งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vertigo. วัตถุประสงค์  1. ระบุอาการและอาการแสดงของกลุ่มอาการเวียนศีรษะที่ พบบ่อย ๆ ได้  2. วินิจฉัยและวินิจฉัยจำแนกโรคได้จากประวัติและการตรวจ ร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vertigo. วัตถุประสงค์  1. ระบุอาการและอาการแสดงของกลุ่มอาการเวียนศีรษะที่ พบบ่อย ๆ ได้  2. วินิจฉัยและวินิจฉัยจำแนกโรคได้จากประวัติและการตรวจ ร่างกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vertigo

2 วัตถุประสงค์  1. ระบุอาการและอาการแสดงของกลุ่มอาการเวียนศีรษะที่ พบบ่อย ๆ ได้  2. วินิจฉัยและวินิจฉัยจำแนกโรคได้จากประวัติและการตรวจ ร่างกาย แยก peripheral vertigo ออกจาก central vertigo ได้  3. อธิบายแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ การวินิจฉัยโรคได้  4. อธิบายหลักการและแนวทางในการรักษากลุ่มอาการเวียน ศีรษะได้  5. ประเมินความสามารถในการดูแลผู้ป่วย และส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญได้ถูกต้องเหมาะสม  6. ให้คำแนะนำการดูแลตนเอง การบริหารร่างกายที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

3  การรักษาการสมดุลย์ของการทรงตัวต้อง อาศัย  visual system  Proprioception  vestibular system

4 Vertigo  Illusion or hallucination of movement  Vestibular system

5 Vertigo  History taking  Character of disorientation  Time course, duration  Associated symptoms : hearing loss, tinnitus, nausea, vomiting, diplopia, CNS symptoms  Predisposing symptoms : general condition, trauma, drugs

6 Vertigo  Physical examination  ENT examination  CNS examination  Vestibular system examination :  Unterberger test  Caloric test  Dix-Hallpike maneuver  Evaluation of pathologic nystagmus

7 Vertigo  Investigation  Audiometry  ABR : Auditory Brainstem Response  ENG : Electronystagmography  Others : CBC,U/A,FBS,electrolyte,cholesterol, triglyceride,TFT,VDRL,CT scan,MRI

8 Peripheral Central  1.Onset sudden insidious  2.Pattern episodic continuous  3.Sensation frequent infrequent of rotation  4.Severity often intense seldom intense  5.Duration min.,hr. mo. to yr.

9 Peripheral Central  6.Influence of marked slight or none head movement  7.Syncope never rare  8.Convulsion never rare  9.Tinnitus common rare  10.Deafness common rare

10 Peripheral Central  11.Spontaneous may be may be nystagmus present present  12.Type of horizontal horizontal, nystagmus vertical  13.Other CNS rare common involvement

11 Peripheral Cause of Vertigo  BPPV  Meniere’s disease  Sudden hearing loss  Vestibular neuritis  Labyrinthitis

12 BPPV  Benign paroxysmal positional vertigo  The most common vestibular disorder  Age range 11-84 yr. Mean age at onset 54 yr  Cupulolithiasis  Canalithiasis

13

14

15 BPPV  Signs and Symptoms  Vertigo and nystagmus  Latency of onset, usually 2-6 sec.  Short duration, usually less than 30 sec.  Reversibility  Fatigability  Nausea, vomiting  Dix-Hallpike maneuver

16

17 BPPV  Cause  Idiopathic  Trauma  Otitis media  Vestibular neuritis  Meniere’s disease  Otosclerosis

18 BPPV  Cause  Sudden SNHL  CNS disease  Vertebral basilar insufficiency  Acoustic neuroma

19 BPPV  Treatment  Reassurance  Medication : minor transquilizer  Vestibular rehabilitation  Repositioning maneuver  Surgery

20

21

22 Meniere’s disease  Idiopathic endolymphatic hydrop  Signs and symptoms  Episodic vertigo lasting min to hr.  Fluctuating hearing loss  Tinnitus, fullness

23 Meniere’s disease  Audiogram : low tone hearing loss  ABR  ENG  Radiography

24 Meniere’s disease  Treatment  Vasodilator  Cinnarizine, Dramamine  K-sparing diuretic drug  Stellate ganglion block  Intratympanic gentamicin therapy  Vestibular neurectomy

