งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมตำแหน่ง การแสดงผล และการจัดวางข้อมูล บนจอภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมตำแหน่ง การแสดงผล และการจัดวางข้อมูล บนจอภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมตำแหน่ง การแสดงผล และการจัดวางข้อมูล บนจอภาพ

2 การใช้งานคำสั่ง printf ในอีกลักษณะหนึ่งคือ การใช้ Format string ในการกำหนดการแสดงผล และกำหนดรายการข้อมูล (list of data) ที่ต้องการนำมาแสดงผลซึ่ง format string และชนิดของข้อมูลในรายการข้อมูลต้อง สอดคล้องกันตามตาราง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Format String ลักษณะการป้อนข้อมูล %d ข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 1234567 %f ข้อมูลตัวเลขทศนิยม เช่น 1.234 %c ข้อมูลตัวอักษรโดยเป็นตัวอักษรตัวเดียวอยู่ระหว่าง เครื่องหมาย (‘ ’) เช่น (‘ c ’) %s ข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขหรืออักขระพิเศษ เรียงกัน ระหว่าง (“”) เช่น (“abc123”)

3 สำหรับการแสดงผลโดยใช้ format string %s นั้น สามารถมีการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้การแสดงผลมี ความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยกำหนด “% ตัวเลข s ” เช่น %40s,%-10s เป็นต้น โดยตัวเลขที่นำมาเติมจะ เป็นการกำหนดช่องในการแสดงผลในหน้าจอ หาก ตัวเลขไม่มีเครื่องหมายลบนำหน้า printf จะ แสดงผลชิดขอบขวาของช่องที่กำหนด หากตัวเลข มีเครื่องหมายลบนำหน้า คำสั่ง printf จะแสดง ข้อมูลแบบชิดซ้าย ดังรูป

4 พื้นที่ของหน้าแสดงผลของ โปรแกรม Dos commamd

5 ให้นักเรียนลองเขียนโปรแกรม

6

7 1. ลักษณะการป้อนข้อมูลของ %d คือ 2. ลักษณะการป้อนข้อมูลของ %s คือ 3. หน้า Dos command มีทั้งหมดกี่ตัวอักษร 4. จากโค๊ดโปรแกรมผลลัพธ์ที่ได้คือ 5. จากผลลัพธ์โค๊ดโปรแกรมที่ได้คือ แบบฝึกท้ายใบงานที่ 8


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมตำแหน่ง การแสดงผล และการจัดวางข้อมูล บนจอภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google