งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. ยกตัวอย่าง หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาที่ ช่วยส่งเสริมในการ พัฒนาชุมชนและจัด ระเบียบสังคมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. ยกตัวอย่าง หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาที่ ช่วยส่งเสริมในการ พัฒนาชุมชนและจัด ระเบียบสังคมได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 ยกตัวอย่าง หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาที่ ช่วยส่งเสริมในการ พัฒนาชุมชนและจัด ระเบียบสังคมได้

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งโดยใช้หลักการ วิธีการ หรือกระบวนการทางพระพุทธศาสนา การสัมมนา พระพุทธศาสนา

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลของการสัมมนา เป็นข้อเสนอแนะนำไปเป็นแนวทางการ พัฒนาชุมชนและจัดระเบียบสังคมได้

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระเจ้าอโศกมหาราช - ให้เป็นศาสนาประจำชาติ - ตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

8 ด้านการศึกษา พระพุทธศาสนา

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ด้านความเป็นอยู่ พระพุทธศาสนา

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ด้านศิลปวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การพัฒนาตนเอง การพัฒนาสังคม

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ครอบครัว การพัฒนาสังคม

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ชุมชนและประเทศชาติ การพัฒนาสังคม

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนที่ดี 2. มีความสงบสุข 3. รักใคร่ สามัคคี ปรองดองกัน 4. รู้จักให้อภัยกันและกัน

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 5. ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน ชุมชนที่ดี 6. รู้หน้าที่ของตนเอง 7. ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีความรับ ผิดชอบ 8. หัวหน้าชุมชนมีความยุติธรรม

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า คือ ธรรมะหรือข้อปฏิบัติที่นำความสุข ความเจริญมาสู่ชุมชน อปริหานิยธรรม - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ - ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน - การยอมรับและให้ความคุ้มครอง

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฝึกฝนบทบาทในการช่วย เผยแผ่พระพุทธศาสนา

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ประชุมกันเนืองนิตย์ อปริหานิยธรรม 2. เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการ 4. เคารพและรับฟังผู้ใหญ่

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 5. ไม่ข่มเหงรังแกหรือล่วงเกินผู้หญิง อปริหานิยธรรม 6. เคารพปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ 7. ให้ความอารักขาคุ้มครองและ ป้องกันพระสงฆ์

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. เสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม 2. พัฒนาจิตใจให้มีความเจริญ 3. เน้นการศึกษาด้านจริยธรรม


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. ยกตัวอย่าง หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาที่ ช่วยส่งเสริมในการ พัฒนาชุมชนและจัด ระเบียบสังคมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google