งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 1 รองศาสตราจารย์ พรศรี ศรีอัษฎาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 1 รองศาสตราจารย์ พรศรี ศรีอัษฎาพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 1 รองศาสตราจารย์ พรศรี ศรีอัษฎาพร

2 หัวข้อเรื่อง  วัตถุประสงค์ของการสรุป  เรื่องที่จะสรุป  แนะนำการอ่าน และเตรียมสอบ  ให้กำลังใจ

3 วัตถุประสงค์ของการสรุป  เพื่อทบทวนสาระสำคัญ  การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติด้วยโรค ในระบบต่างๆ ๕ ระบบ (หน่วยที่๑๑-๑๕)  ทางเดินอาหาร  ต่อมไร้ท่อ  ทางเดินปัสสาวะ  กระดูก กล้ามเนื้อและระบบประสาท  อุบัติเหตุและสารพิษ

4 สาระสำคัญ (ต่อ)  การพยาบาลเด็กที่สำคัญ ๗ เรื่อง  การพยาบาลด้านจิตใจ  ภาวะไม่สมดุลของน้ำ เกลือแร่และกรดด่าง  การพยาบาลเด็กโรคมะเร็ง  การพยาบาลเด็กโรคติดเชื้อ  การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนด  การส่งเสริมการเจริญเติบโตฯ  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

5 ระบบทางเดินอาหาร  Cleft lip (ปากแหว่ง)  Cleft Palate (เพดานโหว่)  เป็นความผิดรูปของช่องปากแต่กำเนิด มีสาเหตุมาจากกรรมพันธ์  เด็กจะมีการดูดกลืนนมได้ไม่ดี สำลักนม  เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  เสี่ยงต่อการขาดสารน้ำและสารอาหาร  การรักษาโดยการผ่าตัดตกแต่ง

6 Tracheo Esophageal Fistula  มีช่องว่างระหว่างหลอดลมคอและหลอด อาหาร  เป็นความผิดปกติที่มักเกิดร่วมกับ Esophageal Atresia เป็นความผิดปกติแต่ กำเนิด  ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรีบด่วน เพื่อ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  เนื่องจากพยาธิสรีรภาพของความผิดปกติ ชนิดนี้ ทำให้สำลักอาหารหรือเสมหะเข้า หลอดลมและปอด ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ ปอดและมีอาการหายใจลำบาก

7 T.E Fistula (ต่อ)  อาการและอาการแสดงที่สำคัญ คือ  มีน้ำลายมากหรือน้ำลายฟูมปาก  เมื่อดูดน้ำจะมีอาการสำลัก ไอ เขียว และหยุดหายใจได้  ท้องป่องเนื่องจากมีลมผ่านเข้าไปใน กระเพาะอาหารและลำไส้  การรักษา ผ่าตัดอย่างรีบด่วน  ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและพบบ่อย คือ ปอดอักเสบ การกลืนลำบาก

8 T.E Fistula (ต่อ)  การพยาบาลที่สำคัญ  ก่อนผ่าตัด  ดูแลให้ผู้ป่วยเคี้ยวอาหารให้ละเอียดและ รับประทานช้าๆ  ดูดน้ำลายในปากให้ผู้ป่วยบ่อยๆ  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ควรให้ผู้ป่วยอยู่ใน ท่าตัวตั้งตรง  หลังผ่าตัด  หลังผ่าตัดวันที่ ๔ เริ่มให้นมทีละน้อยๆและ ช้าๆ จัดให้อยู่ในท่าศีรษะสูง ๓๐ องศา

9 ระบบทางเดินอาหาร(ต่อ)  ความผิดปกติของลำไส้และการดูดกลืน  การย่อยและการดูดซึมน้ำตาลแลคโตส ผิดปกติ  Hirschsprung’s disease (ลำไส้โป่งพองแต่กำเนิด)  Intussusceptions (ภาวะลำไส้กลืนกัน)  การติดเชื้อที่ลำไส้  Diarrhea  ไส้ติ่ง

10 อุจจาระร่วง (Diarrhea)  ความหมาย  สาเหตุจาก  การติดเชื้อ : ชนิดของเชื้อ  การไม่ติดเชื้อ  ชนิด  Acute / Chronic Diarrhea  พยาธิสรีรภาพ  การประเมินภาวะการขาดน้ำและระดับ ความรุนแรง

