งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงเรียนพณิชยการ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นางสาวดัชนี อินทร์ธนู วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงเรียนพณิชยการ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นางสาวดัชนี อินทร์ธนู วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงเรียนพณิชยการ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นางสาวดัชนี อินทร์ธนู วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการหาดใหญ่

2 ปัญหาของการวิจัย ในการนำ นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ คือ เป็นการศึกษาถึงปัญหาของการนำ นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมี คุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงการขยายโอกาสแก่เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสและผู้เรียนทั้ง ประเทศให้สามารถเข้าถึงการได้รับ การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

3 ตามหมวดที่กำหนดไว้ ได้แก่ หมวด ค่าเล่าเรียน หมวดหนังสือ หมวด อุปกรณ์การเรียน หมวดเครื่องแบบ นักเรียนและหมวดกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ซึ่งหมวดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้กำหนด ขึ้นมานั้น เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์ จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา

4 ๑. เพื่อศึกษาปัญหาการนำนโยบาย เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไป ปฏิบัติ ของ โรงเรียนพณิชยการ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๒. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการ ปฏิบัติตามนโยบาย เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาล วัตถุประ สงค์

5 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของ โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ จำนวน 5 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling เครื่องมือที่ใช้เก็บ ข้อมูล สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview)

6 การรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลตามคำบอกของผู้ถูก สัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้ จะเก็บรวบรวม ข้อมูลสำคัญ (Key Informant Interview) ของผู้ให้สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปเชิง พรรณนานำไปสู่คำตอบในการศึกษาและ สรุปตีความตามหลักวิชาการ

7 สรุป ผลการวิจัย ๑. ปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ไปปฏิบัติ ของโรงเรียนพณิชย การหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑. ๑ ด้านค่าเล่าเรียน รัฐจัดสรร งบประมาณค่าเล่าเรียน ล่าช้าและไม่เพียงพอ ๑. ๒ ด้านหนังสือ หนังสือที่มีคุณภาพ ราคาสูงเกินงบที่ รัฐจัดสรรให้

8 ๑. ๓ ด้านอุปกรณ์การเรียน การจัดส่ง หลักฐาน ด้านการ เบิกค่าอุปกรณ์การเรียนไม่ตรง กับข้อมูลของโรงเรียน ๑. ๔ ด้านเครื่องแบบนักเรียน การ จัดสรรงบประมาณค่า เครื่องแบบนักเรียนจากรัฐบาล ไม่มีความเพียงพอต่อ ความต้องการกับนักเรียน ๑. ๕ ด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ เพียงพอกับนักเรียน

9 ๒. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตาม นโยบาย เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพของ รัฐบาล รัฐต้องจัดสรร งบประมาณให้มากและเร็ว ก่อนที่จะมีการเปิดภาค เรียนและควรมีการปฏิบัติ เหมือนกันทั้งภาครัฐ และเอกชน

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงเรียนพณิชยการ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นางสาวดัชนี อินทร์ธนู วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google