งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น
Seminar on Local Curriculum and Instruction

2 บทที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา
ความสำคัญของการสัมมนา ทำให้ได้มาซึ่งความรู้ แนวคิดประสบการณ์ โดยอาศัยการประชุม พบปะ พูดคุย เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ไข พัฒนาคน งานและทรัพยากรอื่น ๆ

3 ความหมายของ สัมมนา(Seminar)
ทัศนีย์ วิศาลเวชกิจ ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมาเข้าร่วมประชุมกัน โดยการนำของผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่มุ่งพิจารณาโดยเฉพาะ จัดเป็นการฝึกอบรมประเภทหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเพื่อเตรียมตัวให้ก้าวหน้าเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบ

4 ไพฑูลย์ สินลารัตน์ ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการสอนแบบสัมมนาที่มีลักษณะใหม่กว่าวิธีอื่น ๆ ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆที่ได้ศึกษามาแต่ต้น หรือไปค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลึกซึ้ง แล้วนำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นกัน เป็นวิธีการที่จะหาความรู้ และรับรู้โดยอิสระ ตามความสนใจของผู้เรียน เป็นวิธีการสอนที่ประมวลความคิดแบบต่าง ๆรู้จักคิด พร้อมกับ รู้จักเถียง ได้พัฒนาทักษะแทบจะทุกประเภทที่มนุษย์พึงมี

5 จากความหมายของคำว่า “สัมมนา” จึงอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะของการสัมมนา เป็นกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การประชุม และวิธีการสอน ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างกัน ดังนี้ “การประชุมสัมมนาของหน่วยงานหรือองค์กร” จะมุ่งผลประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อนำผลไปพัฒนาทรัพยากรในองค์กร “การสอนสัมมนา” จะมุ่งไปสู่การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า โดยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกทักษะในเรื่องของการคิด วิเคราะห์ปัญหา การเสนอแนวทางแก้ไข การแสดงออกของความคิดเห็น และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะกระบวนการในการจัดสัมมนา

6 ความมุ่งหมายของการสัมมนา
1. อบรม ฝึกฝน ชี้แจง แนะนำ สั่งสอน ปลูกฝังทัศนคติ และให้คำปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 2. พิจารณา สำรวจ ตรวจสอบปัญหา ที่หยิบยกขึ้นมา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการรู้ 3. เสนอสาระน่ารู้ น่าสนใจ ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ 4. แสวงหาข้อตกลงด้วยวิธีการอภิปราย ภายใต้หัวข้อที่กำหนด 5. การตัดสินใจ หรือกำหนดนโยบาย หรือแนวทางสำหรับนำไปปฏิบัติ 6. ให้ได้ข้อสรุปผลของการนำเสนอหัวข้อ หรือการวิจัย

7 ประโยชน์ของการสัมมนา
1. สามารถจัดงานสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับจากการสัมมนา จะทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น 4. แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงาน 5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอ

8 6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน
7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8. สร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือ สามารถทำงานเป็นทีมได้ 9. เกิคความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาการทำงาน และเกิดภาวะผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google