งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB # 5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุดขนาด 5 ช่องโดยใส่จากน้อยไปมาก จากนั้นทำการรวม array 2 ชุดนี้จากมากไปน้อย 137810 23459 987543321.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB # 5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุดขนาด 5 ช่องโดยใส่จากน้อยไปมาก จากนั้นทำการรวม array 2 ชุดนี้จากมากไปน้อย 137810 23459 987543321."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB # 5

2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุดขนาด 5 ช่องโดยใส่จากน้อยไปมาก จากนั้นทำการรวม array 2 ชุดนี้จากมากไปน้อย 137810 23459 987543321 array1 array2 array ผลลัพธ์ Lab5-1.cpp 1.

3 จากข้อ 1. เขียนโปรแกรมที่มีการทำงานดังนี้ รับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุดขนาด 5 ช่อง เมื่อรับข้อมูลเก็บในอารเรย์เรียบร้อยแล้ว ให้ โปรแกรมนำข้อมูลในแต่ละช่องของอาร์เรย์ index ที่ i มาเปรียบเทียบกัน แล้วเลือกค่าที่ มากมาเก็บในอาร์เรย์ที่สาม index ที่ i พิมพ์อาร์เรย์ตัวที่สามแสดงทางหน้าจอ การวนค่าใน array ให้ใช้ loop while ทั้งหมด Hint: ข้อนี้ทดสอบการใช้งาน loop while และ if

4 2. จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับข้อมูลอุณหภูมิ ในช่วง n เดือนผ่านทางแป้นพิมพ์ โดยจำนวน เดือนมีค่าไม่เกิน 12 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของ อุณหภูมิ เพื่อคำนวณว่าค่าอุณหภูมิในแต่ละเดือน ต่างจากค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่องศา แสดงผลทางจอภาพดังตัวอย่าง ตัวอย่างผลรัน เมื่อป้อนค่า n เป็น 5 และอุณหภูมิเป็น 26 28 30 32 34 ตามลำดับ How many months ? 5 Enter Month 1 : 26 Enter Month 2 : 28 Enter Month 3 : 30 Enter Month 4 : 32 Enter Month 5 : 34 Average temperature is 30. Differences from average temperature are as follow: -4 -2 0 2 4 Lab5-2.cpp


ดาวน์โหลด ppt LAB # 5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุดขนาด 5 ช่องโดยใส่จากน้อยไปมาก จากนั้นทำการรวม array 2 ชุดนี้จากมากไปน้อย 137810 23459 987543321.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google