งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร

2 ชื่อผู้วิจัย นางดวงใจ สารภี
นางดวงใจ สารภี สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

3 ปัญหาการวิจัย นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60

4 วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธี การเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร

5 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายการที่วิเคราะห์ ปริมาณ 1 จำนวนนักศึกษา 25 คน 2 คะแนนเฉลี่ย ( ) 20.44 3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) 3.44 4 คะแนนทีที่คำนวณได้ ( tcal) 3.55 5 คะแนนทีวิกฤติ ( t.05,24) 2.06 สรุปผล tcal มากกว่า t.05,24 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามากกว่าร้อยละ 60 จริง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลังจากใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตรมีค่าคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จริง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

7 จบการนำเสนอ สวัสดีค่ะ
จบการนำเสนอ สวัสดีค่ะ 7


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google