งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 สิงหาคม 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ แจ้งปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่โอนไปหรือจำหน่ายไปในแต่ละเดือน โดยใช้แบบแจ้งปริมาณการโอนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้โรงบรรจุก๊าซ ตามแบบ ธพ.ธ 218(1) แบบแจ้งปริมาณการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้สถานบริการ ตามแบบ ธพ.ธ 218(2) และแบบแจ้งปริมาณการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้โรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ ธพ.ธ 218(3) ที่กำหนดท้ายประกาศนี้

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ให้ผู้บรรจุก๊าซ เจ้าของสถานีบริการ และเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงสถานประกอบการทุกประเภทที่มีการเก็บรักษาและใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จากถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Bulk) แจ้งปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่รับโอน ซื้อ ใช้ไป จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน โดยใช้แบบแจ้งปริมาณการรับโอน ซื้อ จำหน่าย และคงเหลือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับโรงบรรจุก๊าซและสถานีบริการ ตามแบบ ธพ.ธ 219(1) และแบบแจ้งปริมาณการซื้อใช้ไปและคงเหลือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ ธพ.ธ 219(2) ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ - การส่งแบบและรายการข้อมูล ให้ส่งจำนวน 1 ชุด โดยยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังกรมธุรกิจพลังงาน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google