11 อุจจาระร่วง (ต่อ)  การรักษา หลักสำคัญของการรักษา คือ  การรักษาและป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำ และ อิเล็กโตรไลต์  การป้องกันภาวะการขาดสารอาหาร  การรักษาแบบประคับประคอง  การรักษาภาวะขาดน้ำ  การรักษาตามอาการ  การพยาบาล  ตามข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

12 ระบบต่อมไร้ท่อ  หัตถการการตรวจฯการทดสอบความทน ต่อกลูโคส  หัตถการการรักษาด้วยH.Insulin  โรคเบาหวาน  โรคเบาจืด  Hypothyroidism(Cretrinism)  Hyperthyroidism  Growth failure  Cushing Syndrome

13 การทดสอบความทนต่อกลูโคส  เป็นหัตถการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการ วินิจฉัยโรคเบาหวานและภาวะการมีระดับ ฮอร์โมนอินซูลิน  ความหมายและวัตถุประสงค์ในการทดสอบฯ  การพยาบาลก่อน ขณะ และหลัง การ ทดสอบฯ  การแปลผล  สังเกตุอาการผิดปกติที่สำคัญ คือ อาการ อาเจียน

14 การรักษาด้วยฮอร์โมนอินซูลิน  เป็นวิธีการรักษาเฉพาะสำหรับแก้ไข ปัญหาภาวะน้ำตาลในเลือดสูง  ความหมายและวัตถุประสงค์  ชนิดและการออกฤทธิ์  ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยและสำคัญ ที่สุด คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)

15 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)  คือภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือด ต่ำกว่า ๔๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ พลาสมากลูโคสต่ำกว่า ๔๕ มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์  อาการและอาการแสดงจะรุนแรงตาม ระดับการขาดน้ำตาลในเลือด  Mild Hypoglycemia  Moderate Hypoglycemia  Severe Hypoglycemia

16 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (ต่อ)  การช่วยเหลือเร่งด่วนเมื่อเกิดภาวะน้ำตาล ในเลือดต่ำ  อาการรุนแรงน้อย  อาการรุนแรงปานกลาง  อาการรุนแรงมาก  การพยาบาล ก่อน ขณะ และหลังการฉีด H.Insulin  ตำแหน่งฉีด กล้ามเนื้อบริเวณต้นขา ต้น แขน หน้าท้องรอบสะเดือ

17 โรคเบาหวาน(Diabetes mellitus)  เป้นโรคที่มีความผิดปกติในการเผาผลาญ น้ำตาลกลูโคส  เนื่องจากมีการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน น้อยมากจนทำให้เกิดภาวะขาด อินซูลิน  เป็นผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง  ชนิดของD.M ในเด็กและวัยรุ่น  โรคเบาหวานชนิดที่ 1  โรคเบาหวานชนิดที่ 2

18 โรคเบาหวานชนิดที่ 1  พบบ่อยที่สุดในเด็ก  พยาธิสรีรภาพ  อาการและอาการแสดง  อาการสำคัญ :  Diabetic Ketoacidosis (DKA) เป็น ภาวะวิกฤตฉุกเฉินของโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 : Kussmaul Breathing : ลมหายใจอาจมีกลิ่นอะซิโตน

19 โรคเบาหวานชนิดที่ 1(ต่อ)  การวินิจฉัยโรค  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การตรวจเลือดหาระดับกลูโคสและ การแปลผล  การรักษา

20 โรคเบาหวานชนิดที่ 1(ต่อ)  การรักษาด้วย  การฉีดอินซูลิน  การวางแผนเรื่องโภชนาการ  การออกกำลังกาย  การติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลง ของระดับกลูโคสในร่างกาย  การดูแลด้านจิตใจและส่งเสริมการ ปรับตัว

21 โรคเบาหวานชนิดที่ 1(ต่อ)  ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันที่พบบ่อย  DKA ระดับกูลโคส >300mg%  Hyperglycemia ระดับกูลโคส >240mg%  Hypoglycemia ระดับกูลโคส <40mg% or <45mg%  ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว  Neuropathy  Retinopathy

22 โรคเบาหวานชนิดที่ 2  เกิดจากภาวะดื้อฮอร์โมนอินซูลิน  มักพบในวัยรุ่นที่อ้วนมาก  และมีประวัติการเป็นเบาหวานในครอบครัว  อาการและอาการแสดง :  อ้วนมาก  มีผื่นคันในร่มผ้า มีรอยโรคที่ผิวหนัง ลักษณะปื้นหนามีสีดำบริเวณรอบคอ รักแร้ และขาหนีบ(Acanthosis Nigricans)  ความดันโลหิตสูง

23 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ต่อ)  การรักษา  ควบคุมอาหารและน้ำหนักตัว  การออกกำลังกาย  การรักษาด้วยยาเม็ดลดน้ำตาล Metformin 500 mg วันละ1 ครั้งหลัง อาหารเย็น หรือ ก่อนนอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์  ส่งเสริมภาวะอารมณ์และจิตใจ  ให้คำแนะนำในการควบคุมเบาหวานอย่าง เข็มงวด โดย......

