งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ประเท ศ อาเชีย น จัดทำโดย ด. ช. ปัณณทัต ด้วงทอง กลุ่ม 15 เลขที่ 41 ด. ช. ปรเมศ บัวเผือก กลุ่ม 15 เลขที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ประเท ศ อาเชีย น จัดทำโดย ด. ช. ปัณณทัต ด้วงทอง กลุ่ม 15 เลขที่ 41 ด. ช. ปรเมศ บัวเผือก กลุ่ม 15 เลขที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ประเท ศ อาเชีย น จัดทำโดย ด. ช. ปัณณทัต ด้วงทอง กลุ่ม 15 เลขที่ 41 ด. ช. ปรเมศ บัวเผือก กลุ่ม 15 เลขที่ 8

2 10 ประเทศอาเชียน 1. ประเทศ ไทย 2. ประเทศ บรูไน 3. ประเทศ กัมพูชา 4. ประเทศ อินโดนีเซีย 5. ประเทศลาว 6. ประเทศมาเร เซีย 7. ประเทศพม่า 8. ประเทศ ฟิลิปปินส์ 9. ประเทศสินค โปร์ 10. ประเทศ เวียดนาม

3 1. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ และจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน 11%, อื่นๆ 23% นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10% ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

4 3. อินโดนีเซีย (Indonesia) เมืองหลวง : จาการ์ตา ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มี ภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บน เกาะชวา นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดี เป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

5 2. กัมพูชา (Cambodia) เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%, อื่นๆ 2% นับถือศาสนา : พุทธ ( เถรวาท ) เป็นหลัก ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระ มหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

6 4. ลาว (Laos) เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์ ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาว เทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16% ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ( ทางการลาวใช้คำว่า ระบบประชาธิปไตย ประชาชน )

7 5. มาเลเซีย (Malaysia) เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน 33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10% นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริสต์ 11% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบ รัฐสภา

8 คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกคเมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านรองด้วย ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ ประมุขของประเทศ

9 ประเทศเวียดนาม เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อปี พ. ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่ เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วย ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

10 ประเทศพม่า มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศ ตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ

11 ประเทศ สิงคโปร์ เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนตำแหน่ง ยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือของ อาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมีพื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ แต่มี ภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ ปัจจุบันใช้การ ปกครองแบบสาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบ รัฐสภา มีสภาเดียว )

12 ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยเกาะ ขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้าน คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์ และเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็นภาษาราชการ


ดาวน์โหลด ppt 10 ประเท ศ อาเชีย น จัดทำโดย ด. ช. ปัณณทัต ด้วงทอง กลุ่ม 15 เลขที่ 41 ด. ช. ปรเมศ บัวเผือก กลุ่ม 15 เลขที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google