งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

2 1. การศึกษาเพื่อการพัฒนา  การศึกษามีความสำคัญสูงสุดต่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 1.1 กระบวนการเรียนรู้เพื่อความ เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 1.2 การสร้างสรรค์ จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการและการ สร้างองค์ความรู้  การศึกษาเพื่อการพัฒนาคนและ พัฒนาองค์ความรู้ เป็นปัจจัยที่มี ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศ 2 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

3 2. การปฏิรูปการศึกษา มุ่ง 2.1 พัฒนาคุณภาพของคนไทย ให้ เป็นปัจจัยนำ ของการพัฒนาพึ่งตนเองได้ แข่งขันได้ 2.2 สร้างองค์ความรู้ เพื่อใช้เป็นฐาน ของการ พัฒนาประเทศ  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ “ การปฏิรูปการเรียนรู้ ” สู่คุณภาพของ คนไทยที่ “ เก่ง ดี มีความสุข ” มีความรู้ คู่คุณธรรม 3 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

4 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนไทย การพัฒนา คุณภาพการศึกษาคุณภาพคนไทย หลัก สูตร การเรียน การสอน ครูและ บุคลากร เทคโนโลยี ทรัพยากร การบริหาร ความรู้ คุณธรรม เก่ง ดี มีความสุข ระบบการประกันคุณภาพพึ่งตนเองได้ พัฒนาได้ แข่งขันได้ 4 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

5 4. การประกันคุณภาพการศึกษา  การประเมินผล และการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ และให้มี การพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  เป็นการศึกษาวิเคราะห์สถาบันแต่ละ แห่งอย่างเป็น ระบบ ทั้งด้านปัจจัยนำเข้า (INPUT) กระบวนการตาม ภารกิจ (PROCESS) และผลผลิต (PRODUCT)  ปัจจัยสำคัญของการประกันคุณภาพ - ข้อมูลที่พร้อมและเพียงพอ - มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ - ระบบและวิธีการประเมินที่เชื่อถือได้ 5 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

6 5. การวิจัยสถาบัน เครื่องมือสำคัญของ การประกัน คุณภาพการศึกษา  เป็นการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบัน ของตนเอง  เพื่อการตัดสินใจ แก้ปัญหา และ พัฒนาสถาบัน  มิติใหม่ : การวิจัยสถาบันสร้าง ฐานข้อมูล เพื่อ การประกันคุณภาพการศึกษา ( Q.A. INFORMATION SYSTEM ) 6 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

7 6. บทบาทของการวิจัยสถาบัน เพื่อการ ประกัน คุณภาพการศึกษา  การวิจัย - การวิจัยหลักสูตร ( CURRICULUM RESEARCH) - การวิจัยการสอน (RESEARCH ON TEACHING หรือ CLASSROOM RESEARCH) - การวิจัยเชิงนโยบายและการบริหาร (ADMINISTRATIVE AND POLICY RESEARCH) - การวิจัยเชิงประเมิน (EVALUATIVE RESEARCH)  การสร้างฐานข้อมูล ( Q.A. INFORMATION SYSTEM) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพ และตัวบ่งชี้ 7 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

8 การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ต้อง อาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง ฐานข้อมูล ( INFORMATION SYSTEM : IS ) การวิจัยสถาบัน ( INSTITUTIONAL RESEARCH : IR ) และการประกัน คุณภาพ ( QUALITY ASSURANCE : Q.A.) ที่เป็นระบบ สรุป 8 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google