งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Control Statement •if..else •switch..case •for •while •do-while.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Control Statement •if..else •switch..case •for •while •do-while."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Control Statement •if..else •switch..case •for •while •do-while

2 2 คำสั่ง if

3 3 การทำงานของโปรแกรมโดย ปกติ โครงสร้างลำดับ (Sequence Structure) เป็นการดำเนินการ คำสั่ง (statement) จากบนลง ล่าง ทีละคำสั่ง add grade to total add 1 to count total = total + grade; count = count + 1; ผังงาน (flowchart) คำสั่งใน C

4 4 คำสั่ง if • ใช้ควบคุมการทำงานแบบมีทางเลือก • หากเงื่อนไขเป็นจริง  ให้ทำงานคำสั่ง ต่อจากเงื่อนไข • หากเงื่อนไขเป็นเท็จ  ให้ทำงานคำสั่ง ในชุดถัดไป คำสั่งสำหรับการตรวจสอบเงื่อนไข 1.if 2.if..else 3.if..else..if

5 5 สัญลักษณ์ที่ใช้ การเปรียบเทียบ เครื่องหมาย เท่ากัน == ไม่เท่ากัน != น้อยกว่า < น้อยกว่าหรือเท่ากับ <= มากกว่า > มากกว่าหรือเท่ากับ >=

6 6 การเปรียบเทียบ ค่าคงที่กับ ค่าคงที่ 5 > 3 20.5 < 30.25 ตัวแปรกับ ค่าคงที่ x != 10 a <= 150.5 ตัวแปรกับตัว แปร num1 = = num2 a >= b นิพจน์กับ ค่าคงที่ x + y > 5 y / 2 != 0

7 7 1. คำสั่ง if รูปแบ บ ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ - จริง (true) จะทำงานคำสั่งใต้ if - ไม่จริง (false) จะข้ามไปทำชุดคำสั่งต่อไป ในกรณีที่มีหลายคำสั่ง ต้องใส่เครื่องหมาย { } ครอบไว้ if ( เงื่อนไข ) คำสั่ง ; // กรณีที่เงื่อนไขเป็นจริง คำสั่งชุดต่อไป ;

8 8 โครงสร้างการเลือก แบบ if grade >= 50 N Y if ( grade >= 50 ) printf( “Passed\n” ); คำสั่งใน C ผังงาน (flowchart) write “ Passed ”

9 9 ตัวอย่าง if(grade < 50) printf(“You failed in this subject\n”); if(age > 60) printf(“You are old”);

10 10 Input an integer value for x: 5 Input an integer value for y: 5 x is equal to y Input an integer value for x: 5 Input an integer value for y: 10 x is smaller than y Input an integer value for x: 10 Input an integer value for y: 5 x is greater than y ตัวอย่าง #include void main() { int x, y; system(“cls”); printf( "Input an integer value for x: " ); scanf( "%d", &x ); printf( "Input an integer value for y: " ); scanf( "%d", &y ); if ( x == y ) printf( "x is equal to y\n" ); if ( x > y ) printf( "x is greater than y\n" ); if ( x < y ) printf( "x is smaller than y\n" ); getch(); }

11 11 How old are you? 22 You are 22 years old How old are you? 16 You are less than 18 years old You are so young You are 16 years old ตัวอย่าง /* The use of if with a block of statements */ #include void main() { int age; clrscr(); printf( "How old are you? "); scanf( "%d", &age ); if ( age < 18 ) { printf( "You are less than 18 years old\n" ); printf( "You are so young\n" ); } printf( "You are %d years old\n", age ); }

12 12 2. คำสั่ง if..else รูปแบบ if( เงื่อนไข ) คำสั่งชุดที่ 1 ; // กรณีเงื่อนไขเป็นจริง else คำสั่งชุดที่ 2; // กรณีเงื่อนไขเป็นเท็จ คำสั่งชุดต่อไป ; ผลลัพธ์ของการตรวจสอบ - จริง (true) จะทำงานคำสั่งชุดที่ 1 - ไม่จริง (false) จะข้ามไปทำชุดคำสั่งชุดที่ 2

13 13 ตัวอย่าง 1. ถ้า 10+20 มีค่าเท่ากับ 5 ให้แสดง คำว่า Equal แต่ถ้าไม่ใช่ ให้แสดง คำว่า Not Equal 2. ถ้า Number หารด้วย 10 ลงตัว ให้แสดงคำว่า Good แต่ถ้าไม่ใช่ ให้แสดงคำว่า Bad ตอบ if (10+20==5) printf(“Equal”); else printf(“Not Equal”); ตอบ if (Number%10==0) printf(“Good”); else printf(“Bad”);

14 14 ตัวอย่าง #include int main() { int number; printf(“Enter number : ”); scanf(“%d”,&number); if (number > 100) printf(“This Number more than 100\n”); else printf(“This Number Less than or equal 100\n”); return 0; } Enter number : 20 This Number Less than or equal 100

15 15 Enter a number: 5 Odd number Enter a number: 10 Even number ตัวอย่าง /* Determine if a number is odd or even */ #include void main() { int num; system(“cls”); printf( "Enter a number: " ); scanf( "%d", &num ); if ( num % 2 == 0 ) printf( "Even number\n" ); else printf( "Odd number\n" ); }

