งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

2 1. การศึกษาเพื่อการพัฒนา
 การศึกษามีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 1.1กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 1.2การสร้างสรรค์ จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ การศึกษาเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 2 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

3 2.การปฏิรูปการศึกษา มุ่ง 2.1 พัฒนาคุณภาพของคนไทย ให้เป็นปัจจัยนำ
2.การปฏิรูปการศึกษา มุ่ง 2.1 พัฒนาคุณภาพของคนไทย ให้เป็นปัจจัยนำ ของการพัฒนาพึ่งตนเองได้ แข่งขันได้ 2.2 สร้างองค์ความรู้ เพื่อใช้เป็นฐานของการ พัฒนาประเทศ หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ “การปฏิรูปการเรียนรู้ ” สู่คุณภาพของคนไทยที่ “เก่ง ดี มีความสุข” มีความรู้คู่คุณธรรม 3 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

4 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนไทย
หลัก สูตร การบริหาร ความรู้ มีความสุข การเรียน การสอน ทรัพยากร คุณธรรม ดี เทคโนโลยี ครูและ บุคลากร เก่ง ระบบการประกันคุณภาพ พึ่งตนเองได้ พัฒนาได้ แข่งขันได้ 4 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

5 4. การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา 4. การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ และให้มีการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา เป็นการศึกษาวิเคราะห์สถาบันแต่ละแห่งอย่างเป็น ระบบ ทั้งด้านปัจจัยนำเข้า (INPUT) กระบวนการตาม ภารกิจ (PROCESS) และผลผลิต (PRODUCT) ปัจจัยสำคัญของการประกันคุณภาพ - ข้อมูลที่พร้อมและเพียงพอ - มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ - ระบบและวิธีการประเมินที่เชื่อถือได้ 5

6 5. การวิจัยสถาบัน เครื่องมือสำคัญของการประกัน คุณภาพการศึกษา
5. การวิจัยสถาบัน เครื่องมือสำคัญของการประกัน คุณภาพการศึกษา เป็นการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันของตนเอง เพื่อการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาสถาบัน มิติใหม่ : การวิจัยสถาบันสร้างฐานข้อมูล เพื่อ การประกันคุณภาพการศึกษา (Q.A. INFORMATION SYSTEM) 6 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

7 6. บทบาทของการวิจัยสถาบัน เพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษา การวิจัย
- การวิจัยหลักสูตร (CURRICULUM RESEARCH) - การวิจัยการสอน (RESEARCH ON TEACHING หรือ CLASSROOM RESEARCH) - การวิจัยเชิงนโยบายและการบริหาร (ADMINISTRATIVE AND POLICY RESEARCH) - การวิจัยเชิงประเมิน (EVALUATIVE RESEARCH) การสร้างฐานข้อมูล (Q.A. INFORMATION SYSTEM) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจัยคุณภาพและตัวบ่งชี้ 7 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

8 สรุป การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล (INFORMATION SYSTEM : IS) การวิจัยสถาบัน (INSTITUTIONAL RESEARCH : IR) และการประกันคุณภาพ (QUALITY ASSURANCE : Q.A.) ที่เป็นระบบ 8 การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google