งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูล เกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูล เกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูล เกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่ จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 สิงหาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - ให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2543 แจ้งปริมาณ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่โอนไปหรือจำหน่าย ไปในแต่ละเดือน โดยใช้แบบแจ้งปริมาณการโอน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้โรงบรรจุก๊าซ ตาม แบบ ธพ. ธ 218(1) แบบแจ้งปริมาณการจำหน่าย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้สถานบริการ ตาม แบบ ธพ. ธ 218(2) และแบบแจ้งปริมาณการ จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้โรงงาน อุตสาหกรรม ตามแบบ ธพ. ธ 218(3) ที่กำหนด ท้ายประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  - ให้ผู้บรรจุก๊าซ เจ้าของสถานีบริการ และ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงสถาน ประกอบการทุกประเภทที่มีการเก็บรักษาและใช้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จากถังเก็บและจ่าย ก๊าซ (Bulk) แจ้งปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่รับโอน ซื้อ ใช้ไป จำหน่าย และคงเหลือ ในแต่ละเดือน โดยใช้แบบแจ้งปริมาณการรับโอน ซื้อ จำหน่าย และคงเหลือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับโรงบรรจุก๊าซและสถานีบริการ ตาม แบบ ธพ. ธ 219(1) และแบบแจ้งปริมาณการซื้อใช้ ไปและคงเหลือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ ธพ. ธ 219(2) ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้  - การส่งแบบและรายการข้อมูล ให้ส่งจำนวน 1 ชุด โดยยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนไปยังกรมธุรกิจพลังงาน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูล เกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google