งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ตุลาคม 2539

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  การขออนุญาตผลิต หรือขยายการผลิต พลังงานควบคุมให้เป็นตามประกาศนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผลิต หรือขยาย การผลิตพลังงานควบคุม ให้ยื่นคำขอตามแบบ พค.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ กรณีประสงค์จะต่ออายุ ให้ยื่นต่อตามแบบ พค.1 ก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน  2. การอนุญาตให้ผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน ควบคุม ให้ใช้แบบ พค.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ การอนุญาต ให้มีกำหนดระยะเวลาครั้งละไม่ เกิน 4 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. การยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานหรือสำนักงาน พัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคในเขตที่แหล่ง ผลิตพลังงานควบคุมนั้นตั้งอยู่  แนบท้าย แบบ พค. 1 คำขอรับใบอนุญาตผลิต พลังงานควบคุม แบบ พค. 2 ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google