งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติ
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ชื่อผู้วิจัย นางสาวนุชจรี ภู่เงิน ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการสอนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เป็นวิชาสามัญที่กำหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะคือทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนซึ่งทักษะการพูดเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการสื่อสาร เพราะทักษะการพูดเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี

3 จากการสอนผู้วิจัยได้พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำการทดลองโดยเลือกการจัดกิจกรรมโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และคาดหวังว่า การสอนโดยใช้บทบาทสมมติจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดีขึ้นจากการสอนผู้วิจัยได้พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำการทดลองโดยเลือกการจัดกิจกรรมโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และคาดหวังว่า การสอนโดยใช้บทบาทสมมติจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดีขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลจากการใช้บทบาทสมมติเพื่อการพัฒนาทักษะ ด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

5 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนพัฒนาการการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ
ชื่อ-สกุล Pre test Post test คะแนนพัฒนาการ (%) 1. นส.สุทธิดา ประติธรรม 4 7 50.00 2.นส.กาญจนาพร ชูเดช 8 66.67 3. นายวรพลพงษ์เกิด 5 60.00 4. นายอนุสรณ์ ปัทมาวณิชสกุล 6 5. นายมนัสวี แสงเดือนฉาย 3 42.86 6. นายกมลศักดิ์ ภาโสม 7. นายณัฐดนัย พันธุ์จินดา 8. นายกิตติชัย นามวงษ์ 2 9. นายชรัมภ์ ชื่นคำ 10. นส.ธัชพรรณ สิวะภิญโญ 33.33 11. นายวิศรุต หัตถชาญชัย 1 22.22 12. นายจารุเบศร์ เฉยสกุล 16.67 13. นายณัฐดนัย โพธิ์มณี 40.00 14. นายสถิตย์ สิงห์สถิตย์ 28.57 15. นส. นพภัสสร เลิศพิทักษ์สุนทร 9 75.00 16. นายวรากร สมหวัง 17. นายธัชพล ลีฉลาด 18. นส.นุชนลิน มรกตคันโท 19.นส.สาทิพย์ ทองอินทร์ 20. นส.อรวี มะโนชมภู 21. นายสงกรานต์ สมบูรณ์ 22. นายอัครภูมิ ปัดติยา 10 100.00 ค่าเฉลี่ย 3.91 6.64 47.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.56 1.61

6 จากตารางพบว่าคะแนนการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนก่อนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติสอบได้ 1-2 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเป็น1.47 คะแนน ส่วนการพูดภาษาอังกฤษ หลังการใช้บทบาทสมมติสอบได้ 3-8 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.47 คะแนน และเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น คือได้ % ค่าเฉลี่ยเป็น 34.89%

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า คะแนนการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนก่อนการสอน โดยใช้บทบาทสมมติสอบได้ 1-2 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเป็น1.47 คะแนน ส่วนการพูดภาษาอังกฤษ หลังการใช้บทบาทสมมติสอบได้ 3-8 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.47 คะแนน และเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น คือได้ % ค่าเฉลี่ยเป็น 34.89%และพฤติกรรมของนักเรียนจะเกิดทักษะในการ สนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ได้ อย่างถูกต้อง และทำให้มีความเชื่อมั่นในการอ่านออกเสียง อีกทั้งยังช่วย ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google