งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 รหัสควบคุมและ การคำนวณ C Programming C-Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 รหัสควบคุมและ การคำนวณ C Programming C-Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 รหัสควบคุมและ การคำนวณ C Programming C-Programming

2 2 มีอะไรบ้างในบทนี้ 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C 2.2 ใส่คำอธิบาย (Comment) ลงใน โปรแกรม 2.3 การคำนวณในภาษา C 2.4 นิพจน์การคำนวณ 2.5 การคำนวณทศนิยม 2.6 สรุป C Programming C-Programming

3 3 โครงสร้างเบื้องต้นของภาษา C #include // ส่วนนี้เรียกว่า Preprocesser // เป็น ส่วนที่คอมไพเลอร์จะจัดการก่อนที่จะเข้ากระบวนการ คอมไพล์โปรแกรม // มักจะขึ้นต้นด้วย.. (#) #include,#define ฯลฯ // ส่วนของการประกาศตัวแปร แบบ Global ซึ่งอาจจะไม่มีการประกาศ ตัวแปรหากยังไม่มีการใช้งาน main() { // เป็นฟังก์ชั่นเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมภาษา ซี ที่ซึ่งจะเริ่มต้น ทำงาน และ ปีกกา เปิด ปิด หมายถึง // การเริ่มต้น และ จบ ฟังก์ชั่น { เริ่มฟังก์ชั่น } จบฟังก์ชั่น }

4 4 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C \a ส่งเสียง Beep \n ขึ้นบรรทัดใหม่ \t แท็บในแนวนอน \b ย้อนกลับไป 1 ตัวอักษร \v แท็บในแนวตั้ง \f ขึ้นหน้าใหม่ \r รหัส Return \’ แทนตัวอักษร Single Quote(’) \’’ แทนตัวอักษร Double Quote(’’) \\ แทนตัวอักษร Backslash(\) \000 แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ 000 ใน ระบบเลขฐานแปด \xhh แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ hh ใน ระบบเลขฐานสิบหก C Programming C-Programming

5 5 2.1 รหัสควบคุมในภาษา C #include Void main() { printf(“== Welcome == \n\n”); printf(“Alert\a\n”); print(“1 2 \b3 4\n”); printf(“backslash \\ \n”); printf(“show \” \n”); printf(“show \ ‘hello\’ \n”); printf(“ascii \123 \n”); printf(“ascii \x2e \n”); } C Programming C-Programming

6 6 2.2 ใส่คำอธิบาย (comment) ลง ในโปรแกรม // ใช้ในการใส่คำอธิบายแบบบรรทัดเดียว โดยจะมีผลให้ข้อความใดๆ หลังจาก เครื่องหมาย // ไปจนสุดบรรทัดนั้นๆ เป็น คำอธิบายทั้งหมด /*..*/ ใช้ในการใส่คำอธิบายแบบหลาย บรรทัด โดยจะมีผลให้ข้อความใดๆ ที่อยู่ ระหว่าง /* และ */ กลายเป็นคำอธิบาย ( อาจจะเป็น 1 บรรทัดหรือมากกว่าก็ได้ ) เช่น /* Program by Sasalak Thongkhao sasalak@riska.ac.th */ //include stdio.h for printf command #include C Programming C-Programming

7 7 2.3 การคำนวณในภาษาซี เครื่องหมายหรือโอเปอเรเตอร์ (Operator) มีดังนี้ + เครื่องหมายบวก (Addition) - เครื่องหมายลบ (Subtraction) * เครื่องหมายคูณ (Multiplication) / เครื่องหมายหาร (Division) % เครื่องหมายหารแบบเอาเศษเป็น คำตอบ (Mod) C Programming C-Programming

8 8 2.3 การคำนวณในภาษาซี ตัวอย่าง math1.c #include void main() { Printf(“%d\n”,250+43); } C Programming C-Programming 293 %d เป็นการกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มฐานสิบ และแทนที่ลงตรงตำแหน่ง %d

9 9 2.3 การคำนวณในภาษาซี ตัวอย่าง math1update.c #include void main() { printf(“Answer is %d.\n”,250+43); printf(“%d %d\n”,5-3,10-2); printf(“%d \n”,5*5); printf(“%d \n”,7/3); printf(“%d \n”,7%3); } C Programming C-Programming Answer is 293 2 -22 25 2 1

10 10 2.4 นิพจน์การคำนวณ ลำดับการคำนวณนิพจน์ทาง คณิตศาสตร์ 1. เครื่องหมายที่อยู่หน้าตัวเลข เช่น - 2 2. (...) วงเล็บ 3. *,/ เครื่องหมายคูณและ หาร 4. +,- เครื่องหมายบวกและ ลบ C Programming C-Programming

11 11 2.4 นิพจน์การคำนวณ ตัวอย่าง math2.c #include void main() { printf(“A = %d\n”,(10-5)*3+(2+10)/4); } C Programming C-Programming A = 18

12 12 2.4 การคำนวณทศนิยม ใช้ %f (f ย่อมาจาก float) #include void main() { printf(“Area = %f”,0.43*3*4); } C Programming C-Programming Area = 5.160000

13 13 2.4 การคำนวณทศนิยม ตัวอย่าง math4.c #include void main() { printf(“Average = %f\n”,(65.5+15.4+22.0)/3); } C Programming C-Programming Average = 34.300000

14 14 2.5 สรุป ในการคำนวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นเลขจำนวนเต็ม หรือเลขทศนิยมก็ตาม เราสามารถใส่นิพจน์ ให้กับการคำนวณได้ เช่น การใส่วงเล็บเพื่อให้ ลำดับการคำนวณเป็นไปตามที่ต้องการ และ ถ้าคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณจะ ออกมาเป็นเลขทศนิยมเราจะต้องแสดงค่าโดย ใช้ %f เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง C Programming C-Programming


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 รหัสควบคุมและ การคำนวณ C Programming C-Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google