งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 ภาษา โปรแกรม และการออกแบบ โปรแกรม กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 ภาษา โปรแกรม และการออกแบบ โปรแกรม กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 ภาษา โปรแกรม และการออกแบบ โปรแกรม กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 การเขียนขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ปัญหา Output, Input, Process Output & Input หาได้จาก คำนาม และคุณศัพท์ Process หาได้จากคำกริยาและ คำวิเศษณ์ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3 การเขียนขั้นตอนวิธี โปรแกรมอ่านเลข 2 จำนวน หา ผลรวมแล้วพิมพ์ผลรวม กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ Read two numbers Add number2 together Print total number อ่านเลข 2 จำนวน บวกเลข 2 จำนวน เข้าด้วยกัน พิมพ์ค่าผลรวม ADD_TWO_NU MBER Read num1,num2 total = num1+num2 Print total END

4 การเขียนขั้นตอนวิธี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปแกรมแสดงคำถามทางหน้าจอ เพื่ออ่านค่าคะแนนสูงสุด และต่ำสุด โดยค่าที่รับเข้ามาเป็นเลขจำนวน เต็ม คำนวณคะแนนเฉลี่ยและแสดง ทางจอภาพ Get max, min average = (max+min)/2 Display average

5 การเขียนขั้นตอนวิธี ต้องการปูหญ้าที่สนามรอบตัวบ้าน จงเขียนโปรแกรม เพื่อคำนวณหาพื้นที่สนามหญ้าโดยรับข้อมูลความ กว้างและความยาวของที่ดิน พร้อมทั้งความกว้างและ ความยาวของตัวบ้าน กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ YARD_AREA Get land_w, land_l, house_w,house_l land_area = land_w * land_l house_area = house_w * house_l yard_area = land_area – house_area Display yard_area END

6 การตรวจสอบความถูกต้องของ ขั้นตอนวิธี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ข้อมูลชุดที่ 1 ข้อมูลชุดที่ 2 Land_w Land_l House_w House_l 30 20 40 20 10 Yard_area500600

7 แบบฝึก โปรแกรมทำการอ่านอัตราภาษีเป็น เปอร์เซ็นต์ พร้อมราคาสินค้าที่ขาย 5 ชนิด โปรแกรมทำการหาผลรวมราคาขายก่อนคิด ภาษี การคิดภาษีให้นำอัตราภาษีคูณด้วย ยอดขายรวม ให้พิมพ์ยอดขายรวม ภาษี และ ยอดขายรวมภาษี จงหาค่าจ้างทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ โดยที่ โปรแกรมทำการอ่านจำนวนชั่วโมงทำงาน ตามปกติ จำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาและ อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ค่าจ้างปกติคิดจาก ชั่วโมงทำงานปกติ กับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ส่วนค่าจ้างล่วงเวลาคิดเป็น 1.5 เท่าของ อัตราปกติ ค่าจ้างต่อสัปดาห์คิดจากค่าจ้าง ปกติรวมกับค่าจ้างล่วงเวลา กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

8 องค์ประกอบของภาษาซี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การเขียนคำสั่ง เขียนด้วยตัวอักษรตัวเล็ก จบคำสั่งด้วย ; statement; การเขียนหมายเหตุ (comment) ใช้อธิบายการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของ โปรแกรม compiler จะไม่แปลและทำงาน ตามสิ่งที่อยู่ใน comment ใช้สัญลักษณ์ /* comment */

9 องค์ประกอบของภาษาซี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รูปแบบโปรแกรม main( ) { variable declaration; program statement; } main เป็นการบอกว่าเป็นฟังก์ชั่นเริ่มต้นของการทำงาน ( ) แสดงว่าไม่ต้องการมีค่าพารามิเตอร์ใด ๆ variable declaration เป็นส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการประกาศตัวแปร program statement ส่วนของโปรแกรมที่ใช้เขียนคำสั่งต่าง ๆ ที่สามารถ ปฏิบัติงานได้ในภาษาซี

