งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย ผกาวรรณ เอกะโรหิต วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การฝึกงานเป็นการนำความรู้ที่ได้ศึกษา มาประยุกต์ใช้ ปฏิบัติจริง ผลการฝึกงานของนักศึกษาทำให้สถานศึกษารู้ถึง คุณสมบัติและความสามารถของนักศึกษา และผลการฝึกงาน มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน การสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความ ต้องการของสถานประกอบการ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อ นักศึกษาฝึกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของสถานประกอบการ
รายการ x̅̅ SD แปรผล 1.ด้านความรู้ ปฏิบัติงานถูกต้องตามลักษณะงาน 4.63 1.16 มาก แก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ดี 4.12 0.64 สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ดี 4.25 0.70 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.21 0.98 ปานกลาง 2.ด้านทักษะ สามารถปฏิบัติงาเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 4.37 0.88 รู้จักใช้เครื่องมือ อย่างถูกต้องและระมัดระวัง

5 รายการ x̅ SD แปรผล 3.ด้านความรับผิดชอบ 4.ด้านมนุษย์สัมพันธ์
มีความตั้งใจ อดทนและขยันในการทำงาน 4.25 0.70 มาก การตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 4.37 0.88 4.ด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 4.63 1.66 5.ด้านวินัยในตนเอง สุภาพอ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ รู้จักใช้วัสดุอย่างประหยัด มีความรอบคอบในการทำงาน

6 สรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน
1.ความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 5ด้าน อยู่ระดับมาก 2.ความคิดเห็นด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ระดับปานกลาง

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1.ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความรับผิดชอบ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านวินัยใน ตนเองอยู่ระดับ มาก แสดงว่า วิทยาลัยควรจัดอบรมความประพฤติ และจัดทดสอบทักษะพิมพ์ดีด ก่อนการฝึกงานอย่างสม่ำเสมอทุกปี 2. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน เกี่ยวกับ การมี ความคิดสร้างสรรค์ อยู่ระดับปานกลาง แสดงว่า วิทยาลัย ควรพัฒนาวิธีการสอนหรือสื่อการสอนเพื่อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google