งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถวลำดับ (Array) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถวลำดับ (Array) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถวลำดับ (Array) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 ความหมาย  ตัวแปรเดี่ยว int a;  ตัวแปร a จะเก็บค่าของข้อมูลได้เพียง 1 ค่า  ตัวแปรชุด ( หรือแถวลำดับ หรือ อาร์เรย์ ) int a[10]; ? a a 01 23 9 8  ตัวแปร a จะเก็บค่าของข้อมูลได้ 10 ค่า  ใช้ index เพื่อระบุตำแหน่ง เช่น a[3] หมายถึง ตัวแปร a ตำแหน่งที่ 3

3 ความหมาย  อาร์เรย์ คือ แถว หรือ ลำดับของข้อมูลชนิด เดียวกันที่มีจำนวนหลายตัว นำมาเก็บในตัวแปร ชื่อเดียวกัน แต่ต่างกันที่ตัวบอกลำดับ ซึ่ง เรียกว่าตัวห้อย หรือ subscript ของตัวแปรนั้น  ข้อสังเกต  Subscript มักเริ่มต้นด้วย 0  ตัวเลขในเครื่องหมาย [ ] ตอนประกาศตัว แปร จะหมายถึงจำนวนสมาชิก ส่วนการนำ ตัวแปรไปใช้งานตัวเลขในเครื่องหมาย [ ] จะหมายถึงลำดับที่ของสมาชิก  Subscript อาจเป็นตัวแปรได้  มักใช้ loop ช่วยในการทำงานกับอาร์เรย์

4 ตัวอย่างการนำไปใช้ a 01 23 9 8  เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณคะแนนเฉลี่ยของ นักเรียน 10 คน และให้แสดง คะแนนที่มีค่าเท่ากับ คะแนนเฉลี่ยขึ้นไป  การหาค่าเฉลี่ย จำเป็นต้องรู้จำนวนข้อมูล และ ค่าของข้อมูลทุกตัว  การแสดงผลเฉพาะนักเรียนที่มีคะแนนเท่ากับ ค่าเฉลี่ย จำเป็นต้องเก็บข้อมูลทุกตัวไว้  เขียนโปรแกรมเพื่อเรียงลำดับเลข 20 จำนวน  ต้องรับตัวเลขให้ครบทุกจำนวนก่อน จึงจะทำ การเรียงลำดับได้

5 การประกาศตัวแปรแบบ อาร์เรย์  รูปแบบ  ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [ จำนวนช่องที่เก็บข้อมูล ]; int n[10]; หมายถึง กำหนดให้อาร์เรย์ n เป็น ตัวแปรชุด ชนิดเลขจำนวนเต็มที่สามารถเก็บ ข้อมูลได้ 10 ตัว โดยกำหนดค่าเริ่มต้นให้ อาร์เรย์ n[0], n[1],.., n[9] ตามลำดับ int x[5]={10,20,30,40,50}; หมายถึง กำหนดให้อาร์เรย์ x เป็นตัวแปร ชุด ชนิดเลขจำนวนเต็ม ที่สามารถ เก็บข้อมูลได้ 5 ตัว โดยกำหนดค่าเริ่มต้นให้ อาร์เรย์ x[0],x[1],.., x[4] เป็น 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลำดับ char name[30]; หมายถึง กำหนดให้อาร์เรย์ name เป็นตัวแปรชุดชนิดข้อความที่สามารถ เก็บข้อมูลได้ 29 ตัวอักษร โดยที่ข้อมูล ตำแหน่งที่ 30 จะเก็บ \0

6 ตัวแปรชุด 1 มิติ (One Dimension Array)  คือตัวแปรอาร์เรย์ที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม ที่มีลักษณะตำแหน่งที่ตั้งเป็นลักษณะแถว เดียว หรือ คอลัมน์เดียว เช่น ประกาศ float x[7] จะแสดงได้ดังรูป X[0] X[1]X[2]X[3]X[4]X[5]X[6] X[1] X[2] X[3] X[4] X[5] X[6]

7 ตัวแปรชุด 1 มิติ (One Dimension Array)  ตัวอย่าง int a[10]; หมายถึง คอมพิวเตอร์จะจองเนื้อที่ใน หน่วยความจำให้สำหรับตัวแปร a เป็นตัวแปร ชุดชนิดจำนวนเต็มแบบ 1 มิติ มีจำนวนสมาชิก 10 ตัว โดยในหน่วยความจำจะเตรียมที่ไว้ให้ 2 ไบท์ สำหรับสมาชิกแต่ละตัว ดังนี้.... a[0] 10001001 a[1] 10021003 a[2] 10041005 a[9] ??

