งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 1.3 เข้าใจกระบวนการพูด การเขียนและสื่อสารข้อมูล ความคิดเห็นและ ความคิดรวบยอดใน เรื่องต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ 2. สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

3 สาระการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับชื่อเมืองสำคัญต่างๆของประเทศจีน คำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์มณฑล ต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจีน บอกตำแหน่งที่ตั้งของมณฑล เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาในหน่วยนี้แล้ว ควรมีผลการเรียนที่คาดหวังดังนี้ 1. สามารถอธิบาย คำศัพท์เกี่ยวกับแผนที่ประเทศภาษาจีนและเมืองสำคัญต่างๆได้ 2. สามารถอ่านออกเสียงและเข้าใจหลักระบบสัทอักษรภาษาจีนตามที่เรียนได้ 3. สามารถบอกความบอสถานที่สำคัญของเมืองต่างๆของจีนได้ 4. สามารถจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเมืองและชื่อสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างเป็น ภาษาจีนได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้าง พลังคิด เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการแผนที่ประเทศจีน คำถามประจำ หน่วย 1. เพราะเหตุเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวการท่องเที่ยวเป็น ภาษาจีน 2. จีนเป็นสมาชิกหนึ่งในอาเซียนใช่หรือไม่ คำถามประจำ บท 1. ประเทศจีนมีกี่มณฑล 2. ให้นักเรียนบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อย่างน้อย 5 แห่ง ( ให้ตอบเป็นภาษาจีน ) 3. แผ่นที่ประเทศจีนมีลักษณะคล้ายกับรูปอะไร

5 ก่อนเริ่มการจัดการ เรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมื อ วิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือ ถามนักเรียน รู้จักสถานที่ ท่องเที่ยว เมืองจีนที่ ไหนบ้าง แบบทด สอบ ย่อย จัดกิจกรรม ให้นักเรียน นำบัตรภาพ สถานที่ ท่องเที่ยวที่ สำคัญมาติด ลงบนแผนที่ ให้ตรงกับ เมืองต่างๆ - บัตร คำศัพท์ - ภาพ สถานที่ ท่องเที่ย วเมืองจีน - สังเกต - ทำ แบบทดสอบ เรื่อง ท่องเที่ยว ภาษาจีน - โครงงาน ออกแบบจิก ซอสว์ต่อแผน ที่ประเทศจีน เป็นภาษาจีน หรือภาพ สถานที่ ท่องเที่ยว - ใบงาน 1 - แบบ ประเมิน Rubric

6 คะแนน ประเด็น การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 54321 1. รูปแบบชิ้นงาน - รูปแบบชิ้นงาน ถูกต้องตามกำหนด - รูปแบบแปลกใหม่ น่าสนใจ - มีขนาดเหมาะสม - รูปภาพสีสัน สวยงาม - รูปภาพสัมพันธ์กับ เนื้อหา - รูปแบบแปลก ใหม่ น่าสนใจ - มีขนาดเหมาะสม - รูปภาพสีสัน สวยงาม - รูปภาพสัมพันธ์ กับเนื้อหา - มีขนาด เหมาะสม - รูปภาพสีสัน สวยงาม - รูปภาพ สัมพันธ์กับ เนื้อหา - รูปภาพสีสัน สวยงาม - รูปภาพสัมพันธ์ กับเนื้อหา 2. ภาษา - มีการใช้ภาษา อย่างถูกต้อง - ประโยคสอดล้อง กับเนื้อหา - ใช้ภาษาอย่าง สร้างสรรค์ - ประโยคสอด ล้องกับเนื้อหา - สะกดคำศัพท์ ถูกต้อง - ใช้ภาษาอย่าง สร้างสรรค์ เนื้อหา - สะกดสคำ ถูกต้อง - ใช้ภาษา อย่าง สร้างสรรค์ เนื้อหา คำศัพท์ ตกหล่น - ใช้ภาษาอย่าง สร้างสรรค์ 3. เนิ้อหา - เนื้อหาถูกต้อง - เนื้อเป็นตามหัวหัว เรื่อง - เนื้อหาเป็นไป ตามที่กำหนด - รุปภาพตรงกับ เนื้อหา - เนื้อหาถูกต้อง - กำหนด เนื้อหา เป็นไปตามที่ กำหนด - รุปภาพตรงกับ เนื้อหา เนื้อหา เป็นไปตามที่ กำหนด - รุปภาพตรง กับเนื้อหา - รุปภาพตรงกับ เนื้อหา - เนื้อหา สอดคล้องกับ เนื้อหา สอดคล้องกับ รูปภาพ 4. เวลา ส่งชิ้นงานภายใน เวลาที่กำหนด ส่งชิ้นงานช้ากว่า กำหนด 1 วัน ส่งชิ้นงานช้า กว่ากำหนด 2 วัน ส่งชิ้นงานช้า กว่ากำหนด 3 วัน ส่งชิ้นงานช้า กว่ากำหนด 3 วันขึ้นไป รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คำชี้แจง จงพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์และค่าระดับ คะแนนที่กำหนด

7 เป้าหมาย (Goal) : รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแต่ละ มณฑลของประเทศจีน บทบาท (Role): นักเรียนสวมบทบาทเป็นไกด์นำเที่ยว กลุ่มผู้ชม (Audience): นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนไพศาลี พิทยา ชุดกิจกรรมและภาระงาน (Set of activities and tasks): ออกแบบชิ้นงานเป็นจิ๊กซอสว์ต่อภาพเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ น่าสนใจในแต่ละมณฑลของจีน ผลงาน (Products): เป็นจิ๊กซอสว์ต่อภาพเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ ต่างๆของจีน


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google