งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 6101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 6101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 6101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย นางสาวพอใจ สาธุการ

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา สังคมไทยยุคปัจจุบันประสบภาวะปัญหา ความแตกแยก ผู้คนขาดระเบียบวินัย ขาดความ รับผิดชอบ ทำให้เกิดความวุ่นวาย ดังนั้น การที่ จะทำให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขคน ในสังคมต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดขึ้น ควบคู่กับความมี ระเบียบวินัย ซึ่งการสร้างระเบียบวินัยในสังคม จึงจำเป็นต้องวางรากฐานให้กับเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในวิทยาลัย ซึ่งกำลัง จะก้าวออกไปรับผิดชอบต่อสังคมและ ประเทศชาติ นักศึกษาจึงควรได้รับการปลูกฝัง ให้เกิดการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติ เพราะ วินัยเปรียบได้กับหลักธรรมที่คอยควบคุมจิตใจ ของมนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบ ชั่วดี และรู้จัก ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยรวม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 6101 วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย การพัฒนาเสริมสร้าง การมีวินัย - การสอดแทรกความ รับผิดชอบ ในวิชา เรียน - การจัดกิจกรรม เสริมสร้างโดยติด ประกาศการแต่งกาย ในห้องเรียน - ติดตามประเมินผล - การปรับปรุง กระบวนการเรียนการ สอน การพัฒนา เสริมสร้างการมีวินัย ของนักศึกษา เทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระ อุปถัมภ์ฯ ด้านความ รับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความ รับผิดชอบต่อ ส่วนรวม

5 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ

6 สรุปผลการวิจัย ( ก่อนการวิจัย ) ค่าเฉลี่ยก่อนการสอนพบว่า คะแนน ความมีวินัยในตนเองด้านการแต่งกาย ถูกต้อง ปฏิบัติตามข้อตกลง มีค่าเฉลี่ย น้อย การตรงต่อเวลา น้อยมาก ทำงานที่อาจารย์มอบหมายด้วยความ ถูกต้อง ใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ น้อย ประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดี ปานกลาง เข้าร่วมกิจกรรมของ วิทยาลัยฯ ปานกลาง รักษาความ สะอาดและอุปกรณ์ของห้องเรียน สา ธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อม ปานกลาง มี น้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลืองาน ของห้อง ปานกลาง

7 ก่อนการสอนหลังการสอน ลำดั บที่ ด้าน / ตัวบ่งชี้ ค่าเฉ ลี่ย S.D. การ แปล ผล ค่าเ ฉลี่ย S.D. การ แปล ผล 2 ด้านความมีวินัยต่อ ส่วนรวม 2.1 ปฏิบัติตาม กฎระเบียบของ วิทยาลัยฯ ปาน กลาง มาก 2.2 เข้าร่วมกิจกรรม ของวิทยาลัยฯ ปาน กลาง มาก 2.3 รักษาความ สะอาด และอุปกรณ์ ของห้องเรียน สาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อม ปาน กลาง มาก 2.4 มีน้ำใจ ช่วยเหลือ ผู้อื่น ช่วยงานของ ห้อง ปาน กลาง มาก รวม ปาน กลาง 4, มาก ค่าเฉลี่ยรวม ปาน กลาง มาก

8 สรุปผลการวิจัย ( หลังการวิจัย ) ค่าเฉลี่ยหลังการสอนพบว่า คะแนนความมี วินัยในตนเองด้านการแต่งกายถูกต้อง ปฏิบัติตาม ข้อตกลง มีค่าเฉลี่ย มาก การตรงต่อเวลา ปาน กลาง ทำงานที่อาจารย์มอบหมายด้วยความ ถูกต้อง ใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ มาก ประพฤติ ตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดี มาก เข้าร่วม กิจกรรมของวิทยาลัยฯ มาก รักษาความสะอาด และอุปกรณ์ของห้องเรียน สาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อม มาก มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลืองานของห้อง มาก

9 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความมีวินัย ของนักศึกษาโดยการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมนั้น ควร มีการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องจึงจะมี ประสิทธิภาพ 2. ในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยของนักศึกษาควรศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 หรือชั้นปีใดชั้นปีหนึ่งเท่านั้น ข้อเสนอแนะในการการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการจัดรูปแบบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความมีวินัยของนักศึกษาให้ หลากหลาย 2. ในการจัดกิจกรรมนั้นๆ ควรให้นักศึกษาเข้ามามี ส่วนร่วมโดยสมัครใจ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวินัยแก่ นักศึกษาอย่างถาวร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม 6101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google