งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษา ไทย คณิตศา สตร์ วิทยาศ าสตร์ สัง คม ศิลป ะ การงาน อาชีพ สุข ศึกษา ภาษา ต่างปร ะเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษา ไทย คณิตศา สตร์ วิทยาศ าสตร์ สัง คม ศิลป ะ การงาน อาชีพ สุข ศึกษา ภาษา ต่างปร ะเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษา ไทย คณิตศา สตร์ วิทยาศ าสตร์ สัง คม ศิลป ะ การงาน อาชีพ สุข ศึกษา ภาษา ต่างปร ะเทศ

2 กระบวนการกลุ่ม การบรรยาย การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การสอบถาม ทักษะกระบวนการ ทักษะกระบวนการ กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การอภิปราย รายงาน

3 ชิ้นงาน / ผลงานนักเรียน ศิลปะ / งานอาชีพ / พล ศึกษา

4 ชิ้นงาน / ผลงานนักเรียน แผนที่ความคิด “ แหล่งเรียนรู้ พระนครคีรี ”

5 ชิ้นงาน / ผลงานนักเรียน แผนที่ความคิด “ บูรณาการกับ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

6 เกณฑ์การประเมิน แผนที่ความคิด รายการประเมิน ระดับคะแนน 321 เนื้อหาเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง ตาม แผนการจัดการเรียนรู้ - เรียนรู้โบราณสถาน  ชื่นบานแหล่งพรรณไม้  ผ่านคลายกายและจิต  ร่วมคิดแผนผังพระนครคีรี  มีแนวคิดทัศนศิลป์ ขาดเนื้อหา 1 ประเด็น ตามแผนการจัดการ เรียนรู้ ขาดเนื้อหา 2 ประเด็น ตามแผนการจัดการ เรียนรู้ การจัดลำดับ ความคิด - เรียงลำดับความคิดก่อน - หลัง - ไม่วกวน - มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ลำดับความคิดวกวน หรือ ขาดความต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน ลำดับความคิดวกวน และขาดความต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน ความคิด สร้างสรรค์ - - มีความคิดแปลกใหม่ - เป็นต้นแบบ ความคิดซ้ำเดิม หรือ เลียนแบบ ความสะอาด สวยงาม เป็น ระเบียบ - ลายมือเป็นระเบียบ สวยงาม อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า สกปรก ลายมือไม่เป็นระเบียบ อ่านยาก หรือชิ้นงานมี ความสกปรก มีรอยขีด ฆ่า

7 เกณฑ์การประเมิน แผนที่ความคิดบูรณาการกับ เศรษฐกิจพอเพียง รายการประเมิน ระดับคะแนน 321 หลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง - พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไขคุณธรรม เนื้อหาไม่ครบถ้วน ขาด องค์ประกอบ 1 - 2 องค์ประกอบ ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เนื้อหาไม่ครบถ้วน ขาด องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบขึ้นไป ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ความสอดคล้องกับ หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหามีความสอดคล้อง กับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงใน ทุกๆ องค์ประกอบ เนื้อหาบางส่วนไม่ สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ใน 1-2 องค์ประกอบ เนื้อหาบางส่วนไม่ สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 3 องค์ประกอบ ขึ้นไป ความคิดสร้างสรรค์ - - มีความคิดแปลก ใหม่ - เป็นต้นแบบ ความคิดซ้ำเดิม หรือ เลียนแบบ ความสะอาด สวยงาม เป็น ระเบียบ - ลายมือเป็นระเบียบ สวยงาม อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า สกปรก ลายมือไม่เป็นระเบียบ อ่านยาก หรือชิ้นงานมี ความสกปรก มีรอยขีด ฆ่า


ดาวน์โหลด ppt ภาษา ไทย คณิตศา สตร์ วิทยาศ าสตร์ สัง คม ศิลป ะ การงาน อาชีพ สุข ศึกษา ภาษา ต่างปร ะเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google