16 16 ข้อควร ระวัง คำสั่ง (State ments) ค่า x y if ( x == 10 ) x = x + 1; y = y + 1; if ( x == 10 ) { x = x + 1; y = y + 1; } int x = 5, y = 5; 56 56 55 อย่าให้การเว้นระยะ ย่อหน้า (indentation) ทำให้เกิดความสับสนได้ ภาษา C จะไม่สนใจ ช่องว่าง (space), แท็บ (tab), การขึ้นบรรทัดใหม่ (newline) if ( x == 10 ); x = x + 1; y = y + 1; 66 การใส่เครื่องหมาย ; หลัง เงื่อนไข (condition) ใน if มีผลทำให้เกิด ความผิดพลาดทางตรรกะ (logic error) ได้ if (x == 10) x = x + 1; y = y + 1;

17 17 3. คำสั่ง if..else..if รูปแบบ if( เงื่อนไขที่ 1) คำสั่งชุดที่ 1 ; // กรณีเงื่อนไขที่ 1 เป็น จริง else if( เงื่อนไขที่ 2) คำสั่งชุดที่ 2; // กรณีเงื่อนไขที่ 2 เป็นจริง... else คำสั่งชุดที่ n;// กรณีที่ นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น คำสั่งชุดต่อไป ;

18 18 Enter score: 92 Grade is A Enter score: 76 Grade is C ตัวอย่าง #include void main() { int score; char grade; system(“cls”); printf( "Enter score: " ); scanf( "%d", &score ); if ( score >= 90 ) grade = 'A'; else if ( score >= 80 ) grade = 'B'; else if ( score >= 70 ) grade = 'C'; else if ( score >= 60 ) grade = 'D'; else grade = 'F'; printf( "Grade is %c\n", grade ); }

19 19 ตัวอย่าง #include int main() { int score; printf(“Enter score : ”); scanf(“%d”,&score); if (score >= 80) printf(“Excellent\n”); else if (score >= 70) printf(“Good\n”); else printf(“Fair\n”); return 0; } Enter score: 76 Good

20 20 ข้อสังเก ต if ( condition1 ) if ( condition2 ) statement1; else statement2; else statement3; if ( condition1 ) { if ( condition2 ) statement1; else statement2; } else statement3; if ( conditionA ) statementA; else if ( conditionB ) statementB; else statementC; if ( conditionA ) statementA; else { if ( conditionB ) statementB; else statementC; } เราสามารถใช้ เครื่องหมายวงเล็บ { } กับการใช้ if แบบซ้อน (nested if) ได้ เพื่อ ความชัดเจน การจับคู่ if/else ใช้ หลักที่ว่า else จะจับคู่ กับ if ตัวก่อนหน้านี้ที่ ใกล้ที่สุด

21 21 เพิ่มเติม การเชื่อมระหว่าง condition ( ถ้ามีเงื่อนไข หลายอันที่ต้องตรวจสอบ ) แต่ละเงื่อนไขไม่จำเป็นต้องใส่วงเล็บ •AND -> && เงื่อนไขทุกเงื่อนไข ต้องเป็นจริงทั้งหมด - จริง •OR -> || จริงบางเงื่อนไข - จริง ตัวอย่าง if (x > 10 && x <= 15) printf(“OK”); if ((x > 10) || (y > 15)) printf(“OK”); x ต้องมากกว่า 10 และ x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 จึงทำให้เงื่อนไขเป็นจริง x ต้อง > 10 หรือ y ต้อง >15 เป็นจริงอันใดอันนึง จึงทำให้เงื่อนไขเป็นจริง

22 22 แบบฝึกหัด 1. จงเขียนโปรแกรมรับค่าเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนจากแป้นพิมพ์ จากนั้นให้ตรวจสอบเลข จำนวนเต็มตัวแรกมากกว่าเลขจำนวนเต็มตัวที่ สองหรือไม่ ถ้าใช่ให้หาผลบวกของตัวเลข 2 จำนวน และแสดงผลออกทางจอภาพ ถ้าไม่ใช่ให้นำตัวเลขตัวแรกคูณตัวที่สอง และแสดงผลออกทางจอภาพ ตัวอย่างหน้าจอการรับค่าและ แสดงผล Input Enter Number1 : 10 Enter Number2 : 7 Output Result = 17

23 23 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 ตัว และ choice จากแป้นพิมพ์จากนั้นให้ ตรวจสอบค่า choice - ถ้า choice เป็น ‘A’ ให้นำเลข 2 ตัวนั้นมาบวกกัน - ถ้า choice เป็น ‘S’ ให้นำเลข 2 ตัวนั้นมาลบกัน - ถ้า choice เป็น ‘M’ ให้นำเลข 2 ตัวนั้นมาคูณกัน เมื่อได้ผลลัพธ์ให้ แสดงผลลัพธ์นั้นออกทางหน้าจอ


ดาวน์โหลด ppt 1 Control Statement •if..else •switch..case •for •while •do-while.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google