งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน พ. ศ. 2552 ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

3 สรุปสาระสำคัญ ในระเบียบนี้ “ ประธานกรรมการ ” หมายความว่า ประธาน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน “ กรรมการ ” หมายความว่า ประธานกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน และกรรมการกำกับกิจการพลังงาน “ เลขาธิการ ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน “ สำนักงาน ” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน

4 สรุปสาระสำคัญ ✓ ให้ประธานกรรมการมีอำนาจออกบัตรประจำตัว สำหรับตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ ✓ บัตรประจำตัวซึ่งออกตามระเบียบนี้ให้ใช้ตาม วาระการดำรงตำแหน่ง ✓ เมื่อประธานกรรมการได้ออกบัตรให้แก่กรรมการ หรือเลขาธิการแล้ว ให้สำนักงานจัดให้มีสำเนาข้อความ และรายการบัตรประจำตัวพร้อมให้ติดรูปถ่ายของ กรรมการ หรือเลขาธิการไว้ด้วยหนึ่งฉบับไว้เป็น หลักฐาน ✓ ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ระเบียบนี้

5 1. กรรมการ หรือเลขาธิการ ที่ประสงค์จะขอมี บัตรประจำตัว ให้ทำคำขอพร้อมด้วยรูปถ่าย จำนวน 3 ใบ ยื่นต่อสำนักงานเพื่อดำเนินการ เสนอประธานกรรมการ รูปถ่ายตามวรรคหนึ่งให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอมีบัตรประจำตัว โดยรูปถ่ายมีขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร ครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งกาย ด้วยชุดเครื่องแบบกรรมการหรือเลขาธิการ หรือชุดสากลนิยม คำขอและบัตรประจำตัวให้เป็นไปตามแบบที่ กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

6 2. กรณีที่บัตรประจำตัวจะหมดอายุ ผู้ถือบัตรต้อง ขอมีบัตรภายใน 30 วันก่อนวันที่บัตรนั้น หมดอายุ กรณีที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว และชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อ สกุลแล้วแต่กรณี กรณีที่บัตรหายหรือถูกทำลาย หรือชำรุดใน สาระสำคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร แล้วแต่กรณีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว กรณีขอมีบัตรประจำตัวใหม่ตามวรรคหนึ่งและ วรรคสอง ให้ส่งมอบบัตรประจำตัวเดิมคืนสำนักงานด้วย การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

7 3. กรรมการ หรือเลขาธิการที่ได้รับบัตรประจำตัว ตามระเบียบนี้ หากพ้นจากตำแหน่งหน้าที่หรือ ออกจากงานไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เป็นอันหมดสิทธิที่ จะใช้บัตรประจำตัวนั้นต่อไป และให้ผู้นั้นส่งมอบ บัตรประจำตัวคืนสำนักงานโดยเร็วนับแต่วันพ้น จากตำแหน่งหรือออกจากงาน การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

8 แนบท้าย แนบท้าย ระเบียบฯ - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวกรรมการและ เลขาธิการ - แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

9

10

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google