งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมไทยที่พึงประสงค์ เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมไทยที่พึงประสงค์ เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมไทยที่พึงประสงค์ เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน
สังคมไทยที่พึงประสงค์ เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ( ) สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน มีคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เศรษฐกิจยั่งยืนเมือง/ ชุมชนน่าอยู่ การเมืองการปกครอง โปร่งใส เป็นธรรม คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ ตลอดชีวิต มีนวัตกรรม/ความคิดริเริ่ม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พึ่งพาเกื้อกูลกัน ดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน

2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล 2. มีจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ในระดับที่สื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา

3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 8. สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 9. มีจิตสำนึกในการใฝ่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 10. มีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา 11. มีวินัยและค่านิยมที่ดี 12. เสียสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

4 รูปแบบการจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการที่ดีต่อนักศึกษา
PROCESS INPUT OUTPUT การศึกษา ในระบบ ฝ่ายวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนา การวัดและประเมินผล การศึกษา นอกระบบ ฝ่ายวิจัย สังคม วินัย บริหาร แนะแนว กิจกรรม กีฬา หอพัก การศึกษาตามอัธยาศัย (กิจกรรมนักศึกษา) ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา

5 แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานักศึกษา (พ.ศ. 2546 - 2550
การปรับปรุงระเบียบ และระบบบริหารจัดการกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา ให้มีความคล่องตัวเป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ให้มีชมรมหรือองค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำ การจัดตั้งเครือข่ายนักศึกษาหรือองค์กรนักศึกษากับสถาบันอื่น ๆ หรือกับ ต่างประเทศรวมทั้งมีกิจกรรมและโครงการร่วมกัน การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ฝักใฝ่ยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ

6 แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานักศึกษา (พ.ศ. 2546 - 2550 (ต่อ)
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของนักศึกษาในระดับสากล การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถหรือผลงานด้านต่างๆ ได้มีโอกาส แสดงความสามารถหรือนำเสนอผลงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้สูงขึ้น การสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน/ท้องถิ่น การดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศ รวมทั้งการจัดหา ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

7 แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานักศึกษา (พ.ศ. 2546 - 2550 (ต่อ)
การพัฒนาระบบและกระบวนการดำเนินงานเฉพาะด้านให้คล่องตัว รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด การพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ การดำเนินการจัดหาทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน และสร้างงานให้แก่นักศึกษายากจน การดำเนินการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


ดาวน์โหลด ppt สังคมไทยที่พึงประสงค์ เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google