งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินภาวะ สุขภาพ การซักประวัติ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินภาวะ สุขภาพ การซักประวัติ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประเมินภาวะ สุขภาพ การซักประวัติ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

3 การซักประวัติ การเจ็บป่วย ดร. ณัฐฐิตา เพชรประไพ สำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

4 การซักประวัติการเจ็บป่วย วัตถุประสงค์ 1. บอกเทคนิคซักประวัติได้ 1. บอกเทคนิคการซักประวัติได้ 2. บอกขั้นตอนการซักประวัติได้ 3. บอกรายละเอียดในการซักประวัติแต่ละ ขั้นตอนได้ 4. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากการซักประวัติ เพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัยโรคได้

5 การซักประวัติการเจ็บป่วย ศาสตร์ - เรียนรู้จากตำรา ฯลฯ ศิลป์ - จิตใจที่แสดงออกทางคำพูด การกระทำ

6 ศิลป์ ทำตนเองให้สบายใจก่อน 1. ระงับอารมณ์ - อารมณ์ค้างจากบ้าน, ท่าทาง คำพูดผู้ป่วย 2. สร้างอารมณ์ขันจากท่าทางคำพูด ผู้ป่วย แต่ไม่ใช่ให้ผู้ป่วยมีอารมณ์ขัน ร่วมกับเรา 3. แผ่เมตตา

7 ทำให้ผู้ป่วยสบายใจ พอใจ 1. สุภาพ นิ่มนวล พยายาม ให้เขาทราบล่วงหน้าว่าจะตรวจ อะไร 2. เต็มใจ เห็นอก เห็นใจ เป็นกันเอง

8 หัวข้อในการซักประวัติ 1. รายละเอียดทั่วไป (Introductory data) 2. อาการสำคัญ (Chief complaint) 3. ประวัติปัจจุบัน (Present illness) 4. ประวัติเจ็บป่วยในอดีต (Past history) 5. ประวัติเจ็บป่วยในครอบครัว (Family history) 6. ประวัติส่วนตัว (Personal history) 7. การทบทวนอาการตามระบบอวัยวะ (Review of system) 7. การทบทวนอาการตามระบบอวัยวะ (Review of system)

9 1. รายละเอียด ทั่วไป ได้แก่ - เพศ - อายุ - เชื้อชาติ - ศาสนา - อาชีพ - การศึกษา - ฯลฯ

10 ตัวอย่าง รายละเอียดทั่วไปที่ช่วยใน การวินิจฉัยโรค โรคปวดข้อที่พบในเพศ ชายมากกว่า เพศหญิง อัตรา 10 : 1 น่าจะนึกถึง โรค “ Gouty arthritis ”

11 2. อาการสำคัญ (Chief Complaint) อาการหลักเพียงอาการเดียว + ระยะเวลาอาการที่เป็น - เป็นไข้มา 3 วัน - ปวดเข่ามาเกือบ 3 เดือน C.C

12 ตัวอย่าง อาการหลักที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค > 7 วัน ให้นึกถึง “Enteric fever” ไข้ “Influenza.” ไข้ “Influenza.” < 7 วัน ให้นึกถึง “U.R.I.” “Common cold.” “Pharyngitis” “Common cold.” “Pharyngitis” “Tonsilitis” “Tonsilitis”

13 3. ประวัติปัจจุบัน (Present Illness) P.I. อาการ & เหตุการณ์ต่าง ๆ ตอนเริ่มต้น การเจ็บป่วยจนถึงขณะสัมภาษณ์

14 P.I. ประกอบด้วย : 3.1 เป็นมานานเท่าไร ไข้เป็นแรมเดือน - Tuberculosis - C.A. - S.L.E. - Abscess - G-6 P.D. Deficiency etc.

15 ปวดศีรษะเป็นแรมเดือน - C.A. brain - Brain tumor - Chronic open angle Glaucoma

16 ปวดท้อง ติดต่อกันเกิน 6 ช. ม. (Acute abdomen) P.U. perferate Appendicitis Ectopic pregnancy Peritonitis...

17 3.2 วิธีการที่เกิด (On set) ทันทีทันใด (Acute) ไข้สูงทันที บอกเวลาเริ่มมี ไข้ได้ Common cold Influenza Haemorrhagic fever Measle…

18 ปวดท้องทันที P.U. Perforate Rupture ectopic prenancy Food poisoning Ureteric calculi etc.

19 3.3 ลักษณะอาการ (characteristic) ปวดบิด ๆ Diarrhea U.C. etc. ปวดหนัก ๆ มึน ๆ Tension headache Hypertension etc. ปวดเสียด Pencreatitis Liver abscess Appendicitis Peritonitis etc.

