งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การ ออกใบรับรอง การขอต่ออายุและ การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การ ออกใบรับรอง การขอต่ออายุและ การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การ ออกใบรับรอง การขอต่ออายุและ การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการ ดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ. ศ. 2552 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้ประสงค์จะดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมี ไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้แจ้งการ ดำเนินการตามแบบ วอ./ สธ 3 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ เมื่อพนักงานได้รับการแจ้งแล้วจะออกใบรับแจ้ง ให้แก่ผู้แจ้ง ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ (1) ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ สธ 4 ก (2) ใบรับแจ้งการดำเนินการนำเข้าวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ สธ 4 ข

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (3) ใบรับแจ้งการดำเนินการส่งออกวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ สธ 4 ค (4) ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ สธ 4 ง  ใบรับแจ้งการดำเนินการให้มีอายุ 3 ปี  ผู้ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบ รับแจ้งการดำเนินการ ให้ยื่นคำขอตามแบบ วอ./ สธ 11 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ได้ กำหนดไว้  ผู้ใดประสงค์จะยื่นขอต่ออายุใบรับแจ้งการ ดำเนินการ ให้ยื่นคำขอตามแบบ วอ./ สธ 12 ท้าย ประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ได้ระบุไว้ ภายใน 90 วันก่อนหมดอายุ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การ ออกใบรับรอง การขอต่ออายุและ การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google