งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย โดย : นายเอกพงษ์ วร ผล. งานวิจัย เรื่อง “ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ประเภทพณิชยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย โดย : นายเอกพงษ์ วร ผล. งานวิจัย เรื่อง “ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ประเภทพณิชยกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย โดย : นายเอกพงษ์ วร ผล

2 งานวิจัย เรื่อง “ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ประเภทพณิชยกรรม และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เจ้าพระยา ตามความต้องการ ของ สถาน ประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร ” ผู้วิจัย นายเอกพงษ์ วรผล สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเจ้าพระยา

3 ปัญหาการวิจัย พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ 2) พ. ศ. 2545 มาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข” เพื่อให้เป็นแนวทางแห่งการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเฉก เช่นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคม อาเซียน ในปี 2558 ประเทศไทย จำเป็นต้องเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดรับ กับประชาคมอาเซียน

4 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตามความต้องการ ของ สถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร จำแนก ตาม ประเภทของสถานประกอบการ ลักษณะของสถาน ประกอบการ และ ขนาดของสถานประกอบการ 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตามความต้องการ ของ สถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะและ ประสบการณ์วิชาชีพ, ด้านวิชาการ, ด้านเจตคติที่ดีต่อ อาชีพ และ ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของนักเรียนระดับ ปวช. และ นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เจ้าพระยา

5 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของหัวหน้างานในสถานประกอบการมีความ คิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตาม ความต้องการ ของ สถานประกอบการ ใน กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้านและจำแนก เป็นรายด้าน อันดั บที่ คุณลักษณะที่พึ ประสงค์ ค่าเฉลี่ย ( Ẋ) S.D.แปล ผล 1.ด้านบุคลิกภาพและ มนุษย์สัมพันธ์ 4.19.55852 มาก 2.ด้านเจตคติที่ดีต่อ อาชีพ 4.17.58988 มาก 3.ด้านทักษะและ ประสบการณ์วิชาชีพ 3.94.53378 มาก 4.ด้านวิชาการ3.88.49314 มาก รวม 4.04.47701 มาก

6 ตารางที่ 2 แสดง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ตามความ ต้องการ ของ สถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นรายด้าน และ รายข้อ อันดั บที่ ด้าน บุคลิกภาพ และมนุษย์ สัมพันธ์ ด้านเจต คติที่ดีต่อ อาชีพ ด้านทักษะ และ ประสบการณ์ วิชาชีพ ด้าน วิชากา ร 1.ให้ความร่วมมือและ เต็มใจทำงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความตั้งใจใน การทำงาน อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น อย่างดี มีความ สนใจใฝ่รู้ ในงาน ของสถาน ประกอบก าร 2.มีมารยาทที่ เหมาะสมและเข้ากับ ผู้อื่นได้ดี มีความ รับผิดชอบต่อ งานที่ได้รับ มอบหมาย สามารถเรียนรู้งาน ได้อย่างรวดเร็ว สามรถ เรียนรู้และ จัด ระบบงาน ที่ได้รับ มอบหมาย ได้อย่าง เหมาะสม 3.ยอมรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ กับสถาน ประกอบการใน การปฎิบัติงาน เป็นอย่างดี สามารถใช้ เครื่องมือ – อุปกรณ์ได้อย่าง ถูกต้องและ ปลอดภัย สามารถ ปรับปรุง และ เปลี่ยนแป ลงการ ปฎิบัติงาน ให้ดีขึ้น เสมอ

7 สรุปผลการวิจัย หัวหน้างานในสถานประกอบการมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียน ระดับ ปวช. และ นักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เจ้าพระยา ตามความต้องการ ของ สถาน ประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย ด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและ มนุษย์สัมพันธ์ อันดับที่ 2 ได้แก่ ด้านเจตคติที่ดีต่อ อาชีพ อันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ และ อันดับที่ 4 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านวิชาการ

8 แนวทางในการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1.ในด้านทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ คือ มุ่งเน้น กระบวนการกลุ่ม การทำงานเป็นทีม การทำงานที่มีการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชา การจัด กิจกรรมการแข่งขันการทำงาน การจัดทำโครงงานต่าง ๆ แบบบูรณาการ การจัดกิจกรรม ฝึกแก้ปัญหาและการอภิปรายจาก สถานการณ์ 2. ในด้านวิชาการ คือ เน้นภาคปฎิบัติมากขึ้น ศึกษาดูงาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่งเสริมการอบรมสัมมนา ฝึกให้ผู้เรียนได้จัดงานอบรม สัมมนาเอง 3. ในด้านเจตคติที่ดีต่ออาชีพ คือ จัดสร้างสภาพแวดล้อม ให้เป็นคนกระตือรือร้นและรู้จัก คิด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกการทำงานกับ ผู้คนที่หลากหลาย ปลูกฝังความ จงรักภักดีต่อองค์กร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณใน การทำงานและมีความซื่อสัตย์ 4. ในด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ คือ ส่งเสริมและจัด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ ให้คนมีเหตุมีผล จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เป็นคนใจกว้าง รับฟังผู้อื่น มีกิจกรรมที่ทำงาน ร่วมกันหรือทำงานเป็นทีม อบรมให้เป็นผู้รู้จัคิดวิเคราะห์ และการรับฟัง จัดแข่งกีฬา โครงการกีฬาสี

9 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ ได้รับจากการศึกษาวิจัย จากผลการศึกษาวิจัยที่พบ จะเห็นได้ว่าสถาน ประกอบการให้ความสำคัญใน เรื่องของคุณลักษณะทางด้านของคนดี และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มากกว่าคนเก่ง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าสถาน ประกอบการยังไม่ให้ความสำคัญ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี ประโยชน์ในการนำไปสู่การ ประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) เพื่อกำหนด แนวทางในการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน – นักศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่สอดรับกับ ประชาคมอาเซียน เป็นไปตาม พ. ร. บ. การศึกษา แห่งชาติ และสนองตอบความ ต้องการของสถานประกอบการ

10


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย โดย : นายเอกพงษ์ วร ผล. งานวิจัย เรื่อง “ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ประเภทพณิชยกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google