งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขอ อนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขอ อนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขอ อนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มิถุนายน 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่ง กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ ใบอนุญาตหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงาน พ. ศ. 2555 ออกตามความพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ. ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศไว้ ดังนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  1. การยื่นคำขอรับใบอนุญาต และหลักฐานที่ใช้ ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดยใช้แบบ บตพ.1 และแบบ บตพ.4 ถึง 9 ตามที่แนบท้ายประกาศนี้  2. การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และ หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดย ใช้แบบ บตพ.2 และแบบ บตพ.4 ถึง 9 ตามที่ แนบท้ายประกาศนี้  3. การยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และ หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดย ใช้แบบ บตพ.3 ตามที่แนบท้ายประกาศนี้  4. ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน ให้เป็นไปตามแบบ บตพ.10 ตามที่ แนบท้ายประกาศนี้ 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ  5. ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน ให้เป็นไปตามแบบ บตพ.11 ตามที่แนบ ท้ายประกาศนี้  แนบท้าย คำขอรับใบอนุญาต ตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน แบบ บตพ.1 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือ ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ แบบ บตพ.2 คำขอใบแทนใบอนุญาต แบบ บตพ.3 คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ( ประเภทบุคคล ธรรมดา ) และ ( ประเภทนิติบุคคล ) แบบ บตพ.4 4

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรุปสาระสำคัญ หนังสือมอบอำนาจ แบบ บตพ.5 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ แบบ บตพ.7 คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ แบบ บตพ.8 คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ แบบ บตพ.9 ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน แบบ บตพ.10 ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน แบบ บตพ.11 5

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  แจ้งเพื่อทราบ กรณีที่จะจัดจ้าง Supplier มา ดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน ต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและ รับรองระบบการจัดการพลังงาน ตามแบบ บตพ.10

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขอ อนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google