งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้า ในวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้า ในวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้า ในวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง ( แลมป์ – เทค ) นางประยูร สว่างทุกข์

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ ผู้เรียนไม่ได้ฝึกวิเคราะห์รายการค้าด้วย ตนเอง คะแนนทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนต่ำ ผู้เรียนวิเคราะห์รายการค้าไม่ได้ จะส่งผล กระทบในการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ในเรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวัน ทั่วไป

3 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้วยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชย กรรม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี ลำปาง 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึก ปฏิบัติเรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของ ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิช ยกรรม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีลำปาง

4 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง “ การวิเคราะห์รายการ ค้า ” ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์ รายการค้า และ ความ พึงพอใจของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชา พาณิชยก รรม สาขาวิชาการ บัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีลำปาง ตัวแปรตาม (Dependent Variables) กรอบแนวคิดในการ วิจัย

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการใช้ ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ”

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการ จัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ”

7 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้วยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง พบว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังการใช้ชุดปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า สูงขึ้น อยู่ที่ระดับ คุณภาพที่ 4 คือ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบ ได้ระดับคะแนน 7 – 8 คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาคือผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ ระดับคะแนน 9 – 10 โดยคิดเป็นร้อยละ 38.46

8 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย

9 นักศึกษาฝึกใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้า ในวิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google