งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าใน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดย นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าใน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดย นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าใน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดย นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย การให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติจะให้ผลการเรียนรู้สูงขึ้นหรือไม่

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์ รายการค้า ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1

4 ชื่อ – สกุล การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนการทดสอบ DD2D2 ก่อนเรียน (10) หลังเรียน (10) นางสาวนภาวรรณ วิ หาระ 37 416 นางสาวพัชรี เนรมิต 28 636 นางสาวเพชรรัตน์ อยู่ศรี 38 525 นางสาวอภิฤดี พุทธดี 29 749 นางสาว พัชริดา เงินงาม 29 749 นางสาวรุ่งนภา หลวงโยธา 39 636 นางสาวสุทธิดา โพธิ์ร่มเผือก 29 749 นางสาวไพริน เพิ่มพิพัฒน์ 39 636 นางสาววิชุดา หวังผล 37 416 นางสาวณัฐภรณ์ อสุนีย์ ณ อยุธยา 37 416 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ และหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

5 ชื่อ – สกุล การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนการทดสอบ DD2D2 ก่อนเรียน (10) หลังเรียน (10) นางสาวนิริพร หอมเนียม 06 636 นางสาวนิธินันท์ แก้วมณี 27 525 นางสาวชุติพันธุ์ แก้วมณี 49 525 นางสาววรรณชนก แสงจันทร์ 29 749 นางสาวสุดารัตน์ เสาวภา 27 525 นางสาวสุภาภรณ์ พิมคีรี 16 525 นางสาวพนิตสุภา กฤษปิติ 310 749 N=45 = 2.44 S.D. = 1.01 C.V. = 41.39% = 8.20 S.D. = 1.19 C.V. = 14.51% =2591,535

6 อภิปรายผลการวิจัย ผลการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์ รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานรายวิชา กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเขียนมาตรฐานการ เรียนรู้ให้ สอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชามุ่งให้ผู้เรียน ทำกิจกรรมเป็นสำคัญ จำนวนเวลาที่ครูใช้อธิบายน้อย กว่าจำนวนเวลาที่ผู้เรียนทำกิจกรรม ซึ่งมีผลทำให้เกิด การพัฒนาการเรียนรู้ได้ดี ทำให้เกิดทักษะในการ ปฏิบัติงานบัญชีซึ่งสามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ เพื่อให้สอดคล้องกับจิตวิทยาของการเรียนรู้ ผู้เรียน สามารถซักถามผู้สอนได้ทันที ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชาบัญชี เบื้องต้น 1 ทำให้ผลการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความก้าวหน้าในการ เรียนรู้เพิ่มขึ้น

7 สรุปผลการทำวิจัย ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” โดยหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การ กระจาย ซึ่งนักเรียนทำคะแนนรวมก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติได้ ทั้งสิ้น 110 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.44 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.01 และค่าสัมประสิทธิ์การ กระจาย เท่ากับ 41.39% ส่วนคะแนนรวมหลังใช้ชุดฝึก ปฏิบัติได้ทั้งสิ้น 369 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.19 และค่าสัมประสิทธิ์ การกระจาย เท่ากับ 14.51% แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์หลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติดีกว่าก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ และคุณภาพการสอนอยู่ในระดับปานกลาง


ดาวน์โหลด ppt วิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าใน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดย นางสาวสุธิมาพร ประจงกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google