งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การอบรมป้องกันการป่วยซ้ำของโรค จิตเภท ( prelapse ) ปี 37  แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ / นาง ภมริน เชาวนจินดา  คู่มือโดยกรมสุขภาพจิต ร่วมกับราช วิทยาลัยจิตแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การอบรมป้องกันการป่วยซ้ำของโรค จิตเภท ( prelapse ) ปี 37  แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ / นาง ภมริน เชาวนจินดา  คู่มือโดยกรมสุขภาพจิต ร่วมกับราช วิทยาลัยจิตแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การอบรมป้องกันการป่วยซ้ำของโรค จิตเภท ( prelapse ) ปี 37  แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ / นาง ภมริน เชาวนจินดา  คู่มือโดยกรมสุขภาพจิต ร่วมกับราช วิทยาลัยจิตแพทย์

3  ชมรมญาติผู้ป่วยจิตเภทศรีธัญญา ปี 41  6 ธ. ค. 43 เปลี่ยนชื่อเป็น ชมรม กัลยาณมิตรผู้ป่วยจิตเภทศรีธัญญา  ปี 55 ชมรมกัลยาณมิตร  งบประมาณ

4  ให้ความรู้เรื่องโรคจิตเภทและการดูแล รักษา  ลดความรู้สึกคับข้องใจ ความรู้สึกผิด ความรู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจของ ญาติ  ส่งเสริมบทบาทญาติในการดูแลและ ฟื้นฟูสมรรถภาพ  สามารถจัดการกับพฤติกรรมไม่พึง ประสงค์  ลดอัตราการกำเริบของโรค

5  พบปะพูดคุยทุกบ่ายวันพุธแรกของ เดือน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจกัน  จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ / ความรู้ เช่นฉายภาพยนตร์ บรรยาย ความรู้ อบรมทักษะการเป็นผู้นำกลุ่ม การให้การปรึกษา เป็นต้น  จัดประชุมใหญ่ประจำปี

6  มีการขยายแนวคิดสู่โรงพยาบาลจิต เวชเช่นกลุ่มตะวันใหม่ ชมรมแสง สว่างแห่งดวงใจ  ก่อตั้งเป็นสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทาง จิต เมื่อ 27 มี. ค. 46 เป็นองค์กรที่ไม่ หวังกำไร ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง  ปัจจุบันมี 249 ชมรม ในทุกจังหวัด  สมาคมมี 3 สมาคม

7  แบ่งเป็น 3 รูปแบบ  1. ชมรมที่มีผู้ป่วยเป็นแกนนำ  2. ชมรมที่มีญาติผู้ป่วยเป็นแกนนำ  3. ชมรมที่มีพระสงฆ์เป็นแกนนำ

8  3 ก กรรมการ กองทุน กิจกรรม  2 ข ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึง  1 ค เครือข่าย

9  องค์ความรู้ใหม่ๆ  กิจกรรมการเยี่ยมเยียนดูแล  การสนับสนุนที่ต่อเนื่อง  ยาที่มีประสิทธิภาพ  การเข้าถึงสิทธิ  โอกาสทางสังคม

10  1. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน  2. พัฒนาศักยภาพแกนนำ  3. ขยายเครือข่ายครอบคลุม  4. ความร่วมมือผลักดันของพันธมิตร  5. การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม  6. การเผยแพร่องค์ความรู้  7. การสื่อสารสังคม  8. มีส่วนร่วมผลักดันนโยบาย / กฎหมาย

11  - จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระดับประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานองค์กรเครือข่าย การ ดำเนินงาน การจดทะเบียนคนพิการ  - การสื่อสารกับสังคมที่ต่อเนื่อง  สื่อเชิงสัญญลักษณ์

12


ดาวน์โหลด ppt  การอบรมป้องกันการป่วยซ้ำของโรค จิตเภท ( prelapse ) ปี 37  แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ / นาง ภมริน เชาวนจินดา  คู่มือโดยกรมสุขภาพจิต ร่วมกับราช วิทยาลัยจิตแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google