งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ.  การฝึกงานเป็นการนำความรู้ที่ได้ ศึกษา มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริง  ผลการฝึกงานของนักศึกษาทำให้ สถานศึกษารู้ถึงคุณสมบัติและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ.  การฝึกงานเป็นการนำความรู้ที่ได้ ศึกษา มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริง  ผลการฝึกงานของนักศึกษาทำให้ สถานศึกษารู้ถึงคุณสมบัติและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2  การฝึกงานเป็นการนำความรู้ที่ได้ ศึกษา มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริง  ผลการฝึกงานของนักศึกษาทำให้ สถานศึกษารู้ถึงคุณสมบัติและ ความสามารถของนักศึกษา และผลการฝึกงาน มีประโยชน์ต่อ การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรง ตามความต้องการของสถาน ประกอบการ

3  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสถาน ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา ฝึกงานระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

4

5 รายการ x̅x̅ SD แปร ผล 3. ด้านความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ อดทนและ ขยันในการทำงาน 4.250.70 มาก การตรงต่อเวลาและ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 4.370.88 มาก 4. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี 4.370.88 มาก สามารถปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมได้ 4.631.66 มาก 5. ด้านวินัยในตนเอง สุภาพอ่อนน้อม รู้จัก กาลเทศะ 4.370.88 มาก รู้จักใช้วัสดุอย่างประหยัด 4.250.70 มาก มีความรอบคอบในการ ทำงาน 4.631.66 มาก

6  ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มี ต่อนักศึกษาฝึกงา น  1. ความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ ระดับมาก  2. ความคิดเห็นด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ระดับปานกลาง  ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มี ต่อนักศึกษาฝึกงา น  1. ความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ ระดับมาก  2. ความคิดเห็นด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ระดับปานกลาง

7 1. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา ฝึกงาน ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน มนุษย์สัมพันธ์ ด้านวินัยในตนเองอยู่ระดับ มาก แสดงว่า วิทยาลัยควรจัดอบรมความประพฤติ และ จัดทดสอบทักษะพิมพ์ดีดก่อนการฝึกงานอย่าง สม่ำเสมอทุกปี 2. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา ฝึกงาน เกี่ยวกับ การมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ระดับ ปานกลาง แสดงว่า วิทยาลัย ควรพัฒนาวิธีการสอนหรือสื่อ การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 1. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา ฝึกงาน ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน มนุษย์สัมพันธ์ ด้านวินัยในตนเองอยู่ระดับ มาก แสดงว่า วิทยาลัยควรจัดอบรมความประพฤติ และ จัดทดสอบทักษะพิมพ์ดีดก่อนการฝึกงานอย่าง สม่ำเสมอทุกปี 2. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษา ฝึกงาน เกี่ยวกับ การมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ระดับ ปานกลาง แสดงว่า วิทยาลัย ควรพัฒนาวิธีการสอนหรือสื่อ การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ.  การฝึกงานเป็นการนำความรู้ที่ได้ ศึกษา มาประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริง  ผลการฝึกงานของนักศึกษาทำให้ สถานศึกษารู้ถึงคุณสมบัติและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google