งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระนครคีรีเพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระนครคีรีเพื่อการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระนครคีรีเพื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พระนครคีรีเพื่อการเรียนรู้ ภาษา ต่างประเทศ สังคม ศิลปะ สุขศึกษา การงานอาชีพ

2 ทักษะกระบวนการ ทักษะกระบวนการ กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง
กระบวนการกลุ่ม การบรรยาย การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การสอบถาม กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอภิปราย รายงาน

3 ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน ศิลปะ/งานอาชีพ/พลศึกษา

4 ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน แผนที่ความคิด “แหล่งเรียนรู้พระนครคีรี”

5 ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน แผนที่ความคิด “บูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

6 เกณฑ์การประเมิน แผนที่ความคิด
รายการประเมิน ระดับคะแนน 3 2 1 เนื้อหา เนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรียนรู้โบราณสถาน ชื่นบานแหล่งพรรณไม้ ผ่านคลายกายและจิต ร่วมคิดแผนผังพระนครคีรี มีแนวคิดทัศนศิลป์ ขาดเนื้อหา 1 ประเด็น ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ขาดเนื้อหา 2 ประเด็น ตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดลำดับความคิด เรียงลำดับความคิดก่อน - หลัง ไม่วกวน มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ลำดับความคิดวกวน หรือ ขาดความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ลำดับความคิดวกวน และขาดความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ความคิดสร้างสรรค์ - มีความคิดแปลกใหม่ เป็นต้นแบบ ความคิดซ้ำเดิม หรือเลียนแบบ ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ลายมือเป็นระเบียบสวยงาม อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่าสกปรก ลายมือไม่เป็นระเบียบ อ่านยาก หรือชิ้นงานมีความสกปรก มีรอยขีดฆ่า

7 เกณฑ์การประเมิน แผนที่ความคิดบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง
รายการประเมิน ระดับคะแนน 3 2 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม เนื้อหาไม่ครบถ้วน ขาดองค์ประกอบ องค์ประกอบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาไม่ครบถ้วน ขาดองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบขึ้นไป ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกๆ องค์ประกอบ เนื้อหาบางส่วนไม่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 1-2 องค์ประกอบ เนื้อหาบางส่วนไม่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 องค์ประกอบ ขึ้นไป ความคิดสร้างสรรค์ - มีความคิดแปลกใหม่ เป็นต้นแบบ ความคิดซ้ำเดิม หรือเลียนแบบ ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ลายมือเป็นระเบียบสวยงาม อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่าสกปรก ลายมือไม่เป็นระเบียบ อ่านยาก หรือชิ้นงานมีความสกปรก มีรอยขีดฆ่า


ดาวน์โหลด ppt พระนครคีรีเพื่อการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google