งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบ คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุ ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบ คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุ ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบ คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุ ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 มิถุนายน 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง การอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่ง เข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงออก ประกาศกำหนดแบบคำขอและแบบใบอนุญาต ไว้ตามประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้ใช้แบบแบบคำขอและแบบใบอนุญาต ดังนี้ 1. คำขอรับใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่ง ยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย. ภ.1 2. ใบอนุญาตสั่งเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย. ภ.2 3. ใบอนุญาตนำเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย. ภ.3 4. ใบอนุญาตผลิตซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย. ภ.4 5. ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย. ภ.5 6. คำขอต่ออายุใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือ มีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย. ภ.6 7. คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ย. ภ.7 3

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบ คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุ ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google