8 ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์ 1 มิติ #include void main(void) { int n[3]; clrscr(); n[0]=10; n[1]=20; n[2]=30; printf("Array[0] = %d\n",n[0]); printf("Array[1] = %d\n",n[1]); printf("Array[2] = %d\n",n[2]); } Begin End n[0] n[0]=10 n[1]=20 n[2]=30 n[1] n[2]

9 #include void main(void) { int n[3]={10,20,30}; clrscr(); printf("Array[0] = %d\n",n[0]); printf("Array[1] = %d\n",n[1]); printf("Array[2] = %d\n",n[2]); } อาร์เรย์ ลำดับที่ (Index) 0 1 2 102030 ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์ 1 มิติ

10 ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์ 1 มิติร่วมกับ โครงสร้างการทำงานซ้ำ #include void main(void) { int n[3]={10,20,30}; int i; clrscr(); for(i=0;i<=2;i++) printf("Array[%d] = %d\n",i,n[i]); }

11 อาร์เรย์หลายมิติ แถว คอลัมน์ แถว ระนาบ

12 อาร์เรย์ 2 มิติ ลักษณะปัญหาที่ข้อมูลอยู่ในรูป 2 มิติ ได้แก่ ข้อมูลจำนวน นักศึกษาของสถาบันซึ่งมี 5 คณะวิชา แต่ละคณะวิชามี 4 ชั้นปี มีลักษณะการเก็บข้อมูลดังรูป คณะปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ครุศาสตร์ 12090 80 มนุษยศาสตร์ 150120130110 วิทยาศาสตร์ 9080 วิทยาการ จัดการ 130120110 เกษตรศาสต ร์ 4030 20

13 การประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าว ทำได้โดย int stud[5][4] stud[ 0][0] stud[0 ][1] stud[0 ][2] stud[0 ][3] stud[ 1][0] stud[1 ][1] stud[1 ][2] stud[1 ][3] stud[ 2][0] stud[2 ][1] stud[2 ][2] stud[2 ][3] stud[ 3][0] stud[3 ][1] stud[3 ][2] stud[3 ][3] stud[ 4][0] stud[4 ][1] stud[4 ][2] stud[4 ][3] จำนวน แถวของ ข้อมูล ( คณะ ) จำนวนชั้น ปีของแต่ ละคณะ อาร์เรย์ 2 มิติ

14 การประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าว ทำดังนี้ stud[5][4] Stud[ 0][0] stud[0 ][1] Stud[ 0][2] Stud[ 0][3] stud[ 1][0] stud[1 ][1] stud[1 ][2] stud[1 ][3] stud[ 2][0] stud[2 ][1] stud[2 ][2] stud[2 ][3] stud[ 3][0] stud[3 ][1] stud[3 ][2] stud[3 ][3] stud[ 4][0] stud[4 ][1] stud[4 ][2] stud[4 ][3] อาร์เรย์ 2 มิติ

15 อาร์เรย์ 3 มิติ หลักสูตรที่ 3 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ครุศาสตร์ 15710920079 มนุษยศาสตร์ 150120130110 วิทยาศาสตร์ 9080 วิทยาการ จัดการ 130120110 เกษตรศาสต ร์ 4030 20 หลักสูตรที่ 2 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ครุศาสตร์ 155887599 มนุษยศาสตร์ 150120130110 วิทยาศาสตร์ 9080 วิทยาการ จัดการ 130120110 เกษตรศาสต ร์ 4030 20 หลักสูตรที่ 1 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ครุศาสตร์ 12090 80 มนุษยศาสตร์ 150120130110 วิทยาศาสตร์ 9080 วิทยาการ จัดการ 130120110 เกษตรศาสต ร์ 4030 20

16 อาร์เรย์ 3 มิติ จากตัวอย่าง การประกาศตัว แปร ทำได้ดังนี้ int stud[3][5][4] จำนวน คณะ จำนวน หลักสูต ร จำนวน ชั้นปี

17 ตัวอย่าง 1 เขียนอัลกอริทึมหาค่าเฉลี่ยคะแนน นักเรียน n คน และแสดงคะแนนของ นักเรียนที่สอบผ่าน ( มีคะแนนตั้งแต่ คะแนนเฉลี่ยขึ้นไป ) วิเคราะห์โจทย์  รับจำนวนข้อมูล (n)  รับคะแนน n คน  หาค่าเฉลี่ย  แสดงเฉพาะคนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าเฉลี่ย ขึ้นไป

18 ตัวอย่าง Input : n, sc[n] Output : avg, sc[i] Process : 1. รับค่า n 2. sum = 0, avg = 0, i = 1 3. ตรวจสอบ (i<=n) ใช่หรือไม่ ใช่ รับ sc[i] sum = sum+ sc[i] i = i+1 กลับไปทำข้อ 3 ไม่ใช่ avg = sum / n 4. i=1 5. ตรวจสอบ (i<=n) ใช่หรือไม่ ใช่ ตรวจสอบ (sc[i]>avg) ใช่หรือไม่ ใช่ แสดง sc[i] i = i + 1 กลับไปทำข้อ 5

19 แบบฝึกหัด  จากสูตรคำนวณหาเงินฝากทบต้น มีดังนี้ เงินฝากทบต้น = เงินต้น x ( 1 + อัตรา ดอกเบี้ย ) จำนวนปี จงเขียนโปรแกรมป้อนเงินต้น ดอกเบี้ย และ จำนวนปีที่ฝาก แล้วพิมพ์ ผลลัพธ์เงินฝากทบต้น ตั้งแต่ปีแรก จนถึงปี สุดท้าย ดังนี้ ปีที่เงินฝากทบต้น #######.## #######.## ผลลัพธ์เงินฝากทบต้น ตั้งแต่ปีแรก จนถึงปี สุดท้าย ดังนี้ ปีที่เงินฝากทบต้น #######.## #######.##


ดาวน์โหลด ppt แถวลำดับ (Array) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google