งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาการพัฒนา หลักสูตรและการเรียน การสอนสำหรับท้องถิ่น Seminar on Local Curriculum and Instruction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาการพัฒนา หลักสูตรและการเรียน การสอนสำหรับท้องถิ่น Seminar on Local Curriculum and Instruction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาการพัฒนา หลักสูตรและการเรียน การสอนสำหรับท้องถิ่น Seminar on Local Curriculum and Instruction

2 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ สัมมนา ความสำคัญของการสัมมนา ความสำคัญของการสัมมนา ทำให้ได้มาซึ่งความรู้ แนวคิดประสบการณ์ โดยอาศัยการประชุม พบปะ พูดคุย เป็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ไข พัฒนาคน งาน และทรัพยากรอื่น ๆ ทำให้ได้มาซึ่งความรู้ แนวคิดประสบการณ์ โดยอาศัยการประชุม พบปะ พูดคุย เป็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ไข พัฒนาคน งาน และทรัพยากรอื่น ๆ

3 ความหมายของ สัมมนา (Seminar) ความหมายของ สัมมนา (Seminar) ทัศนีย์ วิศาลเวชกิจ ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมาเข้าร่วมประชุม กัน โดยการนำของผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่มุ่งพิจารณา โดยเฉพาะ จัดเป็นการฝึกอบรมประเภทหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเพื่อเตรียมตัวให้ก้าวหน้าเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบ ทัศนีย์ วิศาลเวชกิจ ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมาเข้าร่วมประชุม กัน โดยการนำของผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่มุ่งพิจารณา โดยเฉพาะ จัดเป็นการฝึกอบรมประเภทหนึ่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเพื่อเตรียมตัวให้ก้าวหน้าเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบ

4 ไพฑูลย์ สินลารัตน์ ให้ความหมายไว้ ว่า เป็นการสอนแบบสัมมนาที่มีลักษณะใหม่ กว่าวิธีอื่น ๆ ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ใน สาขาวิชาต่าง ๆที่ได้ศึกษามาแต่ต้น หรือไป ค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลึกซึ้ง แล้วนำมา อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นกัน เป็น วิธีการที่จะหาความรู้ และรับรู้โดยอิสระ ตาม ความสนใจของผู้เรียน เป็นวิธีการสอนที่ ประมวลความคิดแบบต่าง ๆรู้จักคิด พร้อม กับ รู้จักเถียง ได้พัฒนาทักษะแทบจะทุก ประเภทที่มนุษย์พึงมี ไพฑูลย์ สินลารัตน์ ให้ความหมายไว้ ว่า เป็นการสอนแบบสัมมนาที่มีลักษณะใหม่ กว่าวิธีอื่น ๆ ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ใน สาขาวิชาต่าง ๆที่ได้ศึกษามาแต่ต้น หรือไป ค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลึกซึ้ง แล้วนำมา อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นกัน เป็น วิธีการที่จะหาความรู้ และรับรู้โดยอิสระ ตาม ความสนใจของผู้เรียน เป็นวิธีการสอนที่ ประมวลความคิดแบบต่าง ๆรู้จักคิด พร้อม กับ รู้จักเถียง ได้พัฒนาทักษะแทบจะทุก ประเภทที่มนุษย์พึงมี

5 จากความหมายของคำว่า “ สัมมนา ” จึงอาจ กล่าวได้ว่า ลักษณะของการสัมมนา เป็น กิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การประชุม และวิธีการสอน ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างกัน ดังนี้ จากความหมายของคำว่า “ สัมมนา ” จึงอาจ กล่าวได้ว่า ลักษณะของการสัมมนา เป็น กิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การประชุม และวิธีการสอน ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างกัน ดังนี้ “ การประชุมสัมมนาของหน่วยงานหรือ องค์กร ” จะมุ่งผลประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อนำ ผลไปพัฒนาทรัพยากรในองค์กร “ การประชุมสัมมนาของหน่วยงานหรือ องค์กร ” จะมุ่งผลประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อนำ ผลไปพัฒนาทรัพยากรในองค์กร “ การสอนสัมมนา ” จะมุ่งไปสู่การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า โดยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง การฝึกทักษะในเรื่องของการคิด วิเคราะห์ ปัญหา การเสนอแนวทางแก้ไข การ แสดงออกของความคิดเห็น และเป็นการ เพิ่มพูนความรู้ทักษะกระบวนการในการจัด สัมมนา “ การสอนสัมมนา ” จะมุ่งไปสู่การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า โดยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง การฝึกทักษะในเรื่องของการคิด วิเคราะห์ ปัญหา การเสนอแนวทางแก้ไข การ แสดงออกของความคิดเห็น และเป็นการ เพิ่มพูนความรู้ทักษะกระบวนการในการจัด สัมมนา

6 ความมุ่งหมายของการ สัมมนา 1. อบรม ฝึกฝน ชี้แจง แนะนำ สั่งสอน ปลูกฝังทัศนคติ และให้คำปรึกษา ในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง 1. อบรม ฝึกฝน ชี้แจง แนะนำ สั่งสอน ปลูกฝังทัศนคติ และให้คำปรึกษา ในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง 2. พิจารณา สำรวจ ตรวจสอบปัญหา ที่หยิบ ยกขึ้นมา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องที่ ต้องการรู้ 2. พิจารณา สำรวจ ตรวจสอบปัญหา ที่หยิบ ยกขึ้นมา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องที่ ต้องการรู้ 3. เสนอสาระน่ารู้ น่าสนใจ ที่ทันสมัย และ เหมาะสมกับสถานการณ์ 3. เสนอสาระน่ารู้ น่าสนใจ ที่ทันสมัย และ เหมาะสมกับสถานการณ์ 4. แสวงหาข้อตกลงด้วยวิธีการอภิปราย ภายใต้หัวข้อที่กำหนด 4. แสวงหาข้อตกลงด้วยวิธีการอภิปราย ภายใต้หัวข้อที่กำหนด 5. การตัดสินใจ หรือกำหนดนโยบาย หรือ แนวทางสำหรับนำไปปฏิบัติ 5. การตัดสินใจ หรือกำหนดนโยบาย หรือ แนวทางสำหรับนำไปปฏิบัติ 6. ให้ได้ข้อสรุปผลของการนำเสนอหัวข้อ หรือการวิจัย 6. ให้ได้ข้อสรุปผลของการนำเสนอหัวข้อ หรือการวิจัย

7 ประโยชน์ของการ สัมมนา 1. สามารถจัดงานสัมมนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 1. สามารถจัดงานสัมมนาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดมา ปรับใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดมา ปรับใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับจาก การสัมมนา จะทำให้มีประสิทธิภาพการ ทำงานสูงขึ้น 3. ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับจาก การสัมมนา จะทำให้มีประสิทธิภาพการ ทำงานสูงขึ้น 4. แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงาน 4. แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของ ผู้บังคับบัญชา เพราะผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงาน 5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่ เสมอ 5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่ เสมอ

8 6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของ ผู้ปฏิบัติงาน 6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของ ผู้ปฏิบัติงาน 7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 8. สร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน มี มนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือ สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ 8. สร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน มี มนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือ สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ 9. เกิคความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จัก วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาการทำงาน และ เกิดภาวะผู้นำ 9. เกิคความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จัก วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาการทำงาน และ เกิดภาวะผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาการพัฒนา หลักสูตรและการเรียน การสอนสำหรับท้องถิ่น Seminar on Local Curriculum and Instruction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google