งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มกัลยาณมิตร

2 2 ชื่อผู้วิจัย นางดวงใจ สารภี สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

3 3 ปัญหาการวิจัย นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชาการ บัญชีเบื้องต้น 1 ส่วนมากมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์ร้อยละ 60

4 4 วัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โดยใช้วิธี การเรียนแบบร่วมมือกลุ่ม กัลยาณมิตร

5 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล รายการที่วิเคราะห์ปริมาณ 1 จำนวนนักศึกษา 25 คน 2 คะแนนเฉลี่ย ( ) 20.44 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) 3.44 4 คะแนนทีที่คำนวณได้ ( t cal ) 3.55 5 คะแนนทีวิกฤติ ( t.05,24 ) 2.06 สรุปผล t cal มากกว่า t.05,24 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มากกว่าร้อยละ 60 จริง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

6 6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลังจากใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มกัลยาณมิตรมีค่าคะแนนเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จริง ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

7 77 จบการนำเสนอ สวัสดีค่ะ จบการนำเสนอ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google