งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงาน ตรวจสอบความปลอดภัย ตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงาน ตรวจสอบความปลอดภัย ตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงาน ตรวจสอบความปลอดภัย ตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 สิงหาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  บัตรประจำตัวพนักงานตรวจสอบความปลอดภัย ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้  ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นผู้ออกบัตร ประจำตัวพนักงานตรวจสอบความปลอดภัย  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สำหรับ ปลัดกระทรวงแรงงานหรือข้าราชการอื่นที่ดำรง ตำแหน่งเทียบเท่า  (2) ปลัดกระทรวงแรงงาน สำหรับปลัดกระทรวง แรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ที่ ปรึกษาวิชาการพลังงาน ที่ปรึกษากฎหมาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือ ข้าราชการอื่นที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  (3) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำหรับข้าราชการที่นอกเหนือจาก (1) และ (2) ที่ ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขต พื้นที่ความรับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด  (4) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับข้าราชการ นอกจาก (1) และ (2) ซึ่งปฏิบัติในเขตจังหวัดนั้น  ประกาศใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตรวจสอบความปลอกภัยยื่นคำขอมี บัตรประจำตัว ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว ขนาด 2.5*3 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา แต่งเครื่องแบบข้าราชการหรือ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บัตรมีอายุ 5 ปี

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การออกบัตรประจำตัว ในกรณีบัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด ให้นำความที่ได้ กล่าวมาข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ผู้ได้รับบัตรประจำตัวใหม่ หรือผู้ถือบัตรไม่มี สิทธิใช้บัตรประจำตัวนั้นต่อไป ให้คืนบัตรต่อผู้ออกบัตรประจำตัว ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับบัตรใหม่

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงาน ตรวจสอบความปลอดภัย ตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google