24 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ต่อ)  การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วนโดย.........

25 Hypothyroidism (Cretinism)  Thyroid H. มีบทบาทสำคัญต่อการ เจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการของสมอง ทารกในช่วงอายุ 2ขวบปีแรก  Cretinism= ภาวะขาดธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่ กำเนิด  อาการและอาการแสดง : ลักษณะเฉพาะของ เด็กCretinism 7 ข้อ  การวินิจฉัยโรค  Thyroid Scan

26 Hypothyroidism (Cretinism)  การวินิจฉัยโรค  การซักประวัติ :  การตั้งครรภ์ของมารดากับโรคของต่อมธัย รอยด์ การรับประทานยาต้าน T. ขณะตั้งครรภ์  พัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารกช้า ไม่เหมาะสมกับวัย  มีอาการตัวเหลืองเป็นระยะเวลานาน  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ทำNeonatal Thyroid Screening Test

27 Cretinism(ต่อ)  การรักษา ให้ธัยรอยด์ฮอร์โมนชดเชย ทันที:  Dessicated Thyroid Extract หรืออาจ ให้ L-Thyroxin โดยให้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดชีวิต  ติดตามการรักษา จะต้องประเมินทารกใน เรื่องพัฒนาการและการเจริญเติบโต  การพยากรณ์โรค  ขึ้นกับความรุนแรงของความผิดปกติ  ระยะเวลาที่ตรวจพบจนได้รับการแก้ไข

28 Cretinism(ต่อ)  การพยากรณ์โรค  ดี ถ้าตรวจพบเร็วและได้รับการ แก้ไขก่อนอายุ ๒ สัปดาห์  ถ้าได้รับการรักษาภายในหรือก่อน อายุ ๓ เดือน พัฒนาการและการ เจริญเติบโตก็จะเป็นไปตามปกติ

29 ระบบทางเดินปัสสาวะ  AGN  NS  UTI  Pyelonephritis  SLE

30 โรคไตอักเสบเฉียบพลัน(AGN)  AGN & NS ควรอ่านกรณีศึกษาท้ายหน่วย  AGN  ความหมาย :  สาเหตุ : เชื้อที่พบบ่อย แบคทีเรีย Group A beta hemolytic streptococcus  ตำแหน่งติดเชื้อก่อนเกิดอาการ : การติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด การติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น แผลตุ่มหนอง

31 AGN (ต่อ)  พยาธิสรีรภาพ :  อาการและอาการแสดง  บวม  ถ่ายปัสสาวะน้อย  ถ่ายปัสสาวะมีเลือดปน  ถ่ายปัสสาวะมีโปรตีน  ความดันโลหิตสูง  มีการคั่งของน้ำในระบบไหลเวียน

32 AGN (ต่อ)  การวินิจฉัยโรค :ที่สำคัญ ASO titre, การ ตรวจเพาะเชื้อ  การรักษา :รักษาตามอาการ  การพักผ่อน  การจำกัดน้ำดื่ม  การจำกัดเกลือ สารอาหารโปรตีน  การรักษาด้วยยา  ยาขับปัสสาวะ  ยาลดความดันหรือยาขยายหลอดเลือด  ยาปฏิชีวนะ เช่น Penicillin

33 AGN (ต่อ)  การติดตามการรักษา  การพยากรณ์โรคดี  การปองกัน ดีที่สุด  ดูแลสุขภาพ  ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ  ถ้าเกิดการติดเชื้อ รับยาปฏิชีวนะให้ ครบอย่างน้อย 10 วัน

34 กลุ่มอาการโรคไตเนโฟรติก(NS)  ความหมาย :  สาเหตุ :ที่แท้จริงไม่ทราบ  พยาธิสรีรภาพ :  อาการและอาการแสดง  บวม (Anasarca)  หายใจลำบากจากการมีน้ำในช่องท้อง ช่องเยื้อหุ้มปอด  มีการติดเชื้อ  ความดันโลหิตสูง  ซีด  เบื่ออาหาร

