งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ สายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก อาจารย์ภานุวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ สายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก อาจารย์ภานุวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ สายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก อาจารย์ภานุวัฒน์ คงแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )

2 LOGO ปัญหาการวิจัย  การเปลี่ยนแปลงทางทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย : มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  การขาดแคลนแรงงานกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม : จำนวนนักศึกษาเรียนต่อ 70% ทำงาน 30%  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ : กำหนดให้รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในทุกระดับ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

3 LOGO จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2550 – 2553 ( สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ )

4 LOGO เพื่อศึกษาจำนวนการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายวิชาชีพของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือ สายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์

5 LOGO ตารางแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียน

6 สรุปผลการวิจัย : จำนวนการเลือก ศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ

7 LOGO สรุปผลการวิจัย : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือ สายวิชาชีพของนักเรียน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ สายสามัญ หรือ สายวิชาชีพ 4. แรงจูงใจของ นักเรียน 2. อาชีพผู้ปกครอง ของนักเรียน 3. รายได้ผู้ปกครอง ของนักเรียน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

8 LOGO อาจารย์ภานุวัฒน์ คงแสง สำนักส่งเสริมวิชาชีพและ สื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) อาจารย์ภานุวัฒน์ คงแสง สำนักส่งเสริมวิชาชีพและ สื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )


ดาวน์โหลด ppt LOGO ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ สายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก อาจารย์ภานุวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google