งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล อัตลักษณ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมถ่อมตน เอกลักษณ์  สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งเรียนรู้

2 กลยุทธ์โรงเรียนภูซางวิทยาคม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3 พันธกิจ : Mission  1.ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และงานอาชีพ มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยใช้การเรียนการสอนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 2. จัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 4. จัดบรรยากาศ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 6. ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพ มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และสนองความต้องการของผู้รับบริการ

5 เป้าประสงค์ 1. นักเรียนที่จบการศึกษา เป็นคนดี มีปัญญา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการในการใช้ชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีคุณภาพ 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษา 3. โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 4. นักเรียนมีทักษะชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

6 5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ กิจกรรม และอาชีพ โดยมีผลงานเป็นที่ปรากฏ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 8. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐ และเอกชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google