งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือน อันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือน อันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือน อันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และ ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของ นายจ้างและลูกจ้าง พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนภัย และ เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เหมาะสมกับ ลักษณะและสภาพการทำงานในที่เห็นได้ง่าย  2. ให้นายจ้างติดประกาศข้อความแสดงสิทธิและ หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างให้เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการ ซึ่งมีข้อความดังนี้  (1) นายจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ. ศ. 2554  (2) นายจ้างจัดและดูแลสถานประกอบการและ ลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูก สุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างมิให้ได้รับอันตราย

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (3) นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ถ้าไม่มีการ สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวให้หยุดทำงานทันที  (4) นายจ้างจัดให้มีผู้บริหาร หัวหน้างานและ ลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถบริหาร จัดการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา มัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้อย่าง ปลอดภัยก่อนเข้างาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ ทำงาน หรือเปลี่ยนเครื่องจักร  (5) นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึง อันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือ ปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้างาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน  (6) นายจ้างมีหน้าที่ติดประกาศ คำเตือน คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (7) นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ด้านความปลอดภัยและส่งเสริมด้านความ ปลอดภัย  (8) ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างใน การดำเนินการด้านความปลอดภัย  (9 ) ลูกจ้างมีหน้าที่แจ้งข้อบกพร่องของสภาพการ ทำงาน  (10) ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล  (11) ในสถานที่ที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของนายจ้างและสถานประกอบการ อื่นที่ไม่ใช่ของนายจ้างด้วย

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (12) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการเลิก จ้างหรือถูกโยกย้ายหน้าที่งาน  (13) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ อื่นใด ในระหว่างหยุดการทำงานหรือหยุด กระบวนการผลิต เว้นแต่ลูกจ้างที่จงใจกระทำการ ดังกล่าวอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทำงานหรือ หยุดกระบวนการผลิต

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือน อันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google