35 NS (ต่อ)  การวินิจฉัยโรค :  การรักษา  เฉพาะโรค: บวม ความดันโลหิต  ยาสเตียรอยด์นิยม เพรดนิโซโลน  ยากดปฏิกิริยาทางอิมมูน :Cytoxan  อาหาร ให้โปรตีนเพื่อชดเชยที่ สูญเสีย  ภาวะแทรกซ้อน

36 NS (ต่อ)  การพยากรณ์โรค :  การพยาบาล  ตามข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

37 การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ(UTI)  ความหมาย  พยาธิสรีรภาพ :  อาการและอาการแสดง  การรักษา  การป้องก้น  การพยาบาล

38 กระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาท  Febrile Convulsion  Cerebral palsy  Meningitis  Epilepsy  Encephalitis  Hydrocephalus

39 การป้องกันอุบัติเหตุและสารพิษ  สิ่งแปลกปลอมติดคอ  ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก  จมน้ำ  ตกจากที่สูง  การบาดเจ็บที่ศรีษะ  Glsassgow Coma Scale

40 การป้องกันอุบัติเหตุและสารพิษ  สารพิษในเด็ก  สารพิษตะกั่ว  สารเคมีที่ใช้ในบ้าน  ยาฆ่าแมลง  น้ำยาทำความสะอาดร่างกายและ เสื้อผ้า  น้ำมันก๊าซ เบนซิน น้ำมันที่ใช้จุด บุหรื่

41

42 ๑.การพยาบาลด้านจิตใจ  เมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ระยะเฉียบพลัน  Separation Anxiety  Pain  ระยะเรื้อรัง ระยะสุดท้าย  Body Image  Death & Dying

43 ผลกระทบจากการเจ็บป่วยต้องเข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาล  ผลกระทบต่อ พัฒนาการและการ เจริญเติบโตของ เด็กในแต่ละวัย  ปฏิกิริยาและการตอบสนองของเด็ก และพ่อแม่  การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเผชิญ กับผลกระทบและการตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานของเด็ก

44 Separation Anxiety  ความวิตกกังวล ความเครียดจากการ แยกจาก  ปฏิกิริยาและพฤติกรรมการ แสดงออกในแต่ละระยะของ S.A  ระยะประท้วง (protest)  ระยะสิ้นหวัง (Despair)  ระยะปฏิเสธ (Denial)  การพยาบาลในแต่ละระยะ

45 การพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด  พฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัยเมื่อมี ความปวด และการพยาบาล  วัย ๐-๑ ปี  วัย ๑-๓ ปี  วัย ๓-๕ ปี  วัย ๖-๑๒ ปี  วัย ๑๓+ ปี

46 ๒. ภาวะไม่สมดุลของน้ำ เกลือแร่ และกรดด่าง

47 ๓.การพยาบาลเด็กโรคมะเร็ง

48 ๔.การพยาบาลเด็กโรคติดเชื้อ  ไข้เลือดออก  หัด  เอดส์  สุกใส คางทูม  หัดเยอรมัน  วัณโรค  ติดเชื้อที่ผิวหนัง

49 การพยาบาลเด็กโรคไข้เลือดออก  เป็นโรคที่เกิดจากติดเชื้อไวรัส Dengue  ระยะฟักตัว ๓-๑๕ วัน  การตรวจเลือดจะพบเชื้อไวรัส Dengue ภายใน ๗ วันหลังถูกยุงกัด  ยุงสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น หลังจากดูดเลือดผู้ป่วย ๗-๑๐ วัน

50 ไข้เลือดออก(ต่อ)  มีอาการสำคัญที่ค่อนข้างเฉพาะได้แก่  ไข้สูงลอย ๒-๗ วัน  มีอาการเลือดออกในทางเดินอาหาร ส่วนใหญ่จะพบที่ผิวหนัง  มีตับโต กดเจ็บ  การไหลเวียนของเลือดล้มเหลว เกิด ภาวะช็อก  การดำเนินโรค

51 ไข้เลือดออก (ต่อ)  การดำเนินโรค แบ่งได้ ๓ ระยะได้แก่  ระยะไข้ ระยะวิกฤต/ช็อก และระยะฟื้นตัว  แบ่งความรุนแรงของโรค ๔ เกรด  เกรด ๑ เกรด ๒ เกรด ๓ เกรด ๔  การวินิจฉัย  อาการสำคัญทางคลินิก  การทดสอบTourniquet test (+)  เกร็ดเลือดต่ำ ฮีมาโตคริทเพิ่มขึ้น>๒๐%

