งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าใน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดย นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าใน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดย นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าใน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดย นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย การให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติจะให้ผลการเรียนรู้สูงขึ้นหรือไม่

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์ รายการค้า ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1

4 ชื่อ – สกุล การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนการทดสอบ DD2D2 ก่อนเรียน (10) หลังเรียน (10) นางสาวนภาวรรณ วิ หาระ นางสาวพัชรี เนรมิต นางสาวเพชรรัตน์ อยู่ศรี นางสาวอภิฤดี พุทธดี นางสาว พัชริดา เงินงาม นางสาวรุ่งนภา หลวงโยธา นางสาวสุทธิดา โพธิ์ร่มเผือก นางสาวไพริน เพิ่มพิพัฒน์ นางสาววิชุดา หวังผล นางสาวณัฐภรณ์ อสุนีย์ ณ อยุธยา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ และหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

5 ชื่อ – สกุล การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนการทดสอบ DD2D2 ก่อนเรียน (10) หลังเรียน (10) นางสาวนิริพร หอมเนียม นางสาวนิธินันท์ แก้วมณี นางสาวชุติพันธุ์ แก้วมณี นางสาววรรณชนก แสงจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ เสาวภา นางสาวสุภาภรณ์ พิมคีรี นางสาวพนิตสุภา กฤษปิติ N=45 = 2.44 S.D. = 1.01 C.V. = 41.39% = 8.20 S.D. = 1.19 C.V. = 14.51% =2591,535

6 อภิปรายผลการวิจัย ผลการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์ รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานรายวิชา กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเขียนมาตรฐานการ เรียนรู้ให้ สอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชามุ่งให้ผู้เรียน ทำกิจกรรมเป็นสำคัญ จำนวนเวลาที่ครูใช้อธิบายน้อย กว่าจำนวนเวลาที่ผู้เรียนทำกิจกรรม ซึ่งมีผลทำให้เกิด การพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี ทำให้เกิดทักษะในการ ปฏิบัติงานบัญชีซึ่งสามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ เพื่อให้สอดคล้องกับจิตวิทยาของการเรียนรู้ ผู้เรียน สามารถซักถามผู้สอนได้ทันที ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชาบัญชี เบื้องต้น 1 ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความก้าวหน้าในการ เรียนรู้เพิ่มขึ้น

7 สรุปผลการทำวิจัย ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” โดยหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การ กระจาย ซึ่งนักเรียนทำคะแนนรวมก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติได้ ทั้งสิ้น 110 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.44 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.01 และค่าสัมประสิทธิ์การ กระจาย เท่ากับ 41.39% ส่วนคะแนนรวมหลังใช้ชุดฝึก ปฏิบัติได้ทั้งสิ้น 369 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.19 และค่าสัมประสิทธิ์ การกระจาย เท่ากับ 14.51% แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์หลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติดีกว่าก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ และคุณภาพการสอนอยู่ในระดับปานกลาง


ดาวน์โหลด ppt วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าใน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดย นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google