งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จัดเผยแพร่ โดย กองร้อยตำรวจตระ เวรชายแดนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จัดเผยแพร่ โดย กองร้อยตำรวจตระ เวรชายแดนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จัดเผยแพร่ โดย กองร้อยตำรวจตระ เวรชายแดนที่ 147

2 ทำไมต้อง... ขับเคลื่อนอาเซียน ? 2

3 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510 สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510) จุดเริ่มต้นของ อาเซียน 3

4 วัตถุประสงค์สำคัญ: “เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือและ ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม “เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือและ ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคง ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคง ส่วนภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การ ระหว่างประเทศ... ” เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การ ระหว่างประเทศ... ” 4

5 สมาชิกผู้ก่อตั้ง ปี 1967 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สมาชิก เพิ่มเติม สมาชิก เพิ่มเติม + บรูไน ดารุส ซาลาม ปี 1984 + เวียดนาม ปี 1995 + ลาว ปี 1997 + พม่า ปี 1997 + กัมพูชา ปี 1999 5

6 ประชากร - 575 ล้านคน พื้นที่ - 4.5 ล้าน ตร. กม. GDP รวม - US $ 737 billion การค้า - US $ 720 billion การลงทุนจาก ต่างประเทศ - 25,654.2 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน 6

7 สันติภาพและ เสถียรภาพ ความบริสุทธิ์ ความเจริญรุ่งเรือง ความกล้าหาญและ พลวัตร ข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว วงกลมแสดงถึงความเป็นเอกภาพ ความหมายของตราสัญลักษณ์ อาเซียน 7

8 หลักการพื้นฐานของอาเซียน การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพ แห่งดินแดน การเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพ แห่งดินแดน การไม่แทรกแซงในกิจการภายใน การไม่แทรกแซงในกิจการภายใน การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 8

9 ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 9

10 การสร้างความเป็นภูมิภาค จุดประสงค์ของการรวมตัวเป็นภูมิภาค  ผลประโยชน์ร่วมกัน  สันติภาพและความปลอดภัย  อำนาจทางการเมือง และ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน  ภูมิภาคที่เข้มแข็ง/ศักยภาพในการ แข่งขัน 10

11 วิธีการสร้างความเป็นภูมิภาค วิธีการสร้างความเป็นภูมิภาค  ลดหรือกำจัดอุปสรรคต่างๆ  กระชับความร่วมมือ  ผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เข้าด้วยกัน  ยอมรับและเห็นคุณค่าของความ หลากหลายทางวัฒนธรรมของ แต่ละชาติ 11

12

13 European Union 13

14 14

15 ROK เกาหลีใต้ China (จีน) Japan (ญี่ปุ่น) 15

16 ASEAN Centrality

17 ASEAN Charter (กฎบัตรอาเซียน) A constitution of ASEAN ธรรมนูญอาเซียน วางกรอบการทำงาน การจัดตั้งสถาบัน และ แนวทางกฎหมายของ ASEAN วัตถุประสงค์หลักของ ASEAN Charter -- สร้าง ASEAN ให้ ….. – มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น – เคารพกฎกติการ่วมกันมากขึ้น – ให้ความสำคัญต่อประชาชนมากขึ้น 17

18 ASEAN Milestones  2007 การลงนามในกฎบัตรอาเซียนร่วมกัน ของผู้นำประเทศสมาชิก  2015 มุ่งสู่การสร้างประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย - ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน (ASEAN Political and Security Community) - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)

19 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เลขาธิการอาเซียน) 2551-2555 19

20 ทัศนคติและความตระหนักรู้ เพื่อก้าวไปสู่ “อาเซียน” บทสรุปข้อค้นพบจากการสำรวจข้อมูล ประเทศสมาชิกอาเซียน สำรวจข้อมูลของนักศึกษา จำนวน 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสมาชิกอาเซียน

21 ผม/ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นพลเมืองอาเซียน (I feel that I am a citizen of ASEAN) 1.ลาว 96.0% 2. กัมพูชา 92.7% 3. เวียดนาม 91.7% 4. มาเลเซีย 86.8% 5. บรูไน 82.2% 6. อินโดนีเซีย 73.0% 7. ฟิลิปปินส์ 69.6% 8. ไทย 67.0% 9. พม่า 59.5% 10. สิงคโปร์ 49.3% 21

22 คุณรู้เกี่ยวกับอาเซียนจาก … 1.โทรทัศน์ 78.4%10. ครอบครัว 18.2% 2.โรงเรียน 73.4%11. การเดินทาง 13.3% 3.หนังสือพิมพ์70.7%12. ภาพยนตร์ 12.1% 4.หนังสือ 65.0%13. ดนตรี 9.2% 5.อินเตอร์เน็ต 49.9%14. งาน/อาชีพ 6.1% 6.วิทยุ 40.3% 7.กีฬา 34.1% 8. โฆษณา 31.6% 9. เพื่อนๆ 27.6% 22

23 เป้าหมายของ อาเซียน  ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมเป็นประชาคมเดียวกัน ในปี พ. ศ. 2558  มีการค้าเสรีระหว่างกัน ไม่มีการเก็บ ภาษีศุลกากร  เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายทุน และการ ลงทุนอย่างเสรี  แรงงานมีฝีมือ มีอิสระในการหางาน ทำ  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของ อาเซียน 23

24 ASEAN Community 24

25 อาเซียน Thank You 25


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเชื่อมโยง “อาเซียน” สู่ระบบการศึกษาของ ประเทศไทย และ นโยบายการขับเคลื่อน การศึกษาสู่ประชาคม “อาเซียน” จัดเผยแพร่ โดย กองร้อยตำรวจตระ เวรชายแดนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google