งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อกิจการตระหนักถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลการตลาดสามารถปรังปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องได้ การ จัดหาข้อมูลทางการตลาดต้องแสวงหา ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อกิจการตระหนักถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลการตลาดสามารถปรังปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องได้ การ จัดหาข้อมูลทางการตลาดต้องแสวงหา ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อกิจการตระหนักถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลการตลาดสามารถปรังปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องได้ การ จัดหาข้อมูลทางการตลาดต้องแสวงหา ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การที่เลือก แหล่งข้อมูลให้ถูกต้องกับความต้องการ จำเป็นต้องศึกษาว่ากิจการต้องการข้อมูล แบบใดและประเภทไหนดังนี้

2 1. ประเภทข้อมูลทางการตลาด (Typos of marketing data) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง ได้มากมาย โดยใช้วิธีสอบถาม สังเกตหรือ ทดลอง จากแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรงเมื่อ กิจการได้ข้อมูลมาแปลงเป็นจำนวนตัวเลขแล้วจึง คำนวณตัวเลขเป็นอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์แต่ ข้อมูลที่ได้จะตรงกับความต้องการมากที่สุด

3 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data ) 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data ) เป็นข้อมูลที่มีกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ หรือเก็บข้อมูลที่ มีอยู่แล้ว อาจเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่หรือ กิจการเอง และรวบรวมได้จากภายในหรือ ภายนอกกิจการ

4 2. แหล่งที่มาของข้อมูลทาง การตลาด (Sources of Marketing information) (Sources of Marketing information) แหล่งที่มาของข้อมูลที่ 2 ประเภท คือ ปฐม ภูมิและทุติยภูมิ ส่วนใหญ่จาก 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ แหล่งภายในกิจการและแหล่งภายนอก กิจการ 2.1 แหล่งข้อมูลภายในกิจการ (Internal Marketing information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จาก การสอบถาม สังเกตจากตัวบุคคลการ ปฏิบัติงาน เอกสารของหน่วยงานภายใน กิจการ

5 2.2 แหล่งข้อมูลภายนอกกิจการ (External marketing information) เป็นการจัดเก็บรวบรวม ข้อมูล โดยการสำเร็จ ทดสอบ และ สัมภาษณ์จากกลุ่มบุคคลภายนอก

6 3. ข้อมูลทางการตลาดที่ธุรกิจ ต้องการ เราทราบแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือ ทุติยภูมิ เราสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆได้ อย่างไร แล้วผู้บริการจำเป็นที่จะต้องทราบจริงๆ แล้วในการวางแผนแต่ละครั้งตลอดจนกำหนดวิธี ดำเนินงาน ข้อมูลทางการตลาดจนกำหนดวิธีการ ดำเนินงาน ข้อมูลทางการตลาดที่ธุรกิจติดตามมี มากมาย ดังนี้

7 1. ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดและต้องการ ทราบรายละเอียดมากที่สุดคือ ข้อมูลที่ เกี่ยวกับลูกค้า หรือบริโภค ได้แก่ – จำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย – ลักษณะของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้าหมาย – รายได้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย – พฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภค

8 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ ในการซื้อแต่ละครั้งของผู้บริโภคบางครั้ง ไม่ได้ซื้อด้วยความพอใจหรือความรู้สึกของ ตนเองแต่ใช้เหตุการณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจในขณะนั้นธุรกิจจึงมีความจำเป็นที่ ต้องศึกษาเกี่ยวกับ – สภาพทางเศรษฐกิจ – สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม – สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี – สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการเมือง

9 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน ปัจจุบันมีการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจ กิจการผลิตสินค้าอยู่ตลอดเวลา ใครผลิตสินค้า ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคก็สามารถ ครองตลาดได้มาก ผลิตภัณฑ์ใหม่ จะต้องข้อมูล ต่างๆ อย่างรอบคอบ จึงจะสามารถแข่งขันกับ คู่แข่งขันกับคู่แข่งขันได้

10 4. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะวางตลาดไม่ ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์เก่า นำมาปรับปรุงเปลี่ยน จะต้องศึกษา – ส่วนแบ่งของตลาด – รูปแบบ คุณภาพ ประโยชน์ใช้สอย – สภาพการแข่งขัน

11 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด จำหน่าย กิจการควรทราบว่าจะจัดจำหน่ายอย่างไร ให้ช่องทางไหนที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ ถึงมือผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยทั่วถึงและ รวดเร็วต่อเหตุการณ์

12 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม การตลาด วิธีส่งเสริมทางการตลาดอยู่มากมายหลายวิธี ไม่ว่าเป็นเรื่องการกำหนดที่เหมาะสม การตลาด และมีการจูงใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายคือ แลก แจก แถม ถ้ากิจการมีข้อมูลต่างๆ ในการส่งเสริม การตลาดที่ดีจะทำให้การดำเนินในสิ่งต่างๆ ได้ ผลงตามมาด้วย


ดาวน์โหลด ppt เมื่อกิจการตระหนักถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลการตลาดสามารถปรังปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องได้ การ จัดหาข้อมูลทางการตลาดต้องแสวงหา ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google