งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

» วิสัยทัศน์ » มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่ มาตรฐานสากล อัตลักษณ์ » รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมถ่อมตน เอกลักษณ์ » สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "» วิสัยทัศน์ » มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่ มาตรฐานสากล อัตลักษณ์ » รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมถ่อมตน เอกลักษณ์ » สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 » วิสัยทัศน์ » มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่ มาตรฐานสากล อัตลักษณ์ » รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมถ่อมตน เอกลักษณ์ » สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งเรียนรู้

2 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. พัฒนาคุณภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา 3. พัฒนาระบบบริหารการจัด การศึกษา 4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3 พันธกิจ : Mission »1. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี ให้มีความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ และงานอาชีพ มี ศักยภาพเป็นพลโลก โดยใช้การเรียนการ สอนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล » 2. จัดการเรียนการสอนให้ได้ตาม มาตรฐานสากล โดยเน้นการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ » 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ ของผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะชีวิตและมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 » 4. จัดบรรยากาศ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ » 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ การเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล » 6. ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา » 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี มาตรฐานตามระบบคุณภาพ มีความ ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ

5 เป้าประสงค์ » 1. นักเรียนที่จบการศึกษา เป็นคนดี มี ปัญญา มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณา การในการใช้ชีวิตในสังคมไทยและสังคม โลกอย่างมีคุณภาพ » 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ ให้บริการของสถานศึกษา » 3. โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีและ สารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของ ผู้เรียน » 4. นักเรียนมีทักษะชีวิตและดำรงตนอยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข

6 » 5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และรักษ์ สิ่งแวดล้อม » 6. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ กิจกรรม และอาชีพ โดยมีผลงานเป็นที่ ปรากฏ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล » 7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล » 8. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐ และเอกชนในการ จัดและพัฒนาการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt » วิสัยทัศน์ » มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่ มาตรฐานสากล อัตลักษณ์ » รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมถ่อมตน เอกลักษณ์ » สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google