งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จัดเผยแพร่ โดย กองร้อยตำรวจตระเวรชายแดนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จัดเผยแพร่ โดย กองร้อยตำรวจตระเวรชายแดนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จัดเผยแพร่ โดย กองร้อยตำรวจตระเวรชายแดนที่ 147

2 ทำไมต้อง... ขับเคลื่อนอาเซียน?

3 จุดเริ่มต้นของอาเซียน
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 (พ.ศ. 2510)

4 วัตถุประสงค์สำคัญ: “เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือและ ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคง ส่วนภูมิภาค Brunei joined in January 1984, Viet Nam in July 1995, Laos and Myanmar in July 1997 and Cambodia in April 1999. Main Objectives (i) to accelerate economic growth, social progress and cultural development (ii) to promote regional peace and stability. And to maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations As stated in the Bangkok Declaration, the Founding Fathers of ASEAN desired “to promote regional cooperation in Southeast Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and prosperity in the region. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ ...” 4

5 สมาชิกอาเซียน สมาชิกผู้ก่อตั้งปี 1967 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สมาชิกเพิ่มเติม + บรูไน ดารุสซาลาม ปี 1984 + เวียดนาม ปี 1995 + ลาว ปี 1997 + พม่า ปี 1997 + กัมพูชา ปี 1999

6 ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน
ประชากร - 575 ล้านคน พื้นที่ - 4.5 ล้าน ตร.กม. GDP รวม - US $ 737 billion การค้า - US $ 720 billion การลงทุนจากต่างประเทศ - 25,654.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ EU 501 ล้านคน GDP USD 16.4 trillion

7 ความหมายของตราสัญลักษณ์อาเซียน
ความบริสุทธิ์ ความเจริญรุ่งเรือง สันติภาพและเสถียรภาพ ความกล้าหาญและพลวัตร ข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว วงกลมแสดงถึงความเป็นเอกภาพ

8 หลักการพื้นฐานของอาเซียน
การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพ แห่งดินแดน การไม่แทรกแซงในกิจการภายใน การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

9 ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

10 การสร้างความเป็นภูมิภาค
จุดประสงค์ของการรวมตัวเป็นภูมิภาค ผลประโยชน์ร่วมกัน สันติภาพและความปลอดภัย อำนาจทางการเมือง และ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ภูมิภาคที่เข้มแข็ง/ศักยภาพในการ แข่งขัน

11 วิธีการสร้างความเป็นภูมิภาค
ลดหรือกำจัดอุปสรรคต่างๆ กระชับความร่วมมือ ผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เข้าด้วยกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าของความ หลากหลายทางวัฒนธรรมของ แต่ละชาติ

12

13 European Union

14

15 China (จีน) Japan (ญี่ปุ่น) ROK เกาหลีใต้
The ASEAN+3 co-operation between ASEAN and China, Japan and South Korea, which started in 1997, has paid dividends. Co-opertion covers about 20 sectors, the most prominent being finance co-operation where the Chiang Mai. Initiative for bilateral swap arrangements is in place to assits needy countries in financial situations. Creative ways should be devised to utilize the massive financial reserves in East Asia to support ASEAN integration so that ASEAN can truly play the driver’s role in integrating East Asia ROK เกาหลีใต้

16 ASEAN Centrality ASEAN+3 ASEAN ASEAN+6
The centrality of ASEAN must be based on, first and foremost, ine inner strength of the ASEAN community. It also depends not only on the form of ASEAN’s external engagement, but also its content. The quality of ASEAN’s leadership is key. ASEAN+6

17 ASEAN Charter (กฎบัตรอาเซียน)
A constitution of ASEAN ธรรมนูญอาเซียน วางกรอบการทำงาน การจัดตั้งสถาบัน และ แนวทางกฎหมายของ ASEAN วัตถุประสงค์หลักของ ASEAN Charter -- สร้าง ASEAN ให้ ….. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น เคารพกฎกติการ่วมกันมากขึ้น ให้ความสำคัญต่อประชาชนมากขึ้น The most important point about ASEAN Charter is the determination to have a more rules based and legal way of doing things. This is a good signal for the economic integration of ASEAN. There will be more predictability and certainty of policy. As you all know, the ASEAN Charter was signed last November, and its full ratification is expected to be achieved in time for ASEAN Leaders to celebrate its entry into force at our next ASEAN Summit in Bangkok at the end of this year.

18 ASEAN Milestones 2007 การลงนามในกฎบัตรอาเซียนร่วมกัน ของผู้นำประเทศสมาชิก 2015 มุ่งสู่การสร้างประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย - ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน (ASEAN Political and Security Community) - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) Today ASEAN is in the process of community building based on three pillars : the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community and the ASEAN Social – cultural Community. By 2015, before ASEAN turn 50, the leadership wants to have the ASEAN Community in place. Last year in Singapore ASEAN Charter and the ASEAN Economic Community blueprint were signed by Leaders We are working to have the blueprints for the other Three Community ready by the 14th ASEAN Summit in Dec. in Thailand

19 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เลขาธิการอาเซียน)

20 ทัศนคติและความตระหนักรู้ เพื่อก้าวไปสู่ “อาเซียน” บทสรุปข้อค้นพบจากการสำรวจข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียน The survey was carried out last year among university students in all ten ASEAN member countries. There were 2170 respondent and average age was 20 years old. สำรวจข้อมูลของนักศึกษา จำนวน 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียน

21 ผม/ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN)
ลาว 96.0% 2. กัมพูชา 92.7% 3. เวียดนาม 91.7% 4. มาเลเซีย 86.8% 5. บรูไน 82.2% 6. อินโดนีเซีย 73.0% 7. ฟิลิปปินส์ 69.6% 8. ไทย 67.0% 9. พม่า 59.5% 10. สิงคโปร์ 49.3% The most common attitude towards ASEAN was “positive”. Over 75% of students agreed with the statement “I feel I am a citizen of AZEAN “ They may not know yet that the drafters of the ASEAN Charter felt that ASEAN was not yet ready to recognize the ASEAN “citizenship” , the way the European Union does recognize European citizenship; thus the ASEAN Charter is silent on the ASEAN citizenship

22 คุณรู้เกี่ยวกับอาเซียนจาก …
โทรทัศน์ % ครอบครัว % โรงเรียน % 11. การเดินทาง 13.3% หนังสือพิมพ์70.7% 12. ภาพยนตร์ % หนังสือ % 13. ดนตรี % อินเตอร์เน็ต 49.9% 14. งาน/อาชีพ % วิทยุ % กีฬา % 8. โฆษณา % 9. เพื่อนๆ %

23 เป้าหมายของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมเป็น ประชาคมเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2558 มีการค้าเสรีระหว่างกัน ไม่มีการเก็บภาษีศุลกากร เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายทุน และการลงทุนอย่างเสรี แรงงานมีฝีมือ มีอิสระในการหางานทำ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน

24 ASEAN Community

25 Thank You อาเซียน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จัดเผยแพร่ โดย กองร้อยตำรวจตระเวรชายแดนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google