งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

3 สรุปสาระสำคัญ ในระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน “กรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรรมการกำกับกิจการพลังงาน “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

4 สรุปสาระสำคัญ ✓ ให้ประธานกรรมการมีอำนาจออกบัตรประจำตัวสำหรับตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ ✓ บัตรประจำตัวซึ่งออกตามระเบียบนี้ให้ใช้ตามวาระการดำรงตำแหน่ง ✓ เมื่อประธานกรรมการได้ออกบัตรให้แก่กรรมการ หรือเลขาธิการแล้ว ให้สำนักงานจัดให้มีสำเนาข้อความและรายการบัตรประจำตัวพร้อมให้ติดรูปถ่ายของกรรมการ หรือเลขาธิการไว้ด้วยหนึ่งฉบับไว้เป็นหลักฐาน ✓ ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ระเบียบนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. กรรมการ หรือเลขาธิการ ที่ประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัว ให้ทำคำขอพร้อมด้วยรูปถ่ายจำนวน 3 ใบ ยื่นต่อสำนักงานเพื่อดำเนินการเสนอประธานกรรมการ รูปถ่ายตามวรรคหนึ่งให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอมีบัตรประจำตัว โดยรูปถ่ายมีขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร ครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบกรรมการหรือเลขาธิการ หรือชุดสากลนิยม คำขอและบัตรประจำตัวให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. กรณีที่บัตรประจำตัวจะหมดอายุ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรภายใน 30 วันก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ กรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลแล้วแต่กรณี กรณีที่บัตรหายหรือถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรแล้วแต่กรณีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว กรณีขอมีบัตรประจำตัวใหม่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่งมอบบัตรประจำตัวเดิมคืนสำนักงานด้วย

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. กรรมการ หรือเลขาธิการที่ได้รับบัตรประจำตัวตามระเบียบนี้ หากพ้นจากตำแหน่งหน้าที่หรือออกจากงานไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจำตัวนั้นต่อไป และให้ผู้นั้นส่งมอบบัตรประจำตัวคืนสำนักงานโดยเร็วนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งหรือออกจากงาน

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แนบท้าย ระเบียบฯ - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวกรรมการและเลขาธิการ - แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ

10 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google