20 3.4 ตำแหน่งและ การปวดร้าว (Location & refer or radiation) ปวดศีรษะข้าง เดียว Migraine Glaucoma ปวดศีรษะข้าง เดียว Migraine Glaucoma ท้ายทอย Hypertensi on Tension headache ท้ายทอย Hypertensi on Tension headache

21 ปวดใต้ลิ้นปี่ Peptic ulcer Pancreatitis Myocardial infarction ปวดใต้ลิ้นปี่ Peptic ulcer Pancreatitis Myocardial infarction ชายโครงขวา Liver abscess C.A.liver ชายโครงขวา Liver abscess C.A.liver ท้องน้อยด้านขวา Appendictitis Salpingitis U.C. ท้องน้อยด้านขวา Appendictitis Salpingitis U.C. ปวดหลัง Peptic ulcer Pancreatitis Pyelonephritis ปวดหลัง Peptic ulcer Pancreatitis Pyelonephritis

22 - พอทนได้ - พักไม่ได้ etc.

23 - ปวดติดต่อกัน ปวด มากเวลาขยับ Peritonitis - พัก ๆ Bowel obstruction U.C.

24 3.7 เวลาที่เป็นมาก (Related time) ปวดศีรษะตอนเช้า - Hypertension - Sinusitis ปวดศีรษะตอนเช้า - Hypertension - Sinusitis บ่าย - Sinusitis - Tension headache บ่าย - Sinusitis - Tension headache ดึก - C.A. brain ดึก - C.A. brain

25 ปวดท้อง ก่อน & หลัง อาหาร - Peptic Ulcer ปวดท้อง ก่อน & หลัง อาหาร - Peptic Ulcer ปวดท้อง หลัง อาหารมัน - Gall stone ปวดท้อง หลัง อาหารมัน - Gall stone

26 3.8 อาการร่วม (rotation of symptom) ไข้ + ปวดศีรษะ คอแข็ง - Menigitis ไอ หอบ - Pneumonia ไข้ + อาการหนาวสั่น (Shaking chill) - Malaria- Biliary infection - Pyelonephitis- (early) Pneumonia ไข้ + อาการหนาวสั่น (Shaking chill) - Malaria- Biliary infection - Pyelonephitis- (early) Pneumonia

27 หนาวสะท้าน หนาว ๆ ร้อน ๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว (chill) - Influenza - Typhoid - Liver abscess หนาวสะท้าน หนาว ๆ ร้อน ๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว (chill) - Influenza - Typhoid - Liver abscess ปวดศีรษะ + ตา พร่ามัว คลื่นไส้ - Migraine - Hypertension - Glaucoma ปวดศีรษะ + ตา พร่ามัว คลื่นไส้ - Migraine - Hypertension - Glaucoma

28 ปวดท้อง + ไข้ต่ำ ๆ คลื่นไส้ Appendicitis ไข้หนาวสั่น Pyelonephritis Biliary infection ไข้หนาวสั่น Pyelonephritis Biliary infection อาเจียน Bowel obstruction คอแข็ง - Meningitis - Tetanus - Rabies คอแข็ง - Meningitis - Tetanus - Rabies

29 ปัสสาวะขุ่น Pyelonephritis ตกขาว P.I.D. ท้องแข็ง Peritonitis Ectopic pregnancy etc.

30 3.9 ทำอย่างไร อาการดี ขึ้น หรือเลวลง รักษาแล้วดีขึ้นไหม ? พักแล้วดีขึ้นไหม ? ปวดศีรษะ นอนหลับแล้วดีขึ้น Tension headache ปวดศีรษะ นอนหลับแล้วดีขึ้น Tension headache

31 กินยาแก้ปวดแล้ว ก็ยังไม่ดีขึ้น - Glaucoma - Hypertension - Migraine

32 4. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต (Past History) - เคยเจ็บป่วยอะไรมาก่อน อาการ อย่างไร การรักษาเป็นอย่างไร - เคยผ่าตัดอะไรมาก่อนไหม เมื่อไร - เคยเป็นโรคภูมิแพ้ แพ้ยา - เคยเป็นโรคเลือดไหม etc.

33 5. ประวัติการเจ็บป่วยใน ครอบครัว - โรคทาง กรรมพันธุ์ - โรคติดเชื้อ

34 แผนผังลำดับญาติ พี่ น้อง Ped tree : Genetic tree 62 ปี 38 ปี 64 ปี 60 ปี 70 ปี 8 ปี 6 ปี 1 ปี 40 ปี 11 ปี

35 Female Male Deceased female Deceased male

36 6. ประวัติส่วนตัว (Personal History) - นิสัย - การสูบบุหรี่ - การดื่มสุรา - การนอน หลับ - การปฏิบัติตัว etc.

37 7. การทบทวนอาการตาม ระบบอวัยวะ (Reviews of System)

38

39

40

41

42

43


ดาวน์โหลด ppt การประเมินภาวะ สุขภาพ การซักประวัติ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google