งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การอ่านหนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วย เพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การอ่านหนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วย เพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การอ่านหนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วย เพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 นางสิริวรรณ เฉลิม แสนยากร โรงเรียนกรุงเทพการ บัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการ วิจัย จากการที่ครูผู้สอนได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน หลังจากการสอนครูได้ประเมินผล โดยการ มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด และ แบบทดสอบ พบว่านักเรียนบางคนไม่สามารถทำ แบบฝึกหัด และทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ ที่ กำหนด ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น เกิดจากการที่ นักเรียนบางคนเรียนรู้ได้ช้า และมีความสามารถ ในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน จึงได้หาวิธีการที่จะจูงใจ ให้นักเรียนมีความสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนมี ความกระตือรือร้นมากขึ้นกิจกรรมการเรียนการ สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น เป็นวิธีการที่ช่วย สนับสนุนวิธีการดังกล่าวได้ทางหนึ่ง โดยให้เพื่อน ได้มีบทบาทสำคัญ ในการเรียน เพื่อมีอิทธิพล ในการสร้างความสนใจ จูงใจ และการยอมรับของ เพื่อนด้วยกัน

3 วัตถุประ สงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชา การอ่านหนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย

4 ระเบียบวิธี วิจัย ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ห้อง CF01 จำนวน 26 คน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ห้อง CF01 จำนวน 8 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ โดยสุ่มกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง

5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่องส่วน ต่างๆของหนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 10 คะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่องรูปแบบ ของข่าว คะแนนเต็ม 10 คะแนน หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Student Weekly เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย

6 การรวบรวม ข้อมูล ระยะเวลาของการวิจัย 3 สัปดาห์ โดย ดำเนินการดังนี้ 1. ครูผู้สอนทำการสอนเรื่องส่วนต่างๆของ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและทดสอบเรื่องส่วน ต่างๆของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่ามีนักเรียนที่ได้คะแนน 7-9 คะแนน มีจำนวน 8 คน ซึ่งถือว่าเป็นนักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และมีนักเรียนที่ได้ คะแนน 0-3 คะแนน จำนวน 8 คน ซึ่งถือว่าเป็น นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 2. ครูผู้สอนนำนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูง จับคู่กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ โดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมการเรียน การสอนตามปกติ ซึ่งนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นการทำ แบบฝึกหัด และสอนให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำในกรณีที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา 3. หลังจากจบเนื้อหาทำการทดสอบเรื่อง รูปแบบ ของข่าว

7 ชื่อ - สกุล คะแนนเรื่อง ส่วน ต่างๆของ หนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ คะแนนเรื่อง รูปแบบของ ข่าว คะแนน พัฒนาการ ( %) 1. น. ส. กรรณิการ์ วงศ์โพธิสาร 3528.57 2. นายอภิวัฒน์ นุช เนตร 3642.86 3. นายอัครพล ตรี บวรกุล 1655.56 4. น. ส. อริศรา สุ ระคาย 3528.57 5. น. ส. จรัญญา คุ้ม วงศ์ 3871.43 6. น. ส. จุไรวรรณ แซ่โง้ว 1655.56 7. น. ส. สุชาวดี แสง ทอง 2762.50 8. น. ส. สิรีธร อินทรสาลี 2537.50 คะแนนเฉลี่ย 2.25647.82 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.891.07 ตารางแสดงคะแนน พัฒนาการ

8 สรุป ผลการวิจั ย คะแนนเฉลี่ยเรื่องรูปแบบของข่าว ซึ่งใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนน เฉลี่ยเรื่อง ส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ และเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการ พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมี พัฒนาการที่ดีขึ้น คือได้ 28.57-71.43% ค่าเฉลี่ยเป็น 47.82%

9 เพื่อนช่วย เพื่อน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การอ่านหนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วย เพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google