งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวพอใจ สาธุการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวพอใจ สาธุการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวพอใจ สาธุการ
การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย นางสาวพอใจ สาธุการ

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา สังคมไทยยุคปัจจุบันประสบภาวะปัญหาความแตกแยก ผู้คนขาด ระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ทำให้เกิดความวุ่นวาย ดังนั้น การที่ จะทำให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขคนในสังคมต้องยึดถือ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดขึ้น ควบคู่กับความมี ระเบียบวินัย ซึ่งการสร้างระเบียบวินัยในสังคมจึงจำเป็นต้อง วางรากฐานให้กับเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในวิทยาลัย ซึ่งกำลัง จะก้าวออกไปรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ นักศึกษาจึงควร ได้รับการปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติ เพราะวินัย เปรียบได้กับหลักธรรมที่คอยควบคุมจิตใจของมนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบ ชั่วดี และรู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติโดยรวม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด กลุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ในด้านความ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัยของนักศึกษา เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพัฒนาเสริมสร้างการมีวินัย การสอดแทรกความรับผิดชอบ ในวิชาเรียน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างโดยติดประกาศการแต่งกายในห้องเรียน ติดตามประเมินผล การปรับปรุงกระบวนการเรียนการ สอน

5 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
ก่อนการสอน หลังการสอน ลำดับที่ ด้าน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 1 ด้านความมีวินัยต่อตนเอง 1.1 แต่งกายถูกต้อง ปฏิบัติตามข้อตกลง 2.0 0.85 น้อย 4.50 0.84 มาก 1.2 ตรงต่อเวลา 1.5 0.91 น้อยมาก 3.45 ปานกลาง 1.3 ทำงานที่อาจารย์มอบ หมายด้วยความถูกต้อง ใส่ใจละเอียดรอบคอบ 2.2 0.83 2.80 0.81 1.4 ประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดี 3.0 0.82 3.60 0.80 รวม 2.17 3.59

6 สรุปผลการวิจัย (ก่อนการวิจัย) ค่าเฉลี่ยก่อนการสอนพบว่า คะแนนความมีวินัยใน ตนเองด้านการแต่งกายถูกต้อง ปฏิบัติตามข้อตกลง มี ค่าเฉลี่ย น้อย การตรงต่อเวลา น้อยมาก ทำงานที่อาจารย์ มอบหมายด้วยความถูกต้อง ใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ น้อย ประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดี ปานกลาง เข้าร่วม กิจกรรมของวิทยาลัยฯ ปานกลาง รักษาความสะอาดและ อุปกรณ์ของห้องเรียน สาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อม ปาน กลาง มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลืองานของห้อง ปาน กลาง

7 ก่อนการสอน หลังการสอน ลำดับที่ ด้าน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 2 ด้านความมีวินัยต่อส่วนรวม 2.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 2.6 0.85 ปานกลาง 4.20 0.82 มาก 2.2 เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ 2.5 0.83 4.46 0.86 2.3 รักษาความสะอาด และอุปกรณ์ของห้องเรียน สาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อม 3.0 4.50 0.90 2.4 มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยงานของห้อง 2.8 0.89 รวม 2.72 0.84 4,42 ค่าเฉลี่ยรวม 2.45 4.00

8 สรุปผลการวิจัย (หลังการวิจัย)
ค่าเฉลี่ยหลังการสอนพบว่า คะแนนความมีวินัยในตนเองด้านการแต่งกายถูกต้อง ปฏิบัติตามข้อตกลง มีค่าเฉลี่ย มาก การตรงต่อเวลา ปานกลาง ทำงานที่อาจารย์มอบหมายด้วยความถูกต้อง ใส่ใจ ละเอียดรอบคอบ มาก ประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดี มาก เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ มาก รักษาความสะอาดและอุปกรณ์ของห้องเรียน สาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อม มาก มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลืองานของห้อง มาก

9 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยของนักศึกษาโดยการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมนั้น ควรมีการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องจึงจะมีประสิทธิภาพ 2. ในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยของนักศึกษาควรศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 หรือชั้นปีใดชั้นปีหนึ่งเท่านั้น ข้อเสนอแนะในการการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการจัดรูปแบบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความมีวินัยของนักศึกษาให้หลากหลาย 2. ในการจัดกิจกรรมนั้นๆ ควรให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมโดยสมัครใจ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวินัยแก่นักศึกษาอย่างถาวร


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวพอใจ สาธุการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google