งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รังสีรักษา ( Radiotherepy ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. รังสีรักษาจากระยะไกล ( Teketherapy ) : การฉายรังสีโดย ใช้เครื่องฉายรังสีต่าง ๆ เช่น Co-60, Linac 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รังสีรักษา ( Radiotherepy ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. รังสีรักษาจากระยะไกล ( Teketherapy ) : การฉายรังสีโดย ใช้เครื่องฉายรังสีต่าง ๆ เช่น Co-60, Linac 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รังสีรักษา ( Radiotherepy ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. รังสีรักษาจากระยะไกล ( Teketherapy ) : การฉายรังสีโดย ใช้เครื่องฉายรังสีต่าง ๆ เช่น Co-60, Linac 2. รังสีรักษาจากระยะใกล้ ( Brachytherapy ) : การใส่แร่ ( การ ฝังแร่ ) ใช้สารกัมมันตรังสีชนิดต่าง ๆ เช่น Cs-137, Ir-192

3 เทคนิคการจัดท่าประกอบการฉายรังสี มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ 1. ให้ก้อนมะเร็งได้รับปริมาณรังสีสูงสุด ในขณะที่เนื้อเยื่อปกติได้รับรังสีน้อย สุด 2. ปริมาณรังสีที่กระจายในปริมาตรการ รักษาที่สม่ำเสมอ

4 เครื่องฉายรังสี ( External Beam Equipment ) 1. เครื่องฉายรังสี Co-60 มีคร่าชีวิต ( Half Life ) = 5.26 ปี สลายตัวให้รังสีแกมมา พลังงาน เฉลี่ย 1.25 Mev ปริมาณรังสีสูงสุดอยู่ที่ความ ลึก 0.5 cm จากผิว ระยะ SSD = 80 cm ใช้ รักษาโรคมะเร็งบริเวณศีรษะ ลำคอ ทรวงอก เต้านม และกระดูกต่าง ๆ 2. เครื่องเร่งอนุภาค ( Linear Accekerator, Linac ) ใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิตรังสีเอกซ์ พลังงานสูงสุด ( 4-20 MV) โดยปริมาณรังสี สูงสุดอยู่ที่ความลึกต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับพลังงาน ของเครื่อง Linac แต่ละรุ่น และเครื่อง Linac ยังสามารถที่จะผลิตลำรังสีอิเล็กตรอนเพื่อใช้ ในการรักษาได้อีกด้วยระยะ SSD = 100 cm

5 Basic of External Beam Technigue เทคนิคการ Set ฉายรังสี แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. Source : Skin Distance Technique ( SSD ) เป็นการฉายรังสีที่จัด ให้จุดหมุน ( Axis of Rotation ) ของเครื่อง ฉายรังสีอยู่ที่ผิวผู้ป่วย Source SSD Skin Tumour

6 2. Source Axis Distance Technique ( SAD ) เป็นการฉายรังสีที่จัดให้จุดหมุน ( Axis of Rotation ) ของเครื่องฉายรังสี อยู่ที่ ตำแหน่งเป้า ( Target Volume ) ในตัว ผู้ป่วย Source SAD Tumour

7 ชนิดของ Field การฉายรังสี 1. Single Field เป็นการฉายรังสีที่มี ทิศทางเข้าทางเดียว ใช้รักษาก้อนมะเร็งที่ ผิว หรือที่มีระดับความลึกตื้น ๆ ใต้ผิวเช่น มะเร็งผิวหนัง Supraclavicular node

8 2. Parallel Opposed Field เป็นการฉายรังสีที่มีทิศทางการเข้าของรังสี 2 ทิศทาง ตรงกันข้ามนิยมใช้ทั่วไปกับก้อน Tumoru ที่อยู่บริเวณตรงกลางของส่วนร่างกาย ที่จะรักษา เช่น Head and Neck, Pelvic Region AP PA LT-latRT-lat

9 3. Multiple Field เป็นการฉายรังสีที่มีทิศทางการเข้าของ รังสีหลายทิศทาง AP RT-Lat LT-lat PA RT-lat LT-lat 3 ทิศทาง 4 ทิศทาง

10 การวางแผนการรักษา ( Treatment Simulator ) Simulation = การทำให้เหมือน จำลองให้เหมือนจุดมุ่งหมายของ Simulator 1. เพื่อตำแหน่งของรอยโรค ( Localization ) 2. กำหนดขอบเขตของการรักษา ( Field Size ) 3. หาทิศทางของลำรังสี ( Beam Port ) เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันอวัยวะ สำคัญ (Critical Organ ) 4. ทำการวางแผนการฉายรังสี ( Treatment Planning )

11 การจัดท่าผู้ป่วย ( Position ) ผู้ป่วยควรอยู่ในท่าที่สบาย และ ถูกต้องตามเทคนิคการรักษา โดย ผู้ป่วยสามารถอยู่ในท่านั้นนิ่ง ๆ ตลอดการรักษาแต่ละครั้ง และทุก ทุกครั้ง ต้องอยู่ท่านั้นได้เหมือน ๆ กัน

12 ขั้นตอนการทำ Simulation 1. อธิบายขั้นตอนการทำ บอกจุดประสงค์ และ ความสำคัญในการทำกับผู้ป่วย เพื่อผู้ป่วยจะได้ เข้าใจ และให้ความร่วมมือ 2. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการ Position เช่น หมอน ลักษณะต่าง ๆ, Breast Board 3. จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่สะดวกสบายที่สุดเพื่อ ผู้ป่วยสามารถนอนนิ่ง ๆ ได้นานในช่วงที่ Localize ในห้อง Simulator และสามารถนอนท่านี้ได้ เหมือนกันทุกครั้งที่มารับการฉายรังสี 4. ใช้ Laser ช่วยในการจัดท่า และ Mask ตำแหน่ง Laser นั้นไว้เพื่อใช้ในการจัดท่าผู้ป่วยที่ห้องฉาย รังสี 5. ทำการยึดผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่ต้องการด้วย อุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วยเช่น หน้ากาก กระดาษกาว หรือ Breast Board เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งในท่าเดิม จนกว่าจะ Localize เสร็จ

13 ขั้นตอนการทำ Simulation 6. หาตำแหน่งรอยโรคด้วย Fluoroscopy เปิด Field Size ให้ครอบคลุมบริเวณที่รักษา และ Set ระยะ SSD หรือ SAD 7. พิจารณาอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ รอบ ๆ รอยโรคว่าต้องการให้ได้รับรังสีด้วย หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการก็ทำการ Block โดยใช้ เส้นตะกั่ววางเป็น Block ตามต้องการ 8. ขีดเส้น Field Size และ Block Center ลงบนผิวผู้ป่วย 9. ถ่าย Film X-ray ตามพื้นที่ที่ต้องการ 10. วัดความหนาของผู้ป่วยบริเวณที่ ต้องการฉาย เพื่อนำไปคำนวณ Treatment Time 11. บันทึกข้อมูล Field Size, ความหนา, Anatomical Landmark, Setup ห้องฉาย

14 Cop Radio Therapy www.chonburicancer.com/kmchoncancer Source SSD Skin Tumour


ดาวน์โหลด ppt รังสีรักษา ( Radiotherepy ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. รังสีรักษาจากระยะไกล ( Teketherapy ) : การฉายรังสีโดย ใช้เครื่องฉายรังสีต่าง ๆ เช่น Co-60, Linac 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google