งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบ ใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบ ใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบ ใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบ ใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ ของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาต แบบคำขอรับใบแทน ใบอนุญาต และแบบคำขอโอน ใบอนุญาตของการประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 พ. ศ. 2546 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2546

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป กำหนดแบบคำขอ ดังนี้ 1. แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ. น 3 2. แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท ที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ. น 4 3. แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของ สถานที่ ให้ใช้แบบ ธพ. น 4 และเขียนหรือ ประทับตราความว่า " แก้ไขเปลี่ยนแปลง " ด้วย อักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต 4. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของ สถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้ แบบ ธพ. น 5

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ 5. แบบคำขอต่ออายุประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ. น 6 6. แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ. น 7 7. แบบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 ให้ใช้แบบ ธพ. น 8 แนบท้ายแบบฟอร์มท้ายประกาศ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบ ใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google