52 ไข้เลือดออก (ต่อ)  การวินิจฉัย(ต่อ)  การตรวจหาเชื้อไวรัสแดงกี  การถ่ายภาพรังสี ถ้าสงสัยมีน้ำในช่อง เยื้อหุ้มปอด  การรักษา  ให้ยาลดไข้ paracetamol  ให้น้ำให้เพียงพอ  ติดตามดูอาการใกล้ชิด

53 ๕. การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนด  RDS, BPD, ROP,  Sepsis, NEC  Hypothermia, hypoglycemia

54 ทารกแรกเกิด = ทารกที่มีอายุตั้งแต่แรก เกิดถึง ๒๘วัน  การประเมินสภาพร่างกายของทารก  การประเมินสภาพขั้นแรกโดยใช้ Agar Score  การประเมินอายุครรภ์  การประเมินสภาพร่างกายตามระบบ  การประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่าง มารดาบิดาและทารก

55 Agar score  ประเมินการปรับตัวของทารกต่อ สิ่งแวดล้อม ประเมินลักษณะ ๕ อย่างคือ  อัตราการเต้นของหัวใจ  การหายใจ  การตึงตัวของกล้ามเนื้อ  การตอบสนองเมื่อถูกกระตุ้น  สีผิว  ทารกปกติมีค่า Agar score= ๗-๑๐

56 การประเมินอายุครรภ์  เพื่อบ่งชี้ภาวะแทรกซ้อนและการตาย ของทารก  เกี่ยวข้องกับอายุครรภ์และน้ำหนักแรก เกิด  การจำแนกทารกตามอายุครรภ์ ทารกครบ,ก่อน,เกิน กำหนด  การจำแนกทารกตามน้ำหนักแรกเกิด ตัวเล็กกว่าปกติ,เหมาะสม,ใหญ่กว่า ปกติ,สำหรับอายุครรภ์

57 การประเมินการตอบสนองของReflex  Moro reflex =  Tonic neck Reflex=  Sucking Reflex=  Rooting Reflex =  Palma reflex=  Babinski Reflex=  Placing reflex=  Stepping reflex=

58 ภาวะตัวเหลือง (Jaundice)

59 Blood Group Incompatibility

60 Down Syndrome

61 ๖. การส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการ

62 ลักษณะพัฒนาการในแต่ละวัย

63 โภชนาการในเด็กและวัยรุ่น

64 ๗.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

65

66 ลักษณะมาตรฐานของข้อสอบ  โดยทั่วไป ลักษณะข้อสอบที่ใช้วัดและ ประเมินผลสัมฤทธิ์จะวัดพฤติกรรมระดับ  ความจำ ความเข้าใจ ~ ๑๐-๑๕ %  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ~ ๓๐-๓๕ %  การนำไปใช้ ~ ๕๐-๖๐ %

67 ตัวอย่างข้อคำถาม  วัดความจำ ความเข้าใจ  ข้อใดเป็นพยาธิสรีรภาพของกลุ่ม อาการโรคไต  การวิเคราะห์ สังเคราะห์  การดำเนินชีวิตประจำวัน เหตุการณ์ข้อ ใด อาจทำให้เด็กวัยรุ่นเบาหวานต้องการ อินซูลินเพิ่มขึ้น

68 ตัวอย่างข้อคำถาม  การนำไปใช้  คำแนะนำสำหรับเด็กเบาหวานใน การดูแลตนเอง เมื่อมีการติดเชื้อ ของทางเดินหายใจส่วนต้น จะให้ คำแนะนำอย่างไร

69 แนะนำการอ่านหนังสือเพื่อสอบ  อ่านทุกเรื่องในตำรากุมารฯทั้ง ๓ เล่ม  จดบันทึก สาระสำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะ ของแต่ละเรื่อง ได้แก่  คำจำกัดความ  พยาธิสรีรภาพ การดำเนินโรค  อาการสำคัญที่เป็นอาการเฉพาะ  การตรวจวินิจฉัยที่สำคัญและจำเป็น  การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

70 แนะนำการอ่านหนังสือเพื่อสอบ  จดบันทึก สาระสำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะ ของแต่ละเรื่อง (ต่อ)  หัตถการการตรวจวินิจฉัย  การรักษาที่สำคัญและจำเป็น  ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล  หลักการพยาบาล  อ่านทบทวนอีกครั้งโดยเฉพาะเรื่องที่ สำคัญและพบบ่อย  อ่านหนังสือ X ดูหนังสือ

71


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 1 รองศาสตราจารย์ พรศรี ศรีอัษฎาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google