004 ลำดับการคำนวณนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
C-Programming 2004 2.4 นิพจน์การคำนวณ C Programming ลำดับการคำนวณนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมายที่อยู่หน้าตัวเลข เช่น -2 (...) วงเล็บ *,/ เครื่องหมายคูณและหาร +,- เครื่องหมายบวกและลบ

11 2.4 นิพจน์การคำนวณ 2004 ตัวอย่าง math2.c #include<stdio.h>
C-Programming 2004 2.4 นิพจน์การคำนวณ C Programming ตัวอย่าง math2.c #include<stdio.h> void main() { printf(“A = %d\n”,(10-5)*3+(2+10)/4); } A = 18

12 2.4 การคำนวณทศนิยม 2004 ใช้ %f (f ย่อมาจาก float)
C-Programming 2004 2.4 การคำนวณทศนิยม C Programming ใช้ %f (f ย่อมาจาก float) #include<stdio.h> void main() { printf(“Area = %f”,0.43*3*4); } Area =

13 2.4 การคำนวณทศนิยม 2004 C-Programming ตัวอย่าง math4.c
#include<stdio.h> void main() { printf(“Average = %f\n”,( )/3); } Average =

14 C-Programming 2004 2.5 สรุป C Programming ในการคำนวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นเลขจำนวนเต็มหรือเลขทศนิยมก็ตาม เราสามารถใส่นิพจน์ให้กับการคำนวณได้ เช่น การใส่วงเล็บเพื่อให้ลำดับการคำนวณเป็นไปตามที่ต้องการ และถ้าคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะออกมาเป็นเลขทศนิยมเราจะต้องแสดงค่าโดยใช้ %f เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 รหัสควบคุมและการคำนวณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google