งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการวิจัย เชิงประเมิน 1. กำหนดเป้าหมายของการประเมิน วิเคราะห์ ทำความรู้จักกับเป้า หรือ สิ่งที่มุ่งประเมิน 2. ระบุหลักการ และเหตุผลในการ ประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการวิจัย เชิงประเมิน 1. กำหนดเป้าหมายของการประเมิน วิเคราะห์ ทำความรู้จักกับเป้า หรือ สิ่งที่มุ่งประเมิน 2. ระบุหลักการ และเหตุผลในการ ประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กระบวนการวิจัย เชิงประเมิน 1. กำหนดเป้าหมายของการประเมิน วิเคราะห์ ทำความรู้จักกับเป้า หรือ สิ่งที่มุ่งประเมิน 2. ระบุหลักการ และเหตุผลในการ ประเมิน ( ) ประเมินความก้าวหน้า.. Formative Evaluation ( ) ประเมินรวมสรุป.. Summative Evaluation หรือ ( ) อื่น ๆ 3. กำหนดวัตถุประสงค์ของการ ประเมิน 4. กำหนดขอบเขตการประเมิน 41Model3

4 5. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หรือกรณี ตัวอย่างผลงานประเมิน 6. ออกแบบประเมิน - กำหนดแหล่งข้อมูล / ผู้ให้ข้อมูล หลัก และวิธี เลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล - กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวม ข้อมูล และ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล - กำหนดแนวทางการวิเคราะห์ / เกณฑ์การ ตัดสิน ความสำเร็จ 6

5

6 7. พัฒนาเครื่องมือเก็บ รวบรวมข้อมูล 8. ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 9. วิเคราะห์ข้อมูล 10. เขียนรายงานการ ประเมินและนำเสนอ ผลการประเมินต่อกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรม

7

8 Process

9

10

11 ขอบเขตของการ ประเมิน 1. การศึกษาครั้งนี้ มุ่งประเมิน............... ของ................... ซึ่ง ดำเนินการระหว่างปี........... ถึง............ 2. แหล่งข้อมูล / ผู้ให้ข้อมูลใน การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 2.1....................... 2.2...................... 3. ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 4. ช่วงระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ข้อมูล.........................


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการวิจัย เชิงประเมิน 1. กำหนดเป้าหมายของการประเมิน วิเคราะห์ ทำความรู้จักกับเป้า หรือ สิ่งที่มุ่งประเมิน 2. ระบุหลักการ และเหตุผลในการ ประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google