งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมไทยที่พึงประสงค์ เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545 - 2549) สังคมคุณภาพ สังคมสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมไทยที่พึงประสงค์ เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545 - 2549) สังคมคุณภาพ สังคมสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมไทยที่พึงประสงค์ เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545 - 2549) สังคมคุณภาพ สังคมสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มีคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เศรษฐกิจยั่งยืนเมือง / ชุมชนน่าอยู่ การเมืองการปกครอง โปร่งใส เป็นธรรม คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ ตลอดชีวิต มีนวัตกรรม / ความคิดริเริ่ม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พึ่งพาเกื้อกูลกัน ดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน

2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล 2. มีจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ในระดับที่สื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา

3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ต่อ ) 7. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 8. สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 9. มีจิตสำนึกในการใฝ่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 10. มีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา 11. มีวินัยและค่านิยมที่ดี 12. เสียสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

4 รูปแบบการจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการที่ดีต่อนักศึกษา PROCESS INPUTOUTPUT การเรียนการสอน การพัฒนา การวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย การศึกษา ในระบบ การศึกษา นอกระบบ สังคม ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา วินัย บริหาร แนะแนว กิจกรรม กีฬา หอพัก การศึกษาตามอัธยาศัย ( กิจกรรมนักศึกษา )

5 การปรับปรุงระเบียบ และระบบบริหารจัดการกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา ให้มีความคล่องตัวเป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ให้มีชมรมหรือองค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำ การจัดตั้งเครือข่ายนักศึกษาหรือองค์กรนักศึกษากับสถาบันอื่น ๆ หรือกับ ต่างประเทศรวมทั้งมีกิจกรรมและโครงการร่วมกัน การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ฝักใฝ่ยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานักศึกษา ( พ. ศ. 2546 - 2550

6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของนักศึกษาในระดับสากล การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถหรือผลงานด้านต่างๆ ได้มีโอกาส แสดงความสามารถหรือนำเสนอผลงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้สูงขึ้น การสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน / ท้องถิ่น การดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศ รวมทั้งการจัดหา ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานักศึกษา ( พ. ศ. 2546 - 2550 ( ต่อ )

7 การพัฒนาระบบและกระบวนการดำเนินงานเฉพาะด้านให้คล่องตัว รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด การพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ การดำเนินการจัดหาทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน และสร้างงานให้แก่นักศึกษายากจน การดำเนินการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


ดาวน์โหลด ppt สังคมไทยที่พึงประสงค์ เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545 - 2549) สังคมคุณภาพ สังคมสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google