งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 6101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 6101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 6101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย นางสาวพอใจ สาธุการ

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา สังคมไทยยุคปัจจุบันประสบภาวะปัญหา ความแตกแยก ผู้คนขาดระเบียบวินัย ขาดความ รับผิดชอบ ทำให้เกิดความวุ่นวาย ดังนั้น การที่ จะทำให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขคน ในสังคมต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดขึ้น ควบคู่กับความมี ระเบียบวินัย ซึ่งการสร้างระเบียบวินัยในสังคม จึงจำเป็นต้องวางรากฐานให้กับเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในวิทยาลัย ซึ่งกำลัง จะก้าวออกไปรับผิดชอบต่อสังคมและ ประเทศชาติ นักศึกษาจึงควรได้รับการปลูกฝัง ให้เกิดการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติ เพราะ วินัยเปรียบได้กับหลักธรรมที่คอยควบคุมจิตใจ ของมนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบ ชั่วดี และรู้จัก ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยรวม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 6101 วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย การพัฒนาเสริมสร้าง การมีวินัย - การสอดแทรกความ รับผิดชอบ ในวิชา เรียน - การจัดกิจกรรม เสริมสร้างโดยติด ประกาศการแต่งกาย ในห้องเรียน - ติดตามประเมินผล - การปรับปรุง กระบวนการเรียนการ สอน การพัฒนา เสริมสร้างการมีวินัย ของนักศึกษา เทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระ อุปถัมภ์ฯ ด้านความ รับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความ รับผิดชอบต่อ ส่วนรวม

5 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ

6 สรุปผลการวิจัย ( ก่อนการวิจัย ) ค่าเฉลี่ยก่อนการสอนพบว่า คะแนน ความมีวินัยในตนเองด้านการแต่งกาย ถูกต้อง ปฏิบัติตามข้อตกลง มีค่าเฉลี่ย น้อย การตรงต่อเวลา น้อยมาก ทำงานที่อาจารย์มอบหมายด้วยความ ถูกต้อง ใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ น้อย ประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดี ปานกลาง เข้าร่วมกิจกรรมของ วิทยาลัยฯ ปานกลาง รักษาความ สะอาดและอุปกรณ์ของห้องเรียน สา ธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อม ปานกลาง มี น้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลืองาน ของห้อง ปานกลาง

7 ก่อนการสอนหลังการสอน ลำดั บที่ ด้าน / ตัวบ่งชี้ ค่าเฉ ลี่ย S.D. การ แปล ผล ค่าเ ฉลี่ย S.D. การ แปล ผล 2 ด้านความมีวินัยต่อ ส่วนรวม 2.1 ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของ วิทยาลัยฯ 2.6 0.8 5 ปาน กลาง 4.200.82 มาก 2.2 เข้าร่วมกิจกรรม ของวิทยาลัยฯ 2.5 0.8 3 ปาน กลาง 4.460.86 มาก 2.3 รักษาความ สะอาด และอุปกรณ์ ของห้องเรียน สาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อม 3.0 0.8 6 ปาน กลาง 4.500.90 มาก 2.4 มีน้ำใจ ช่วยเหลือ ผู้อื่น ช่วยงานของ ห้อง 2.8 0.8 2 ปาน กลาง 4.500.89 มาก รวม 2.72 0.8 4 ปาน กลาง 4,4 2 0.86 มาก ค่าเฉลี่ยรวม 2.450.8 5 ปาน กลาง 4.0 0 0.85 มาก

8 สรุปผลการวิจัย ( หลังการวิจัย ) ค่าเฉลี่ยหลังการสอนพบว่า คะแนนความมี วินัยในตนเองด้านการแต่งกายถูกต้อง ปฏิบัติตาม ข้อตกลง มีค่าเฉลี่ย มาก การตรงต่อเวลา ปาน กลาง ทำงานที่อาจารย์มอบหมายด้วยความ ถูกต้อง ใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ มาก ประพฤติ ตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดี มาก เข้าร่วม กิจกรรมของวิทยาลัยฯ มาก รักษาความสะอาด และอุปกรณ์ของห้องเรียน สาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อม มาก มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลืองานของห้อง มาก

9 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความมีวินัย ของนักศึกษาโดยการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมนั้น ควร มีการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องจึงจะมี ประสิทธิภาพ 2. ในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยของนักศึกษาควรศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 หรือชั้นปีใดชั้นปีหนึ่งเท่านั้น ข้อเสนอแนะในการการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการจัดรูปแบบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความมีวินัยของนักศึกษาให้ หลากหลาย 2. ในการจัดกิจกรรมนั้นๆ ควรให้นักศึกษาเข้ามามี ส่วนร่วมโดยสมัครใจ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวินัยแก่ นักศึกษาอย่างถาวร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 6101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google