งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ชื่อผู้วิจัย นางสาวนุชจรี ภู่เงิน ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการสอนวิชาการสนทนา ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ เป็นวิชาสามัญที่ กำหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เรียนโดยการจัดการ เรียนการสอนเป็นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะคือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนซึ่งทักษะการพูดเป็น ทักษะที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการสื่อสาร เพราะทักษะการพูดเป็นทักษะที่แสดงให้ เห็นว่าผู้พูดมีความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี

3 จากการสอนผู้วิจัยได้พบว่า นักเรียนมีปัญหาใน การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำ การทดลองโดยเลือกการจัดกิจกรรมโดยใช้บทบาท สมมติเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ และคาดหวังว่า การสอนโดยใช้ บทบาทสมมติจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดีขึ้นจาก การสอนผู้วิจัยได้พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการพูด สื่อสารภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทำการ ทดลองโดยเลือกการจัดกิจกรรมโดยใช้บทบาท สมมติเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ และคาดหวังว่า การสอนโดยใช้ บทบาทสมมติจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดีขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลจากการใช้บทบาทสมมติ เพื่อการพัฒนาทักษะ ด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนสาขา งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

5 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนพัฒนาการการพูดภาษาอังกฤษของ นักเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ ชื่อ - สกุล Pre test Post test คะแนนพัฒนาการ (%) 1. นส. สุทธิดา ประติธรรม 4750.00 2. นส. กาญจนาพร ชูเดช 4866.67 3. นายวรพลพงษ์เกิด 5860.00 4. นายอนุสรณ์ ปัทมา วณิชสกุล 6850.00 5. นายมนัสวี แสงเดือน ฉาย 3642.86 6. นายกมลศักดิ์ ภาโสม 6850.00 7. นายณัฐดนัย พันธุ์จินดา 5860.00 8. นายกิตติชัย นามวงษ์ 2650.00 9. นายชรัมภ์ ชื่นคำ 2650.00 10. นส. ธัชพรรณ สิวะ ภิญโญ 4633.33 11. นายวิศรุต หัตถชาญ ชัย 1322.22 12. นายจารุเบศร์ เฉยสกุล 4516.67 13. นายณัฐดนัย โพธิ์มณี 5740.00 14. นายสถิตย์ สิงห์สถิตย์ 3528.57 15. นส. นพภัสสร เลิศ พิทักษ์สุนทร 6975.00 16. นายวรากร สมหวัง 1433.33 17. นายธัชพล ลีฉลาด 6850.00 18. นส. นุชนลิน มรกตคัน โท 3642.86 19. นส. สาทิพย์ ทองอินทร์ 3642.86 20. นส. อรวี มะโนชมภู 3642.86 21. นายสงกรานต์ สมบูรณ์ 4633.33 22. นายอัครภูมิ ปัดติยา 610100.00 ค่าเฉลี่ย 3.916.6447.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.561.61

6 จากตารางพบว่าคะแนนการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนก่อนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ สอบได้ 1-2 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเป็น 1.47 คะแนน ส่วนการพูดภาษาอังกฤษ หลังการใช้บทบาท สมมติสอบได้ 3-8 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.47 คะแนน และเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีพัฒนาการที่ ดีขึ้น คือได้ 16.67-75.00% ค่าเฉลี่ยเป็น 34.89%

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า คะแนนการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนก่อนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ สอบได้ 1-2 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเป็น 1.47 คะแนน ส่วนการพูดภาษาอังกฤษ หลังการใช้บทบาท สมมติสอบได้ 3-8 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.47 คะแนน และเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีพัฒนาการที่ดี ขึ้น คือได้ 12.55-75.00% ค่าเฉลี่ยเป็น 34.89% และพฤติกรรมของนักเรียนจะเกิดทักษะ ในการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนมีการพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง และ ทำให้มีความเชื่อมั่นในการอ่านออกเสียง อีกทั้ง ยังช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนมาก ยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google