10 องค์ประกอบของภาษาซี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อักขระที่ใช้ในภาษาซี ตัวอักษรใช้ภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและ ตัวใหญ่ ตัวเลข 0-9 อักขระพิเศษ ได้แก่เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ ไม่ใช่ตัวอักษร และตัวเลข เช่น + - * / %, ; ( ) { } [ ] \ = ! & ^ ~ ‘ “ # :. | blank

11 องค์ประกอบของภาษาซี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ค่าคงที่ที่ใช้คำนวณ จำนวนเต็ม ทศนิยม เลขฐานแปด ใช้เลข 0 นำหน้า เลขฐานสิบหกใช้เลข 0x นำหน้า ค่าคงที่ที่ไม่ใช้ในการคำนวณ จะเขียนใน เครื่องหมายคำพูด เช่น “Hello” “a” “053- 412541”

12 องค์ประกอบของภาษาซี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตัวแปร (Variable) ชื่อที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็น กล่องสำหรับเก็บข้อมูล มีกฎการตั้งชื่อดังนี้ ใช้ตัวอักษร หรืออักษรปนตัวเลขได้ หรือ ปนเครื่องหมายขีดล่าง (underscore) โดย ขีดล่างต้องอยู่ระหว่างกลางเท่านั้น ตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้น ยาวตั้งแต่ 1-256 ตัว ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวน ตัวอักษรเล็กใหญ่มีความหมายต่างกัน

13 องค์ประกอบของภาษาซี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชนิดของตัวแปร int : เก็บเลขจำนวนเต็ม float : เก็บค่าที่เป็นเลขทศนิยม short : เก็บเลขจำนวนเต็มในช่วง -128 ถึง 127 หรือ 0-255 long : เก็บเลขจำนวนเต็ม ที่มีจำนวนบิตมากเป็น 2 เท่า double : เก็บเลขทศนิยม 2 เท่า unsigned : เก็บจำนวนเต็มที่เป็นบวกเท่านั้น char : เก็บตัวอักษร การประกาศตัวแปร type variable-list; ตัวอย่าง int vat_rate; float salary,tax;

14 องค์ประกอบของภาษาซี TypeLengthRange unsigned char8 bits0 to 255 char8 bits-128 to 127 enum16 bits-32,768 to 32,767 unsigned int16 bits0 to 65,535 short int16 bits-32,768 to 32,767 int16 bits-32,768 to 32,767 unsigned long32 bits0 to 4,294,967,295 long32 bits-2,147,483,648 to 2,147,483,647 float32 bits3.4 * (10**-38) to 3.4 * (10**+38) double64 bits1.7 * (10**-308) to 1.7 * (10**+308) long double80 bits3.4 * (10**-4932) to 1.1 * (10**+4932)

15 องค์ประกอบของภาษาซี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายดำเนินการและนิพจน์ เครื่องหมายคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) +, -, *, /, % (mod), - -, ++ เครื่องหมายเปรียบเทียบ >, =, <=, = =, != เครื่องหมายตรรก (Logical operators) && (AND) || (OR) ! (NOT)

16 องค์ประกอบของภาษาซี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ && (AND) ABA&&B 000 010 100 111

17 องค์ประกอบของภาษาซี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ || (OR) ABA||B 000 011 101 111

18 องค์ประกอบของภาษาซี กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ! (NOT) A!A 01 10

19 ตัวอย่างโปรแกรม โปรแกรมแรก... สวัสดีชาวโลก #include int main(void) { printf("hello, world\n"); return 0; } คำสั่งที่เกี่ยวข้อง #include … เป็นการเรียกใช้ header file printf( ) … เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงผลทางจอภาพ มีรูปแบบดังนี้ printf(control, argument list); โดยที่ control ต้องเขียนอยู่ภายในเครื่องหมาย “ ” และ มีลักษณะเป็นข้อความ หรือรหัสรูปแบบ ที่ใช้ในการแสดงผล


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 ภาษา โปรแกรม และการออกแบบ โปรแกรม กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google