งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึก เรื่อง การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางจำนรรจ์ หลงกระจ่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึก เรื่อง การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางจำนรรจ์ หลงกระจ่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึก เรื่อง การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางจำนรรจ์ หลงกระจ่าง

3 ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอน วิชาการบัญชีต้นทุน 1 ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่ผ่านมา ผู้สอนจะใช้วิธีสอนแบบบรรยาย และสาธิตตัวอย่าง ประกอบ ผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ ผู้เรียน โดยการอธิบายเนื้อหา และวิธีการคำนวณ ตามที่ผู้สอนได้ทำการศึกษาค้นคว้ามา ผู้เรียนเป็น ฝ่ายรับฟัง ทำให้ผู้เรียนบางคนบางกลุ่มไม่สนใจ เรียน และไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ผู้เรียนเกิดความ เบื่อหน่ายขาดความสนใจเรียนรู้ไม่เข้าใจในเนื้อหา สาระสำคัญอย่างแท้จริง ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนตาม แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคำนวณต้นทุน วัตถุดิบ ผู้วิจัยจึงได้จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้และ วัตถุดิบคงเหลือ ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ขึ้นมา เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ และฝึกทักษะทาง บัญชีของนักศึกษา ให้สามารถเรียนรู้โดยเกิด ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการคำนวณต้นทุน วัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาบัญชีต้นทุน 1 เรื่องการ คำนวณต้นทุนวัตถุดิบโดยวิธีใช้แบบฝึก ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

5 กรอบแนวคิด ในการวิจัย แบบฝึก ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวแปร ตาม ตัวแปร อิสระ

6 คะแนน ทดสอบ ตาราง เปรียบเทียบคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนทำแบบฝึกและหลัง ทำแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ ของนักศึกษาระดับ ปวส.1/ 4 จำนวน 8 คน

7 สรุปผลการวิจัย ผลจากการเปรียบเทียบการทำ แบบทดสอบ นักเรียนจำนวน 8 คน ทำ แบบทดสอบได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด คือเกณฑ์ผ่านต้องได้ คะแนน ขึ้นไป โดยจากผลการทดสอบ คะแนนของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึก มี ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 2.63 หรือ 26.25% และคะแนนของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึก มี ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 7.13 หรือ 7 1.25 % ผลสรุปคือ นักเรียนผ่านเกณฑ์ 8 คน จาก จำนวนทั้งหมด 8 คน หรือผ่าน 100 % ซึ่ง แสดงว่าแบบฝึกทักษะที่ใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเครื่องมือที่ทำให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

8 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย การใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ควรมีชุด แบบฝึกทักษะที่มีความหลากหลาย และ ควรคำนึงถึงความรู้ของผู้เรียน เพื่อจะได้ ใช้แบบฝึกอย่างเหมาะสม ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการสร้างชุดแบบฝึกทักษะใน วิชาบัญชีอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อน และหลังทำชุดแบบฝึก ทักษะ

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึก เรื่อง การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัย นางจำนรรจ์ หลงกระจ่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google