งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปทุมธานี พ. ศ.2553 - 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปทุมธานี พ. ศ.2553 - 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปทุมธานี พ. ศ.2553 - 2556

2 วิสัยทัศน์ : ปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดและ เป็นเมืองสันติสุขของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ การส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมปทุมธานี เป็นสังคมคุณภาพ เพิ่มมูลค่าด้านอุตสาหกรรมที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนปทุมธานีอยู่ในสังคมสงบสุข การพัฒนาสู่การ เป็นศูนย์กลาง การค้าผลผลิตการเกษตร ในภูมิภาคฯ เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์

3 Value Chain ศึกษาวิจัย ผลกระทบ ด้าน สิ่งแวดล้อม จาก การประกอบ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย ผลกระทบ ด้าน สิ่งแวดล้อม จาก การประกอบ อุตสาหกรรม สร้างความ ตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ผู้ประกอบการ สร้างความ ตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ผู้ประกอบการ ส่งเสริม สนับสนุน การลดมลภาวะ ในอุตสาหกรรม ส่งเสริม สนับสนุน การลดมลภาวะ ในอุตสาหกรรม บังคับใช้ กฎหมาย อย่างจริงจัง บังคับใช้ กฎหมาย อย่างจริงจัง รณรงค์ให้ ประชาชน มีส่วนร่วม ในการ ป้องปราม การประกอบ การ ที่ก่อให้เกิด มลภาวะ รณรงค์ให้ ประชาชน มีส่วนร่วม ในการ ป้องปราม การประกอบ การ ที่ก่อให้เกิด มลภาวะ Procurement PRIMARY ACTIVITIES Technology Development Human Resource Management Infrastructure ( Fin. Plan..) SUPPORTACTIVITIES MARGIN Value Chain : Michael E. Porter 1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4 Value Chain พัฒนาแหล่ง ผลิตให้ผลิต สินค้าเกษตร ที่ได้ มาตรฐาน พัฒนาแหล่ง ผลิตให้ผลิต สินค้าเกษตร ที่ได้ มาตรฐาน ปรับปรุง พัฒนา การขนส่ง สินค้าเกษตร จากแหล่ง ผลิต ไปยัง แหล่งค้า ปรับปรุง พัฒนา การขนส่ง สินค้าเกษตร จากแหล่ง ผลิต ไปยัง แหล่งค้า จัดหา/พัฒนา แหล่งพัก สินค้าเกษตร จัดหา/พัฒนา แหล่งพัก สินค้าเกษตร ปรับปรุงพัฒนา การขนส่งสินค้า เกษตร จากแหล่งค้า ไปยัง แหล่งรับซื้อ ปรับปรุงพัฒนา การขนส่งสินค้า เกษตร จากแหล่งค้า ไปยัง แหล่งรับซื้อ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่ สินค้าเกษตร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่ สินค้าเกษตร Procurement PRIMARY ACTIVITIES Technology Development Human Resource Management Infrastructure ( Fin. Plan..) SUPPORTACTIVITIES MARGIN Value Chain : Michael E. Porter 2. พัฒนาสู่การเป็นเป็นศูนย์กลางการค้าผลผลิต การเกษตรในภูมิภาคฯ ส่งเสริม การค้า ในภูมิภาค ส่งเสริม การค้า ในภูมิภาค พัฒนา คุณภาพ และมาตรฐาน การบริหาร จัดการ แหล่งค้า พัฒนา คุณภาพ และมาตรฐาน การบริหาร จัดการ แหล่งค้า

5 Value Chain พัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน พัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน พัฒนาชุมชน เมืองและชนบท ให้เข้มแข็งและ เอื้ออาทรต่อ กัน พัฒนาชุมชน เมืองและชนบท ให้เข้มแข็งและ เอื้ออาทรต่อ กัน จัดระเบียบสังคม ให้มีความมั่นคง และ ปลอดภัย จัดระเบียบสังคม ให้มีความมั่นคง และ ปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม สร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม พัฒนาสังคม สู่สังคมฐาน ความรู้คู่ คุณธรรม พัฒนาสังคม สู่สังคมฐาน ความรู้คู่ คุณธรรม Procurement PRIMARY ACTIVITIES Technology Development Human Resource Management Infrastructure ( Fin. Plan..) SUPPORTACTIVITIES MARGIN Value Chain : Michael E. Porter 3. พัฒนาสังคมปทุมธานีเป็นสังคมคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt การทบทวน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปทุมธานี พ. ศ.2553 - 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google