งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดง ปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ที่มีไว้ใน ครอบครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดง ปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ที่มีไว้ใน ครอบครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดง ปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ที่มีไว้ใน ครอบครอง และแบบรายงานในกรณี ที่วัสดุนิวเคลียร์เกิดการสูญหายหรือ เสียหายหรือถูกข่มขู่ว่าจะกระทํา การ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่วัสดุนิวเคลียร์ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ ที่มีไว้ในครอบครอง เรียกว่า แบบ ง 1 ข ท้าย ระเบียบนี้ ** แบบรายงานตามวรรค 1 ต้องรายงาน ภายใน 7 วัน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หลังได้ ครอบครอง จากนั้นรายงานทุก 5 เดือน - แบบรายงานในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์เกิดการ สูญหายหรือเสียหายหรือถูกข่มขู่ว่าจะกระทํา การอย่างหนึ่งอย่างใดแก่วัสดุนิวเคลียร์ เรียกว่า แบบ ง 2 ข ท้ายระเบียบนี้ ** แบบรายงานตามวรรค 1 ต้องรายงาน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดง ปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ที่มีไว้ใน ครอบครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google