งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์ – เทค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์ – เทค)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์ – เทค)
ชื่อวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง ผู้วิจัย นางประยูร สว่างทุกข์ วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์ – เทค)

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้
ผู้เรียนไม่ได้ฝึกวิเคราะห์รายการค้าด้วยตนเอง คะแนนทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนต่ำ ผู้เรียนวิเคราะห์รายการค้าไม่ได้ จะส่งผลกระทบในการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ในเรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวัน ทั่วไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้วยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง “การวิเคราะห์ รายการค้า” ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชย กรรม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง “การวิเคราะห์ รายการค้า” ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ผลสัมฤทธิ์การทดสอบเรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า และ ความพึงพอใจของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง “การวิเคราะห์รายการค้า”

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การวิเคราะห์ รายการค้า”

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง “การวิเคราะห์รายการค้า”

7 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้วยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง “การวิเคราะห์ รายการค้า” ของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง พบว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หลังการใช้ชุดปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า สูงขึ้น อยู่ที่ระดับ คุณภาพที่ 4 คือ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ระดับคะแนน 7 – 8 คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ ระดับคะแนน 9 – 10 โดยคิดเป็นร้อยละ

8 สรุปผลการวิจัย

9 นักศึกษาฝึกใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

10 ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์ – เทค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google