งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การส่งต่อ ผู้ป่วย COPD เพื่อ ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การส่งต่อ ผู้ป่วย COPD เพื่อ ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การส่งต่อ ผู้ป่วย COPD เพื่อ ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

2 GOAL : ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้อง ตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการเยี่ยม บ้าน 80 % อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการเยี่ยม บ้าน 80 % ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตด้าน กายภาพ 80 % อัตราการได้รับการวางแผนจำหน่าย 80 % อัตราการได้รับการวางแผนจำหน่าย 80 %

3 เกณฑ์การส่งต่อ รายใหม่ทุกรายหรือผู้ป่วยขาดนัดจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านจำเป็นต้องพ่นยาไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ มีปัญหาด้านอื่นๆและได้รับพิจารณา จากทีมสหวิชาชีพว่า เห็นสมควรเยี่ยม เห็นสมควรเยี่ยมมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ติด ตัว

4 เกณฑ์เยี่ยมสหวิชาชีพโรงพยาบาล อุตรดิตถ์ มีการวางแผนจำหน่ายและได้รับพิจารณาจาก ทีมสหวิชาชีพว่าเห็นสมควรเยี่ยมและอาศัยอยู่ ในเขตอำเภอเมือง เช่น จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนที่บ้าน จำเป็นต้องพ่นยา ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆหรือมีอุปกรณ์และ เครื่องใช้อื่นๆ ติดตัว

5 ผู้ป่วย COPD แพทย์ตรวจรักษา แพทย์, ทีมสหวิชาชีพ, พยาบาล ward ผู้ป่วยที่ จำเป็นต้องเยี่ยม, วางแผนการ เยี่ยม, บันทึก บส.1 ศูนย์ HHC - ลงทะเบียน ในชุมชน พยาบาล ชุมชน ประเมิน อาการ ผู้ป่วยที่ จำเป็น ต้องเยี่ยม - OPD - ER แพทย์, พยาบาล ประเมินอาการ ผู้ป่วยที่จำเป็น ต้องเยี่ยม บันทึก บส.1 Flow chart งานเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วย COPD ที่บ้าน - IPD

6 เยี่ยมบ้าน ในเขต อ. เมือง ( นอกเขตเทศบาล ) ในเขตเทศบาล นอกเขต อ. เมือง อต.1 อต.2 เทศบาล 21 CPU ต่างอำเภอ ( ในจังหวัด ) ต่างจังหวัด ดูแลต่อเนื่อง ที่บ้าน ได้หรือไม่ ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สามารถดูแลตนเองได้ ส่งต่อรักษาโรงพยาบาล จำหน่าย Case Home visit ได้ ไม่ได้

7 หลัง HHC บันทึกผลหลังการเยี่ยม - ในเขตเทศบาล บันทึกใน บส.2, OPD Card - อำเภอเมือง / ต่างอำเภอ / ต่างจังหวัด บันทึกใน บส.2 ส่ง บส.2 คืน ward Ward สรุปส่ง PCT อายุรกรรม ส่ง บส.2 คืนศูนย์ HHC กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การส่งต่อ ผู้ป่วย COPD เพื่อ ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google