งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ
กรณีศึกษาโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นางสาวดัชนี อินทร์ธนู วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

2 ปัญหาของการวิจัย ในการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ คือ เป็นการศึกษาถึงปัญหาของการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงการขยายโอกาสแก่เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสและผู้เรียนทั้งประเทศให้สามารถเข้าถึงการได้รับการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

3 ตามหมวดที่กำหนดไว้ ได้แก่ หมวดค่าเล่าเรียน หมวดหนังสือ หมวดอุปกรณ์การเรียน หมวดเครื่องแบบนักเรียนและหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้กำหนดขึ้นมานั้น เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา

4 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไป ปฏิบัติ ของโรงเรียนพณิชยการ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๒. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบาย เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล

5 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ จำนวน 5 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview)

6 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
การรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลตามคำบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ (Key Informant Interview) ของผู้ให้สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปเชิงพรรณนานำไปสู่คำตอบในการศึกษาและสรุปตีความตามหลักวิชาการ

7 สรุปผลการวิจัย ๑. ปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ไปปฏิบัติ ของโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑.๑ ด้านค่าเล่าเรียน รัฐจัดสรรงบประมาณค่าเล่าเรียน ล่าช้าและไม่เพียงพอ ๑.๒ ด้านหนังสือ หนังสือที่มีคุณภาพราคาสูงเกินงบที่ รัฐจัดสรรให้

8 ๑.๓ ด้านอุปกรณ์การเรียน การจัดส่งหลักฐาน ด้านการ
เบิกค่าอุปกรณ์การเรียนไม่ตรงกับข้อมูลของโรงเรียน ๑.๔ ด้านเครื่องแบบนักเรียน การจัดสรรงบประมาณค่า เครื่องแบบนักเรียนจากรัฐบาลไม่มีความเพียงพอต่อ ความต้องการกับนักเรียน ๑.๕ ด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่เพียงพอกับนักเรียน

9 ๒. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบาย เรียนฟรี
๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล รัฐต้องจัดสรร งบประมาณให้มากและเร็วก่อนที่จะมีการเปิดภาค เรียนและควรมีการปฏิบัติเหมือนกันทั้งภาครัฐ และเอกชน

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google