งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการ เกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบ อันตรายจากการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการ เกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบ อันตรายจากการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการ เกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบ อันตรายจากการทำงาน พ. ศ. 2554 ลงวันที่ 19 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การแจ้งเป็นหนังสือในกรณีที่สถานประกอบ กิจการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบ อันตรายจากการทำงาน ตามมาตรา 34 วรรค สอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ. ศ. 2554 ให้เป็นไปตามแบบ สปร.5 ท้ายประกาศนี้  มาตรา 34 ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใด เกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตราย จากการทำงาน ให้นายจ้างดำเนินการ ดังต่อไปนี้  (1) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อ พนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดย โทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียด พอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุเป็น หนังสือภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต  (2) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหาย หรือต้องหยุดการผลิต หรือมีบุคคลในสถานประกอบ กิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย จาก เหตุเพลิงไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล หรือ อุบัติภัยร้ายแรงอื่น ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจ ความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุ อันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแก้ไขและ วิธีการป้องกันการเกิดซ้ำอีกภายใน 7 วันนับแต่วัน เกิดเหตุ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (3) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตาม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เมื่อนายจ้างแจ้งการ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงาน ประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ให้นายจ้าง ส่งสำเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความ ปลอดภัยภายใน 7 วันด้วย  การแจ้งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี ประกาศกำหนด  มาตรา 57 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 หรือ มาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  แนบท้ายแบบ สปร.5

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการ เกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบ อันตรายจากการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google