งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 มิถุนายน 2556

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง การอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงออกประกาศกำหนดแบบคำขอและแบบใบอนุญาตไว้ตามประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้ใช้แบบแบบคำขอและแบบใบอนุญาต ดังนี้ 1. คำขอรับใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.1 2. ใบอนุญาตสั่งเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.2 3. ใบอนุญาตนำเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.3 4. ใบอนุญาตผลิตซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.4 5. ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.5 6. คำขอต่ออายุใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.6 7. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย.ภ.7

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google