25 Sudden hearing loss  Hearing loss : hr or day  Vertigo  Tinnitus  Others : headache, URI symptoms  Nystagmus  Tuning fork  Audiogram : unilateral SNHL

26 Sudden hearing loss  Cause  Known cause : Syphilis, Meniere’s disease,multiple sclerosis, acoustic neuroma  Unknown : เชื่อว่าเกิดจาก virus, ความผิดปกติของหลอด เลือด autoimmune disease, labyrinthine membrane rupture ( LMR)

27 Sudden hearing loss  Treatment  Bed rest  Repeat audiogram  Steroid  Vasodilator  Heparin

28 Vestibular neuritis  Vertigo เป็นทันทีทันใดและเป็นอยู่นาน  Spontaneous nystagmus  มักมีไข้หวัดนำมาก่อน  มักเดินเซข้างที่มี lesion  Audiogram : normal  Caloric test : canal paresis or nonresponsive

29 Vestibular neuritis  Treatment  Rest  Dramamine, diazepam  Steroid  Physical therapy : Cawthorne-Cooksey exercise

30 Labyrinthitis  Virus : mump, measles, Herpes  Bacteria : syphilis, OM,meningitis  TB more often a complication of Tubercuolus meningitis than of Tuberculous otitis media.  Syphilis : congenital, acquire  Fluctuating episodes of hearing loss and vertigo

31 Acoustic neuroma  Acoustic schwannoma  Schwann cell tumor of vestibular part of CN VIII มักเกิด บริเวณ Internal acoustic canal แล้วยื่นเข้าไปบริเวณ CP angle  Initially,slowly progressive hearing loss and tinnitus.  Postural imbalance or disequilibrium.

32 Acoustic neuroma  Once the lesion compress the brainstem and vestibulocerebellum,central compensation becomes impaired : vertigo, ataxia.  Audiogram : unilateral SNHL  ABR  Caloric test : hypofunction  MRI  Treatment : surgery, radiation

33 Central cause of vertigo  1.Vertebrobasilar insufficiency  Elderly  Atherosclerosis  Vertigo  Nausea,vomiting  Ataxia  Visual illusion,visual field defect, diplopia, headache

34 Central cause of vertigo  1.1Brainstem TIA  1.2Wallenberg’s syndrome ( Lateral medullary infartion )  1.3Acute posterior cerebellar infarction  1.4Acute inferior cerebellar infarction

35  2.Cerebellar hemorrhage  Vertigo  Nausea, vomiting  Headache  Stiffness of neck, incoordination  50% loss of consciousness in 24 hr.

36  3.Vestibular migraine  Episodes of vertigo  Increased sensitivity to motion during the attack and increased susceptibility to motion sickness in between attacks  In 33% of pt episodic vertigo is not associated with headache.

37  3.Vestibular migraine  In 33% vertigo is associated with visual symptoms, dysarthria, tinnitus, decreased hearing, diplopia, ataxia, bilateral paraesthesia, bilateral paresis or decreased level of consciousness

38  3.Vestibular migraine  Treatment  Acute attack : analgesic, antiemetic  Prophylaxis for migraine attack : beta-blocker, calcium antagonist

39 Central cause of vertigo  4. Multiple sclerosis  Vertigo without hearing loss  Optic neuritis, transverse myelitis, others brainstem signs

40  5.Vestibular epilepsy  Dysequilibrium with rotational or linear vertigo  Accompany by body, head and eye rotation with or without nystagmus  May associated with mild nausea(vomiting not typical )

41 Medical treatment  1.Labyrinthine suppressant  1.1 Antihistamine : dimenhydrinate,meclizine  1.2 Antiemetic : prochlorperazine (Compazine), diphenidol  1.3 Anticholinergic : scopolamine  1.4 Minor tranquilizer : diazepam

42 Medical treatment  2.Vasodilator  B-histine, cinnarizine  3.Steroid


ดาวน์โหลด ppt Vertigo. วัตถุประสงค์  1. ระบุอาการและอาการแสดงของกลุ่มอาการเวียนศีรษะที่ พบบ่อย ๆ ได้  2. วินิจฉัยและวินิจฉัยจำแนกโรคได้จากประวัติและการตรวจ ร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google